Lønnsgaranti ved konkurs

Lønnsgaranti ved konkurs

Er produsenten konkurs? Har du utestående lønnskrav?
Her er oppskriften for krav om lønnsgaranti:

Du kan søke i Brønnøysundregistrene om det er åpnet konkurs. Produsentens selskap vil da komme opp som registrert konkursbo. Her vil det også som regel stå navn og kontaktinfo på bobestyrer dersom denne er oppnevnt av den aktuelles byens byfogdembete eller rett.

For medlemmer som går på skattekort og har lønnskrav i medhold av ansettelsesavtale, kan det da sendes inn søknad om lønnsgaranti. Det avgjørende er at det er et arbeidsforhold hvor det skal betales inn arbeidsgiveravgift til folketrygden, da det er denne som finansierer lønnsgarantifondet.

Dette er det du har krav på iht. NAVs lønnsgaranti ved konkurs

NB! Det er gjort endringer i lønnsgarantiregelverket fra 1.1.2014

Lønnsgarantiloven

Her er de viktigste endringene:

Etter en lovendring 14. desember 2012 kan arbeidstakere som omfattes av lønnsgarantiordningen nå få dekket lønnskrav, renter og inndrivelseskostnader som har forfalt til betaling inntil tolv måneder før fristdagen (fristdagen er normalt den dagen begjæring om åpning av konkurs kom inn til tingretten), likevel slik at man ikke får dekket lønn for mer enn seks måneder.

Lovendringen innebærer videre at daglig ledere og styremedlemmer som begjærer arbeidsgiver konkurs er fritatt fra å stille sikkerhet for bokostnadene.

Lovendringen gjelder bare for konkursbo der konkursbegjæringen kom inn til tingretten etter 1.1.2013.

De nevnte endringene er gjort i lønnsgarantiloven § 1, tredje ledd, nytt tredje til femte punktum, og i konkursloven § 67, fjerde ledd siste punktum.

Der hvor fristdagen er før 1.1.2013 er det bare lønnskrav med forfall inntil fire måneder før fristdagen som i utgangspunktet kan dekkes. Dette gjelder selv om konkurs er åpnet etter årsskiftet. I saker med fristdag før 1.1.2013 gjelder fortsatt en unntaksbestemmelse som innebærer at krav med forfall lenger tilbake enn fire måneder kan dekkes dersom det har vært en hensiktsmessig, rask og aktiv prosess for å få kravet inndrevet eller for å få åpnet konkurs.

Du må fylle ut søknadsblankett A ”Melding av lønnskrav mv. til konkursboet”. Søknadsblanketten finner du her:
Søknad om lønnsgarantidekning - melding av lønnskrav mv. til konkursboet - NAV 67-01.01.

Søknaden skal sendes til bobestyrer. Vedkommendes kontaktinfo kan som regel finnes påwww.brreg.no under det registrerte konkursboet, eller du kan henvende deg til retten i den byen hvor konkursboet har sin virksomhet.

Bobestyrer har plikt til å bistå dere i eventuelle krav mot konkursboet.

Dersom dere trenger bistand til noe, kan dere kontakte forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem ved en email henvendelse til bjorn@filmforbundet.no

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement