Lønnsgaranti ved konkurs

Lønnsgaranti ved konkurs

Er produsenten konkurs? Har du utestående lønnskrav?

Her er oppskriften for krav om lønnsgaranti:

For å finne ut om det er åpnet konkurs kan du søke i Brønnøysundregistrene. Produsentens selskap vil i så fall komme opp som registrert konkursbo. Her vil det også som regel stå navn og kontaktinfo på bobestyrer, dersom byfogdembetet eller domstolen på selskapets kontorsted har oppnevnt bobestyrer.

For medlemmer som går på skattekort og har lønnskrav i medhold av ansettelsesavtale, kan det sendes inn søknad om lønnsgaranti. Det avgjørende er at det har eksistert et arbeidsforhold som har gitt arbeidsgiver plikt til å betale inn arbeidsgiveravgift til folketrygden, ettersom det er arbeidsgiveravgiften som finansierer lønnsgarantifondet.

Les mer om lønnsgaranti på NAVs nettsider om lønnsgaranti ved konkurs og annet

Merk at det gjelder frister for å søke om lønnsgaranti. Det er derfor viktig at du ikke lar det gå for lang tid dersom betalingen fra arbeidsgiver uteblir. Les mer om dette på NAVs nettsider om hva du bør gjøre om arbeidsgiver ikke betaler deg lønn eller feriepenger.


Det ble gjort endringer i lønnsgarantiregelverket fra 1.1.2014.

Lønnsgarantiloven

Her er de viktigste endringene:

  • Etter en lovendring 14. desember 2012 kan arbeidstakere som omfattes av lønnsgarantiordningen nå få dekket lønnskrav, renter og inndrivelseskostnader som har forfalt til betaling inntil tolv måneder før fristdagen (fristdagen er normalt den dagen begjæring om åpning av konkurs kom inn til tingretten), likevel slik at man ikke får dekket lønn for mer enn seks måneder.
  • Lovendringen innebærer videre at daglig ledere og styremedlemmer som begjærer arbeidsgiver konkurs er fritatt fra å stille sikkerhet for bokostnadene.
  • Lovendringen gjelder bare for konkursbo der konkursbegjæringen kom inn til tingretten etter 1.1.2013.

De nevnte endringene er gjort i lønnsgarantiloven § 1, tredje ledd, nytt tredje til femte punktum, og i konkursloven § 67, fjerde ledd siste punktum.

Der hvor fristdagen var før 1.1.2013, er det i utgangspunktet bare lønnskrav med forfall inntil fire måneder før fristdagen som kan dekkes. Dette gjelder selv om konkurs er åpnet etter årsskiftet. I saker med fristdag før 1.1.2013 gjelder fortsatt en unntaksbestemmelse som innebærer at krav med forfall lenger tilbake enn fire måneder kan dekkes dersom det har vært en hensiktsmessig, rask og aktiv prosess for å få kravet inndrevet eller for å få åpnet konkurs.


Søknad om lønnsgarantimidler sendes konkursboets bostyrer

Søknad om lønnsgarantimidler skal sendes til bostyrer i konkursboet. Vedkommendes kontaktinfo kan som regel finnes påwww.brreg.no under det registrerte konkursboet, eller du kan henvende deg til retten i den byen hvor konkursboet har sin virksomhet.

Bostyrer har plikt til å bistå dere i eventuelle krav mot konkursboet.


Behov for bistand fra NFF?

Dersom du trenger bistand til noe, kan du kontakte forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem ved å sende epost til bjorn@filmforbundet.no.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement