Vårt politiske arbeid

Vi har så mange dyktige TV- og filmarbeidere i Norge, men de må ha de riktige forutsetningene for å gjøre en god faglig jobb. Vi jobber derfor blant annet for at:

Alle TV- og filmarbeidere skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår med gode avtaler.
Innretningen på de økonomiske kompensasjons- og stimuleringsordningene skal sikre at bransjen og den enkelte TV- og filmarbeider kommer gjennom koronasituasjonen så godt det lar seg gjøre.
Insentivordningen skal gjøres automatisk og regelstyrt
Alle TV- og filmarbeidere skal ha krav på rimelig betaling for sin opphavsrett, også når det benyttes nyere visningsformer og -teknologi.
Vi skal få et større mangfold i TV- og filmbransjen.
Frilanseres sosiale rettigheter skal forbedres.
Retningslinjene for å bekjempe seksuell trakassering i film-, TV-, spill- og scenekunstbransjene blir etterlevd og at det skal alltid være trygt å varsle.
Direktivet for audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) skal implementeres på en god måte slik at den får ønsket effekt.

Norsk filmforbund er høringsinstans i saker som angår TV- og filmarbeidere. Alle våre høringssvar fra år 2022 og fremover vil vi legge ut her.

NRK-plakaten, feb. 2022.

I februar 2022 sendte vi høringssvar om NRK-plakaten sammen med Norske Filmregissører.

Våre forslag til endringer i NRK-plakaten, baserer seg på TV- og filmbransjens erfaringer med NRKs praksis i dag. Vi er påholdne med å foreslå detaljstyring av NRKs redaksjonelle innhold, men mener det er nødvendig med tydeligere rammer og vilkår som NRK må operere innenfor for å etterleve kravene og intensjonene som er nedfelt i plakaten.

Les høringssvaret om NRK-plakaten fra Norsk filmforbund og Norske Filmregissører her. 

Regional filmpolitikk, mars 2022.

Norsk filmforbund har i alle år arbeidet for å styrke den regionale filmen. Det har vært en positiv utvikling over tid, og vi mener at bransjen nå er moden for å tilføre regionene friske midler og flere oppgaver. Takk til medlemmer for deres innspill til høringssvaret.

Les Norsk filmforbunds høringssvar om regional filmpolitikk. 

Kunstnermeldingen, sept. 2022.

Norske Filmregissører og Norsk filmforbund har kommet med  innspill til arbeidet med kunstnermeldingen. Les innspillene til Kunstnermeldingen 30.09.22 her.

Representantforslag om nasjonalt løft for kreative næringer, okt. 2022.
Høringsinnspill til statsbudsjettet, oktober 2022

 

Les Norsk filmforbunds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om statsbudsjettet her.

AMT-høringssvar, desember 2022

 

Takk til våre medlemmer for innspill til AMT-høringen! Svaret vårt ble sendt inn til Kultur- og likestillingsdepartementet fredag 16. desember.

Høringen gjaldt et forslag til innlemming av AMT-direktivet (audiovisuelle medietjenester-direktivet) i norsk rett, hvor det blant annet foreslås alternative innretninger for en medfinansieringsløsning i Norge, der strømmeaktørene forpliktes til å bidra til finansiering av nytt norsk audiovisuelt innhold.

Vi har nå kommet ett skritt videre i prosessen. Nå vil Kultur- og likestillingsdepartementet gjennomgå høringssvarene og utarbeide en stortingsproposisjon som skal behandles i Stortinget i løpet av 2023. Vi vil jobbe for å få dette vedtatt og håper en medfinansieringsplikt vil kunne tre i kraft fra 01.01.2024.

LES AMT-HØRINGSSVARET HER. 

Filmforbundets innspill til NFI

 

Takk til alle medlemmer som deltok på innspillsmøtet 6. november 2023.

Innspillene fra Filmforbundet vil være en del av underlaget når NFI skal vurdere hvilke ordninger de skal se nærmere på, beslutte virksomhetsplan (mål, tiltak og aktiviteter) og konkludere drifts- og fondsbudsjett for 2024 i januar.

Les Filmforbundets innspill til NFI høsten 2023, sendt inn 10.11.2023.

Høringssvar til Ytringsfrihetskommisjonens utredning, januar 2023

 

Norske Filmregissører (NFR) og Norsk filmforbund (NFF) har gitt høringssvar til Ytringsfrihetskommisjonens utredning: En åpen og opplyst offentlig samtale. Vårt svar fokuserer på kapittel 14. Ytringsfrihet i kunsten.

Les høringssvaret til Ytringsfrihetskommisjonens NOU – NFF og NFR 14.01.23 her. 

Vi er aktive deltakere i  nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeidsgrupper for å sikre en god videreutvikling i en stadig med global TV- og filmbransje. 

FERA: Filmforbundet er et aktivt medlem av Federation of European Screen Directors (FERA) som har kontor i Brussel, og nåværende forbundsleder har tidligere vært CEO for FERA (2009-2014). FERAs arbeid opp mot EU-institusjonene i forbindelse med direktiver som også blir implementert i Norge, er svært viktig. EU-byråkrater og -politikere trenger TV- og filmskapernes stemme i Brussel som en motvekt til globale aktører med en annen agenda. FERA har i perioden organisert jevnlige digitale møter om rettighetsforhandlinger med strømmeplattformer og om status for nasjonal implementering av EU-direktivene hvor vi har deltatt.

Bransjerådet for film: Bransjerådet for film består av forbundslederne fra de syv organisasjonene: Norsk filmforbund, Norske Filmregissører, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Skuespillerforbund, Virke Produsentforeningen, Norske distributørers forening, Film & Kino. Bransjerådet har jevnlige møter og samarbeidet tett om flere av store politiske saker som bl.a koronatiltak, offentlige tilskuddsordninger, medfinansiering.

Kunstnernettverket: Kunsternettverkets arbeid organiseres også i flere utvalg og forbundsleder er nå leder av kunstnerpolitisk utvalg.

Balansekunst: Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner, blant andre Norsk filmforbund, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Kunsten skal kunne inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv om omverden. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle. Hvis ikke norsk kulturliv forteller alle de historiene som finnes, mister vi verdifull innsikt og ulikhet reproduseres. Forandring krever aktiv handling, og Balansekunsts medlemmer tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak. Les mer her.

  • Haugesundserklæringen er utarbeidet av de nordiske regiforeningene (og NFF). Den omhandler regissørens kunstneriske, økonomiske og ideelle rettigheter. Den ble overlevert til daværende kulturminister Trond Giske under filmfestivalen i Haugesund.
  • Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen utarbeidet i 2008 en felleserklæring om filmarbeidernes status som arbeidstakere/ansatt som gjør at man har krav på vern fra arbeidsmiljøloven: : Felleserklæring om norske filmarbeideres status som arbeidstakere.
  • Det er nulltoleranse for seksuell trakassering på våre arbeidsplasser. Det skal alltid være trygt å varsle. Du som jobber i film-, TV- , spill- og scenekunstbransjene har et selvstendig ansvar for å gjøre deg kjent med disse yrkesetiske retningslinjene. Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film, TV, spill og scenekunst er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Norsk skuespillerforbund, Norske filmregissører og Norsk filmforbund. Retningslinjene har fått bred tilslutning blant kunstnerorganisasjonene. Vårt ønske og ambisjon er at disse skal brukes aktivt på alle film- og TV-produksjoner. Vi minner om at alvorlige overgrep bør meldes til politiet. Om du trenger råd eller hjelp i en varslingssak kan du ta kontakt med oss. 
  • Norsk filmforbund vedtok den 31. oktober 2023 en resolusjon med følgende formulering: “Klima- og naturkrisen krever handling fra alle deler av samfunnet. Fagbevegelsen har en viktig rolle å spille, blant annet gjennom å utfordre politikerne og arbeidsgivere til å bane vei for en rettferdig grønn omstilling. Forbundet skal være en pådriver for at Norge kutter klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen og avslutter letingen etter olje og gass.” Resolusjonen ble vedtatt etter uravstemning blant alle våre medlemmer. Les mer om kunngjøring av den vedtatte resolusjonen her.