Aktuelt

Nyhetsarkiv

Informasjon til film- og tv-arbeidere om koronakrisen

3. april 2020 Tags:

Norsk filmforbund mottar mange henvendelser fra våre medlemmer, som har spørsmål knyttet til koronakrisens påvirkning på deres hverdag. Våre jurister har satt opp en liste med svar på noen av de spørsmålene vi har fått flest av.

Vi oppfordrer alle til å lese gjennom all informasjonen nedenfor, men du kan også hoppe rett til temaet mest relevant for deg:

Produksjoner som blir avlyst eller utsatt
Dagpenger og støtte fra NAV
Permittering/oppsigelse
Selvstendig næringsdrivende

 

Sist oppdatert: 12. mai 2020

Produksjoner som blir avlyst eller utsatt

Hva skjer om produksjonen jeg jobber på blir avlyst?

Hvis du var ansatt som arbeidstaker på en produksjon skal du som hovedregel permitteres eller sies opp etter reglene i arbeidsmiljøloven. 

Hvis du er oppdragstaker (selvstendig næringsdrivende eller frilanser) beror spørsmålet på hva som står i kontrakten din. Hvis det følger en kanselleringsmulighet, eller en force majeure-klausul, kan det være oppdragsgiver kan heve kontrakten din uten at du kompenseres for dette. Dette må imidlertid vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Er du usikker på forskjellen, oppfordrer vi deg til å lese denne beskrivelsen nøye. Feil bruk av begrepene kan koste deg mye i tapte stønader.

Hva skjer om produksjonen jeg jobber på blir utsatt?

Hvis du har en arbeidskontrakt med en fastsatt arbeidsperiode kan ikke arbeidsgiver endre denne uten ditt samtykke. Hvis produksjonen utsettes må arbeidsgiver derfor enten permittere deg, si deg opp eller foreta en endringsoppsigelse (en oppsigelse der de gir deg et tilbud om en ny arbeidsperiode). I alle disse tilfellene vil du ha krav på lønn. Ingen av disse alternativene er til hinder for at du kan inngå en ny avtale med arbeidsgiver om å jobbe på prosjektet i den nye tidsperioden.

NB: hvis du frivillig går med på å endre arbeidsperioden samtykker du til at kontraktsperioden blir endret. Da går du glipp av potensiell lønn ved permittering eller oppsigelse. Vi anbefaler derfor at du ikke godtar en slik endring, men at du heller permitteres/sies opp for så å inngå en ny kontrakt for den nye opptaksperioden.

Hva gjør jeg når jeg ikke har fått kontrakt enda, og prosjektet jeg skulle begynne på blir avlyst eller utsatt?

Det er ikke et lovfestet krav at du må ha kontrakt for å være ansatt. Hvis du har blitt tilbudt en stilling, som du har takket ja til, er du ansatt selv om du ikke har fått kontrakt. Muntlige avtaler vil også være bindende, men av bevishensyn kan det være vanskelig å nå gjennom med et krav.  Hvis du har skriftlig korrespondanse der det fremkommer at du har blitt ansatt vil dette være tilstrekkelig på lik linje med en kontrakt. Som et minimum bør det være enighet om de vesentlige delene av arbeidsavtalen, slik som arbeidsperiode og lønn.

Dagpenger og støtte fra NAV

Hvor mye får jeg utbetalt om jeg går på dagpenger?

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra inntekten du hadde i 2019. Hvis du tjente opp til 3 G (299 574 kroner) vil du få utbetalt 80 % av inntekten din (etter vedtak fra Stortinget). Hvis du tjente over 3 G vil du få utbetalt 62,4 %. Hvis du tjente over 6 G (599 148 kroner) vil du uansett ikke få mer enn 62,4 % av 6 G.

Jeg er usikker på hvilken kategori jeg skal registrere meg i når jeg søker penger hos NAV.

Vi anbefaler deg å se på den siste kontrakten din hvis du ikke vet hvilken kategori du skal registrere deg i. Hvis du hører hjemme i flere kategorier anbefaler vi deg å høre med NAV hvilken kategori du bør registrere deg i. Det er mulig å søke på flere ordninger. Hvis du mottar inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende kan du søke dagpenger med grunnlag i inntekten du har hatt som arbeidstaker, og lønnskompensasjon med grunnlag i inntekten du har hatt som selvstendig næringsdrivende. Kompensasjonen kan tilsammen ikke utgjøre mer enn 6 G. Les mer om dette her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-7

Når kommer pengene fra NAV?

Dette vet vi ikke. NAV har uttalt at de har enorm pågang med søknader, og at lønnskompensasjonen til permitterte er forsinket. Hvis du har behov for penger raskt kan du søke om forskudd på dagpenger.

Hvordan beregnes dagpengegrunnlaget når jeg har en kombinasjonsinntekt - med inntekt både som arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende?

Hvis du har kombinasjonsinntekt kan du registrere deg i flere kategorier. Du kan søke dagpenger for tapt arbeidsinntekt (dette beregnes basert på inntekten du har hatt som arbeidstaker), og samtidig søke inntektskompensasjon for inntektstapet som selvstendig næringsdrivende. NAV vil behandle begge søknadene, og trekke fra allerede mottatt kompensasjon fra beregningsgrunnlaget slik at du ikke mottar støtte fra samme inntekt flere ganger. Støtten vil uansett ikke ovestige 6 G. Kontakt NAV for mer informasjon om de ulike ordningene.

NAV har uttalt at arbeidsgivere kan dekke hele lønnsperioden ved permittering (til sammen 20 dager) for så å få tilbakebetalt dette fra NAV. Er dette et krav eller kun en oppfordring?

Hvis arbeidsgiveren din har mulighet til å forskuttere dette beløpet vil det være en fordel. Da slipper du å vente på betaling fra NAV, og NAV refunderer arbeidsgiveren direkte. Dagpengeperioden (etter de 20 første arbeidsdagene) vil du få direkte fra NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har mulighet til å forskuttere dette beløpet må du vente til du får pengene fra NAV. Hvis du har behov for penger raskt kan du søke forskudd på dagpenger hos NAV.

Permittering/oppsigelse

Hvordan skal arbeidsgiver gå frem ved permittering?

Hvis arbeidsgiver vurderer å permittere deg må de følge visse regler. Permitteringsadgangen er ikke lovregulert, men følger av sedvane og ulovfestet rett. Hvis produsenten er organisert i Virke Produsentforeningen, plikter de å følge reglene i parallellavtalen med Virke. Hvis produsenten er uorganisert har de ikke noen plikt til å følge den avtalen, men mye av det som står i avtalen er likevel uttrykk for gjeldende praksis rundt permittering. Hvis du lurer på om produsenten er organisert i Virke kan du enten spørre dem direkte, eller (hvis du er medlem hos oss) ta kontakt med oss på juridisk@filmforbundet.no.

Som hovedregel skal en arbeidsgiver som vurderer å permittere sine ansatte, først drøfte dette med tillitsvalgte. Permittering skal kun foretas der nedgangen i arbeidsmengden er midlertidig. Etter at arbeidsgiver og tillitsvalgte har drøftet permitteringsgrunnlaget, skal de utstede et permitteringsvarsel til de arbeidstakerne permitteringen vil gjelde for. Utgangspunktet er at permittering skal varsles med 14 dagers varsel (kalenderdager), men ved uforutsette hendelser kan det varsles med 2 dager (kalenderdager). Dersom det varsles med 2 dagers varsel må dette begrunnes, og fremgå av permitteringsvarselet.

Permitteringsperioden inntrer første arbeidsdag etter at varslingsperioden er ferdig.

Hva skjer om produksjonen jeg jobber på ikke har en tillitsvalgt?

Hvis produksjonen du jobber på ikke har en tillitsvalgt, bør de ansatte samle seg og velge en tillitsvalgt så raskt det lar seg gjøre. Hvis produksjonen ennå ikke er i gang, anbefaler vi å avholde et videomøte for å velge tillitsvalgt, eller eventuelt velge en midlertidig tillitsvalgt blant deler av crewet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan arbeidsgiver kontakte Filmforbundet, og Filmforbundet kan eventuelt tre inn i den tillitsvalgtes plass hvis det er nødvendig.

Dersom ikke noe av dette gjøres, kan formkravene for permittering (at saken skal ha vært drøftet med tillitsvalgt) være brutt, og permitteringen kan da være ugyldig. Prosessen med varsel m.m. må da startes på nytt.


På hvor kort varsel kan jeg bli permittert?

Hovedregelen er 14 dager. Ved uforutsette hendelser kan arbeidsgiver varsle med 2 dagers varsel, men da må dette begrunnes særskilt i permitteringsvarselet.

Kan arbeidsgiver alltid varsle permittering med 2 dagers varsel under koronakrisen, eller finnes det fortsatt tilfeller der de likevel må permittere med 14 dagers varsel?

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers varsel. Unntaksvis kan permittering varsles med 2 dagers varsel, i tilfeller der permittering skyldes “ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser”. Flere forhold ved koronakrisen kan nok kategoriseres som “uforutsette hendelser”, men jo lengre tid det tar fra myndighetenes tiltak trådte inn til permitteringen finner sted jo mindre "uforutsett" kan man si forholdet var. Det må imidlertid vurderes i det konkrete tilfelle, og arbeidsgiver plikter uansett først å se om de kan sette deg til andre oppgaver.


Hva har jeg krav på om jeg blir permittert?

Hvis du er permittert har du krav på 20 dagers lønn før du går over til dagpenger. Dette er en midlertidig løsning i forbindelse med koronakrisen. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver, og de 18 neste dekkes av NAV (oppad begrenset til 6 G). For å få pengene fra NAV må du søke om dette. Ved å sende inn dagpengesøknad, og legge ved permitteringsvarsel, vil du få lønnsutbetaling de første 18 dagene for så å gå over på dagpenger. Eventuelt kan arbeidsgiver utbetale lønnen, og få dette refundert fra NAV i etterkant.

Hva har jeg krav på om jeg blir sagt opp?

Hvis arbeidsgiver sier deg opp fra stillingen har du krav på lønn ut oppsigelsestiden. Arbeidsgiver må kalle deg inn til et drøftelsesmøte, og oppsigelsestiden vil begynne å løpe fra månedsskifte etter du mottok skriftlig oppsigelse. Du har da krav på å få lønn i minimum 1 måned (med mindre det følger av kontrakten din at du har lengre oppsigelsestid). 

Du har krav på lønn i henhold til kontrakten ut oppsigelsestiden.

Arbeidsgiver vil ikke permittere eller si meg opp fordi jeg ikke har begynt i stillingen enda. Hva gjør jeg?

Hvis du opplever at arbeidsgiver ikke vil permittere eller si deg opp selv om du er arbeidstaker, fordi du enda ikke har begynt i stillingen, anbefaler vi deg å kontakte oss på juridisk@filmforbundet.no (for medlemmer). Permittering og oppsigelse før tiltredelse er ikke direkte lovregulert, og Filmforbundet og Virke Produsentforeningen er ikke enige i hvilke regler som her gjelder. Vi mener det er arbeidsrettslige regler som gjelder, i form av permittering eller oppsigelse, mens Virke mener man kan heve en kontrakt på avtalerettslig grunnlag før tiltredelse. 

Selvstendig næringsdrivende

Hva har jeg krav på om kontrakten min blir hevet?

Hvis du er oppdragstaker, og kontrakten din blir hevet, vil den opphøre. Det betyr at begge partene fritas fra sine plikter. Hvis kontrakten heves rettmessig vil du ikke ha krav på betaling utover allerede utført arbeid. 

Jeg er selvstendig næringsdrivende, og har forsøkt å registrere meg hos NAV for å få utbetalt penger. Hvordan går jeg frem?

Stortinget er enige i å innføre en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020, men ble vedtatt 8. april. NAV har varslet at de kompenserer i ettertid, og portalen ble åpnet 4. mai.

Det opprinngelige forslaget fra stortinget innebar en inntektsikring tilsvarende 80 % av gjennomsnittet av inntekten de siste tre årene, oppad begrenset til 6 G. Dette er nå endret. Etter dagens regel beregnes kompensasjonen ut fra inntekten du hadde fra næring i 2019. Dette betyr at det kun er det siste årets inntekt som legges til grunn. For nyetablerte selskaper kan NAV legge inntekten frem til 1. mars 2020 til grunn. 

Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter inntektsbortfall, og du vil derfor tidligst ha krav på penger 17 dager etter 16. mars 2020. Hvis du har behov for akutt hjelp kan du søke om sosialhjelp hos NAV.

Jeg har et foretak, som nå opplever en vesentlig nedgang i omsetningen. Finnes det kompensasjonsordninger for dette?

Regjeringen fremmet torsdag 2. april et forslag om at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, skal kunne søke kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Denne ordningen skal gjelde for mars, april og mai, dersom den blir vedtatt. Forslaget skal behandles av Stortinget og må - hvis det blir vedtatt - deretter godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Les mer om dette i Finansdepartementets pressemelding av 02.04.2020

Fredag 3. april fremmet regjeringen et nytt forslag om å endre reglene slik at foretak som skal søke om kompensasjon for omsetningssvikt, adgang til å bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai. Dersom dette forslaget blir vedtatt av Stortinget, må også ESA godkjenne endringen. Finansdepartementet opplyser i pressemeldingen om dette forslaget, at "(h)vis alt går etter planen vil bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning i mars fra 17. april. ".

Les mer om dette i Finansdepartementets pressemelding av 03.04.2020

---OOO---

Hvis du er medlem og fortsatt har ubesvarte spørsmål, kan du kontakte oss på juridisk@filmforbundet.no

 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement