Rettighetsklausuler

På denne siden finner du rettighetsreguleringene som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver og som skal respekteres mellom produsent og kringkaster for at rettighetsreguleringen skal være gyldig i forhold til inngåtte, eksklusive forvaltningskontrakter mellom rettighetshaver og Norsk Filmforbund/F©R.

Det er utarbeidet ulike avtalesett og rettighetsreguleringer, avhengig av hva slags produksjon det gjelder. På denne siden finner du detaljert informasjon om de ulike produksjonskategoriene. Klikk på lenkene i oversikten for å hoppe nedover på siden.

At the bottom of this page you will find an English translation of excerpts of the information offered here.

A. EKSTERNE PRODUKSJONER

 • 1a. TV-underholdning og TV-dramaproduksjoner, TV-dokumentarproduksjoner o.a. (produksjoner som har TV-visning som primærvindu og/eller hvor det ikke kun er innkjøpt en visningsrett fra kringkaster, strømmetjeneste m.m.)
 • 1b. Alternativ, godkjent rettighetsklausul kun vedrørende produksjoner bestilt av TV2, Discovery og MTG (Mediehusavtalenes pkt. 14)
 • 2. Spillefilm- og dokumentarproduksjoner o.a. (produksjoner som har kinovisning som primærvindu og/eller hvor det kun er innkjøpt en visningsrett fra kringkaster, strømmetjeneste m.m.)
 • 3. Tilfeller som ikke måtte omfattes av gjeldende rettighetsavtaler

B. INTERNE PRODUKSJONER FOR NRK


1a. TV-underholdning og TV-drama-produksjoner, TV-dokumentarproduksjoner o.a (produksjoner med TV-visning som primærvindu og/eller hvor det ikke kun er innkjøpt en visningsrett fra kringkaster, strømmetjeneste m.m.)

Følgende tekst skal inn i din kontrakt med produsent:
"For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016»."

Denne ordlyden er omforent mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen. Lenke til hele avtalen: Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016 

Kommentar:

 • Gjelder medlemmer av Virke Produsentforeningen. Uavhengige produsenter må kontakte Norsk Filmforbund/F©R for egen avtale.
 • Lisensperioden utover 10 år kan forlenges av produksjonsselskapet etter lojale forhandlinger og mot vederlag til Norsk Filmforbund/F©R.
 • Avtalen kan ikke fravikes, da den fremgår av vedlegg 2 og 3 til Riksmeklers møtebok av 29.10.2016 samt Mediehusavtalene mellom TV2, Discovery og MTG og F©R v/Norsk Filmforbund av 18.04.2016, og er således en del av avtaleverket mellom TV-bransjens aktører.
 • En henvisning til denne rettighetsavtalen er avgjørende i kontrakten din for om du som medlem/rettighetshaver med forvaltningskontrakt skal ha rett til opphavsrettsvederlag fra NFF/F©R. Dette punkt er ufravikelig enten om du er arbeidstaker på skattekort eller selvstendig næringsdrivende på faktura. 

1b. Alternativ, godkjent rettighetsklausul kun vedrørende produksjoner bestilt av TV2, Discovery og MTG (Mediehusavtalenes pkt 14):

Utnyttelse av produksjonen reguleres i særskilt avtale mellom kringkaster/mediehus og F©R v/Norsk Filmforbund.

2a. Spillefilm- og dokumentarfilm-produksjoner o.a (produksjoner med kinovisning som primærvindu og/eller hvor det kun er innkjøpt en visningsrett fra kringkaster, strømmetjeneste m.m.)

Følgende tekst skal inn i din kontrakt med produsent: 
For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017

Lenke til hele avtalen: Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/FOR

Kommentar:

 • Gjelder medlemmer av Virke Produsentforeningen. Uavhengige produsenter må kontakte Norsk Filmforbund/F©R for egen avtale.
 • Avtalen kan ikke fravikes, da den fremgår av protokoll mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.15.2017 samt Mediehusavtalene mellom TV2, Discovery og MTG og F©R v/Norsk Filmforbund av 18.04.2016, og er således en del av avtaleverket mellom TV-bransjens aktører.
 • En henvisning til denne rettighetsavtalen er avgjørende i kontrakten din for om du som medlem/rettighetshaver med forvaltningskontrakt skal ha rett til opphavsrettsvederlag fra NFF/F©R. Dette punkt er ufravikelig enten om du er arbeidstaker på skattekort eller selvstendig næringsdrivende på faktura.

2b.Licenced originals - (film som har premiere på strømmeplattform og ikke på kino)

Følgende tekst skal inn i din kontrakt med produsent: 
For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017. Videre har Produsenten inngått en avtale med Norsk filmforbund/F©R om klarering av opphavsrettigheter for særlige distribusjonsformer av Produksjonen mot vederlag til NFF/F©R.

3.Tilfeller som ikke måtte omfattes av gjeldende rettighetsavtaler 

Alle medlemmer/rettighetshavere har inngått eksklusiv forvaltningskontrakt med Norsk Filmforbund/F©R. Dette betyr at rettighetserverver (produsent, kringkaster, strømmetjeneste osv.) ikke kan erverve rettigheter direkte medlemmene/rettighetshaverne. Det må derfor inngås en særskilt rettighetsavtale mellom Norsk Filmforbund/F©R og rettighetserverver der det ikke fra før foreligger kollektive avtaler.

Se her: Viktig informasjon til produsenter og andre om NFF/FORs opphavsrettsforvaltning


B. INTERNE PRODUKSJONER FOR NRK

Alle rettighetshavere oppfordres til få inkludert følgende rettighetsklausul for NRK-produksjoner internt:

"Rettighetshaveren har ikke overdratt til NRK rettigheter og retten til vederlag knyttet til Åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser, avtale eller tvangslisens eller andre tilsvarende kollektive avtaler som regulerer tilgjengeliggjøring og eksemplarfremstilling for allmenheten, eller tredjeparts eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av produksjonen for allmenheten samt øvrige rettigheter som forvaltes av Norwaco etter fullmakt."

Regissører som engasjeres på internproduksjoner hos NRK, henvises, inntil det foreligger en ny overenskomst på dette området med NRK, til å følge TV-dramaavtalen av 2015 mellom NRK og Norsk Sceneinstruktørforening (NScF), som også regulerer såkalte «lisensperioder».

Dette følger også av ufravikelighetsprinsipper i tariffretten.

I særlige tilfeller må produsent eller annen rettighetserverver kontakte F©R v/NFF for særskilte rettighetsklareringsavtaler hvor dette ikke foreligger, for eksempel ved nye typer produksjoner, produksjoner til nye typer plattformer, og lignende.

Kontakt forbundsadvokat Bjørn A. Brem på epost bjorn@filmforbundet.no  dersom du trenger mer informasjon om disse spørsmålene.


Please find below an English translation of excerpts of the above information in Norwegian:

A. EXTERNAL PRODUCTIONS

1a. TV entertainment productions, TV drama productions, TV documentary productions, etc. (productions made primarily for TV broadcasting purposes and/or productions for which a broadcasting company, a streaming service provider, etc., has not only purchased licensing rights)

The following wording needs to be included in your working contract:

"For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement co-signed by Virke Produsentforeningen and NFF/F©R on Oct. 29, 2016."

English translation of the relevant sections from «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R» of 29.10.2016 agreed upon between Virke Produsentforeningen and Norsk Filmforbund/F©R:

COPYRIGHTS AND CONSENTS

1. Transfer of rights

NFF hereby guarantees that each member's full copyright under the Norwegian Copyright Act ("Åndsverkloven") is transferred exclusively by management contract to Norsk filmforbund, and that Norsk filmforbund is entitled to further assigning all such rights without any limitations.

2. Acquisition of rights

The Producer is granted a full title guarantee and assignment of copyright, without geographical limitations, including any right to reproduction and right to communication to the public (including linear, time-shifted and non-linear) in relation to the Production on the media house`s own and third party platforms. This also includes derivative rights (formats, remake, merchandise etc.), the right to edit, copy, alter etc., and to transfer such rights to a third party, only subject to the limitations as described below.

The acquisition of rights does not limit any individual royalty agreements between Directors/Script Writers/Developers and The Producer.

3. Limitation of rights acquisition

For members of NFF with a management contract with F©R, the Producer cannot acquire

 • (i) rights in production covered by the scope of the copyright law, specific extended collective licensing provisions; and
 • (ii) rights to third party distribution (the right to reproduction and the right of communication to the public) of the production, including linear, time-shifted and non-linear, limited to exploitation covered by Norwaco's collective agreements in place.
 • (iii) exploitation rights for Productions for TV2, MTG and Discovery («The Mediahouses») which is regulated by existing rights agreements with Norsk Filmforbund/F©R of 18.04.2016 («Mediahouse Agreement”).  
4. General provisions
 • The Acquisition of rights permits unlimited use within a licence period of 10 years, estimated from the first communication to the public of the Production. Extended licence period may be prolonged by the Production company in respect of loyal negotiations and against remuneration to be paid to Norsk Filmforbund/F©R.
 • This English version is not intended to change any of the material content of the Norwegian version of «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R» of 29.10.2016. Any and all potential disagreements about the interpretation of this English version shall be resolved by consulting the Norwegian original wording.

2a. Movie productions, documentary productions, etc. (productions primarily intended to be shown in movie theatres and/or to which a broadcasting company, streaming media services provider, etc., has only purchased licensing rights)

The following wording needs to be included in your working contract:

"For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 09.05.2017."

 2b. Licenced originals (films primarily intended to have premiere on a streaming platform)

"For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 09.05.2017. Furthermore, the Producer have entered into a separate rights agreement with NFF/F©R for special distribution forms and against remuneration to NFF/F©R.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement