Personvern og brukervilkår ved registrering hos F©R

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) forvalter rettigheter for og fordeler opphavsrettsvederlag til personer som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon. Dette arbeidet forutsetter at vi innhenter personopplysninger og andre individuelle opplysninger fra dem som gjør krav på vederlag. På denne nettsiden finner du informasjon om denne delen av arbeidet vårt.

1. Informasjon du selv gir oss

Når du velger å registrere deg hos F©R, lagrer og behandler F©R v/Filmforbundet data om deg, normalt navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsnummer (eventuelt D-nummer om du ikke har norsk personnummer), betalingsinformasjon og eventuelt dine registrerte produksjoner med fagfunksjonerl. Alle som registrerer seg hos F©R for å gjøre krav på godtgjøring til opphaver til åndsverk, er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon til F©R. Alle som har registrert seg kan når som helst be om å bli slettet ved å sende en melding om dette.

2. Hva bruker vi informasjonen til

Opplysningene benyttes kun til det uttrykkelige formål som er saklig begrunnet av F©R. F©R har ikke rett til å utlevere eller gi innsyn i personopplysninger som adresse, bosted og personnummer m.m., med mindre det følger av lov, avtale, forskrift eller vedtak fattet av offentlig myndighet m.m. Informasjon som oppgis ved registrering vil således ikke være tilgjengelig eller bli videreformidlet til andre uten hjemmel. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt og alle våre medarbeidere har taushetsplikt. Vi legger vekt på at alle data som overføres til oss, skal behandles iht gjeldende regler for datasikkerhet. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen i henhold til de avtalemessige eller eventuelle lovpålagte forpliktelser vi har.

3. Sikkerhet

Vi følger enkelte grunnprinsipper ved vår behandling av personopplysninger:

Vi påser at personopplysninger innhentet i forbindelse med rettighetsforvaltning kun er tilgjengelig for personell som har saklig behov for disse opplysningene.

Vi tilstreber at våre data lagres så fragmentert som praktisk mulig. Ved eventuelle datatap skal fragmentert lagring være til hinder for at større datamengder kan mistes, kobles og/eller identifiseres.

4. Innsyn i og tilgang til lagrede opplysninger

Du har rett til å gjøre deg kjent med opplysninger som er lagret om deg. Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi besitter om deg, til å korrigere eventuelle feil i disse opplysningene, og til å be oss om å slette opplysningene vi behandler om deg.

Dersom du ber om innsyn i dine personopplysninger vil vi informere deg om:

  • Hvilke opplysninger som blir behandlet.
  • Kilden for innsamling av opplysningene.
  • Hvorfor behandlingen finner sted.
  • Til hvilke mottakere eller grupper av mottakere personopplysningene er overført.

Vi vil gi deg denne informasjonen kostnadsfritt innen en måned fra forespørsel, begrenset til én gang per kalenderår.Vennligst bruk kontaktopplysningene angitt nedenfor dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

5. Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved våre saksbehandlingsrutiner. Vi informerer om endringene i de tjenestene som berøres, og ber deg alltid om å godkjenne endringene før du fortsetter å bruke tjenestene.

6. Spørsmål?

Om du har spørsmål, opplever problemer eller feil i forbindelse med F©Rs registreringsrunde, ber vi om at du melder fra til for@filmforbundet.no.

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement