Aktuelt

Nyhetsarkiv

Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål

16. mars 2020 Tags:

Norsk filmforbund sendte mandag 16. mars 2020 ut en epost til forbundets medlemmer med oppdatering om situasjonen for yrkesaktive i film- og TV-bransjen. Dette er innholdet i medlemsmailen som gikk ut mandag kveld:

Forbundsleder og forbundsstyret informerer:

Filmforbundets arbeid fremover i forbindelse med krisen

Norsk filmforbund står solidarisk med våre kolleger i hele film- og TV-bransjen. Vi er glade for krisepakken fra regjeringen, som i dag mandag 16. mars etter forhandlinger med opposisjonspartiene på Stortinget har fått kraftige forbedringer. Filmforbundet ser likevel at det er behov for ytterligere tiltak for å ivareta våre medlemmer på en adekvat måte i denne ekstraordinære situasjonen, og vil fortsette å arbeide med dette overfor de aktuelle instanser.

Filmforbundet jobber kontinuerlig politisk for å sikre medlemmenes rettigheter og for å sikre kulturbransjen en fremtid også etter koronakrisen. Det er løpende dialog mellom Filmforbundet og Virke Produsentforeningen samt andre bransjeorganisasjoner i Bransjerådet.

Filmforbundet har også dialog med Norsk Filminstitutt og relevante politikere for å ytterligere forbedre situasjonen for de berørte i bransjen.

Forbundskontoret informerer:

Statusoppdatering om rettigheter og plikter for yrkesaktive i bransjen

På bakgrunn av den kontakt vi har hatt over helgen med andre aktører i film- og TV-bransjen, regner Norsk filmforbund med at et stort flertall av våre yrkesaktive medlemmer nå er direkte berørt av samfunnets pågående bekjempelse av koronaviruset, ved at pågående og planlagte film- og TV-produksjoner har blitt avlyst eller utsatt. Dette bildet bekreftes av de henvendelsene vi har hatt fra individuelle medlemmer de siste dagene.

Det er viktig for Norsk filmforbund at sentrale myndigheter er kjent med de særlige utfordringer som de forebyggende tiltakene i samfunnet medfører for våre medlemmer. Forbundet er også opptatt av å ha en løpende dialog med andre berørte parter i bransjen, for å sikre at alle kritiske temaer blir belyst. Dette arbeidet ivaretas av forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad i tett samarbeid med forbundsstyret ledet av styreleder Tore Killingland og med forbundskontoret.

Forbundskontoret vil med dette gi en oppdatering om situasjonen. Vi minner om at spørsmål omkring sykepenger og dagpenger må rettes direkte til NAV.  NAV har på pressekonferanse i dag (mandag 16. mars kl. 15.00) oppfordret alle brukere til først å søke svar på NAVs nettsider, som løpende oppdateres, før man forsøker å ringe etaten. Andre spørsmål ber vi som tidligere om at dere sender oss på medlem@filmforbundet.no.

Som i medlemsmailen vi sendte ut 12. mars, viser vi til sentrale myndigheters (regjeringens) samleside med informasjon om koronaviruset. Dette forblir den viktigste kilden til oppdatert informasjon om myndighetenes tiltak for å bekjempe viruset og bøte på de økonomiske skadevirkningene av at store deler av arbeidslivet er satt i en unntakstilstand som følge av smitteverntiltakene. Der finner du også direktelenke til NAVs nettside med oppdatert informasjon om permisjonsregler, sykepenger m.v.

Dette er viktige punkter å kjenne til per mandag 16. mars 2020 kl. 17.30:

Stortingets nye tiltakspakke

Partiene på Stortinget har mandag 16. mars 2020 blitt enige om følgende tiltak som får betydning for dere som jobber i film- og TV-bransjen (ikke-uttømmende liste):

For arbeidstakere:
 • Du kan få full lønn i 20 dager om du blir/har blitt permittert, dette gjelder for dem som har tjent opp til 6 G (599 148 kroner) de siste 12 månedene. (De som har hatt en høyere inntekt totalt, vil på vanlig måte få en avkortning.) Arbeidsgiver betaler de to første dagene, og Staten betaler de neste 18 dagene. Det er imidlertid uavklart om lønnen blir utbetalt fra arbeidsgiver for hele perioden (og at arbeidsgiver mottar midler fra Staten), eller fra NAV.
 • Har du en årsinntekt på under 3G (299 574), er du nå sikret en inntekt på minimum 80 % av normal inntekt også etter permitteringstiden.
 • Du får nå rett til dagpenger dersom du har tjent minst 0,75 G (74 894 kroner) siste 12 måneder - tidligere måtte du ha tjent minst 1,5 G for å ha rett til dagpenger.
 • Perioden for omsorgspenger dobles - hver forelder får nå rett til omsorgspenger i totalt 20 dager. Rett til omsorgspenger får blant annet de som må være hjemme med barn fordi skolen er stengt.
 • Ved ytelse av sykepenger reduseres arbeidsgiverperioden til 3 dager. Det betyr at arbeidsgiver har plikt til å betale sykepenger for de første 3 dagene, og deretter skal sykepengene betales av det offentlige (NAV). Det kan være fornuftig å undersøke med arbeidsgiver om arbeidsgiver kommer til å forskuttere sykepenger som skal dekkes av NAV, inntil NAV har fått innarbeidet de nye reglene i sine systemer.
 • Slik vi forstår pressemeldingen som er gått ut, er det permitteringslovens gjeldende regler om at man skal telle arbeidsdager (altså dager du var satt opp til å jobbe) som kommer til anvendelse når 20-dagersperioden skal beregnes. Ved varsling (14-dagers perioden, som får de fleste nå er blitt to dager) skal dette imidlertid forstå som kalenderdager  - to dagers varsling omfatter derfor helger. Vi tar imidlertid forbehold om at det endelige regelverket ikke er publisert ennå, så dette kan vise seg å være annerledes.
For selvstendig næringsdrivende/oppdragstakere:
 • Det er enighet om en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 % av gjennomsnittet av inntekten de siste 3 årene, oppad begrenset til 6 G. Kompensasjonen ytes fra og med dag 17 etter at inntekten er bortfalt.
 • Er du selvstendig næringsdrivende kan du nå få sykepenger fra NAV fra og med dag 4. Tilsvarende kan du nå få omsorgspenger - hvis barn er hjemme enten fordi det er sykt/i karantene, eller fordi skole/barnehage er stengt.

Tiltakene ovenfor er per 16. mars 2020 ment å bli iverksatt umiddelbart, noe som fordrer at NAV får iverksatt et system som kan behandle sakene raskt. Vi oppfordrer videre til å følge med i nyhetsbildet, og på NAVs sider for oppdatert informasjon. Det er varslet at det vil komme flere tiltak etterhvert.

Her kan du lese en oppsummering av hva partiene på Stortinget var blitt enige om pr. mandag 16. mars 2020 kl. 08.45.

Permitteringsreglene og krav til permitteringsvarsel

Vi har fått mange spørsmål fra medlemmer og andre om permitteringer og krav til permitteringsvarsel. Vi har også hatt koordinerende dialog med både Virke Produsentforeningen og eksterne advokatfirmaer som bistår produsentene som er arbeids-og oppdragsgivere på de produksjonene hvor Filmforbundets medlemmer jobber.

For mange produksjoner som var i gang da krisetiltakene ble iverksatt, har film-og TV-arbeidere (midlertidig og fast ansatte) mottatt permitteringsvarsel fra arbeidsgiver (produksjonsselskapet).

Permittering er en midlertidig løsning der man tar sikte på å komme tilbake til normal drift. Hvis selskapet ser at problemet vil vedvare, kan oppsigelse være mer korrekt.

Permitteringsreglene følger av parallellavtalen som blant annet Norsk filmforbund har inngått med hovedorganisasjonen Virke, samt av ulovfestede regler. Parallellavtalen fungerer som et bakteppe for våre overenskomster med Virke produsentforeningen. Permitteringsreglene følger av avtalens kapittel 9.

 • Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for virksomheten.
 • Ved permittering fritas arbeidsgiver for lønnsplikt og arbeidstaker for arbeidsplikt
 • Utgangspunktet etter parallellavtalen er at permittering skal drøftes med tillitsvalgte før varsel gis. Er det ikke valgt tillitsvalgt, må dette gjøres snarest, f.eks. gjennom stabsmøte på video - alternativt kan NFF bistå med å finne en sette-tillitsvalgt (kontakt oss i så fall)

Permitteringsvarsel

Utgangspunktet etter parallellavtalen er at permittering skal gis med 14 dagers varsel. Ved uforutsette hendelser kan permittering gis med to dagers varsel. Det vises da til bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) som åpner for kortere oppsigelsesfrister der “ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften”. Denne gjelder i utgangspunktet kun for oppsigelser, men det følger av parallellavtalen at det samme hensynet gjør seg gjeldende ved permitteringer.

I mange situasjoner som oppstår på grunn av koronaviruset antar man derfor at arbeidsgiver kan permittere med to dagers varsel. Vi minner likevel om at dette må vurderes i det konkrete tilfelle, og at dette ikke nødvendigvis gjør seg gjeldende i ethvert tilfelle på grunn av koronaviruset.

Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Krav til varselets innhold
 • Permitteringsvarsel skal gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker.
 • Varselet skal videre fastsette permitteringens sannsynlige lengde. Der dette ikke er mulig, skal videre permittering drøftes med tillitsvalgte innen 1 måned og videre hver måned. Det skal da drøftes om vilkårene for permittering fortsatt er tilstede eller om det skal foretas oppsigelser.
 • Arbeidstakeren skal få et skriftlig bevis fra arbeidsgiver som angir grunnlag for permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde. Et varsel kan også fungere som skriftlig bevis om det angir grunnlag for permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde.
Permitteringsperioden

Som nevnt ovenfor skal det fremgå av varselet hvor lenge permitteringen sannsynligvis vil vare. Mange av våre medlemmer er ansatt på midlertidige kontrakter, og det er da viktig å huske på at permitteringen kun kan gjelde ut kontraktsperioden. Hvis produksjonen blir utsatt til et tidspunkt utenfor kontraktsperioden må du eventuelt ansettes på nytt, og du står i så fall fritt til selv å bestemme om du ønsker å jobbe på prosjektet i den nye perioden.

---ooo---


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement