Rettighetsklausuler

Her er rettighetsreguleringene som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver og som skal respekteres mellom produsent og kringkaster for at rettighetsreguleringen skal være gyldig ift. inngåtte eksklusive forvaltningskontrakter mellom rettighetshaver og Norsk Filmforbund/F©R:​


Eksterne produksjoner:

1a.TV-underholdning og TV-drama-produksjoner (TV-visning som primærvindu)

Følgende tekst skal inn i din kontrakt med produsent:
"For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016»."

Link til rettighetsavtale

Kommentar: 

Gjelder medlemmer av Virke Produsentforeningen. Uavhengige produsenter må følge samme regulering, eller kontakte Norsk Filmforbund/F©R for egen avtale. 

Lisensperioden utover 10 år kan forlenges av produksjonsselskapet etter lojale forhandlinger og mot vederlag til Norsk Filmforbund/F©R.

Avtalen kan ikke fravikes, da den fremgår av vedlegg 2 og 3 til Riksmeklers møtebok av 29.10.2016 samt Mediehusavtalene mellom TV2, Discovery og MTG og F©R v/Norsk Filmforbund av 18.04.2016, og er således en del av avtaleverket mellom TV-bransjens aktører. 

En henvisning til denne rettighetsavtalen er avgjørende i kontrakten din for om du skal ha rett til opphavsrettsvederlag fra NFF/F©R. Dette punkt er ufravikelig enten om du er arbeidstaker på skattekort eller selvstendig næringsdrivende på faktura.

1.b Alternativ, godkjent rettighetsklausul kun vedrørende produksjoner bestilt av TV2, Discovery og MTG (Mediehusavtalenes pkt 14):

"Utnyttelse av produksjonen reguleres i særskilt avtale mellom kringkaster/mediehus og F©R v/Norsk Filmforbund."

2.Spillefilm og dokumentarfilm-produksjoner m.m (Kinovisning som primærvindu)

Følgende tekst skal inn i din kontrakt med produsent: 
"For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i «Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017»."

Link til rettighetsavtale

Kommentar:
Gjelder medlemmer av Virke Produsentforeningen. Uavhengige produsenter må følge samme regulering, eller kontakte Norsk Filmforbund/F©R for egen avtale. 

Avtalen kan ikke fravikes, da den fremgår av protokoll mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.15.2017 samt Mediehusavtalene mellom TV2, Discovery og MTG og F©R v/Norsk Filmforbund av 18.04.2016, og er således en del av avtaleverket mellom TV-bransjens aktører. 

En henvisning til denne rettighetsavtalen er avgjørende i kontrakten din for om du skal ha rett til opphavsrettsvederlag fra NFF/F©R. Dette punkt er ufravikelig enten om du er arbeidstaker på skattekort eller selvstendig næringsdrivende på faktura.

3.Tilfeller som ikke måtte omfattes av gjeldende rettighetsavtaler 

1. Overdragelse av rettigheter

Norsk filmforbund garanterer og innestår for at de gjennom forvaltningskontrakt har ervervet samtlige opphavsrettigheter som medlemmer under denne overenskomst har i medhold av åndsverkloven, og at Norsk filmforbund er berettiget til å videre overdra disse rettighetene uten begrensninger.

2. Rettighetserverv

2.1 Produsenten erverver enerett, uten geografiske begrensninger, til enhver form for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært) i forbindelse med produksjonen. Dette omfatter også avledede rettigheter (format, remake, merchandise etc), bearbeidelse, samt retten til videre-overdragelse, med de begrensinger som fremgår nedenfor.

2.2 Det presiseres at rettighetservervet etter punkt 2.1 ikke begrenser individuelle avtaler mellom regissør/manusforfattere/utvikler og produsent om royalty for utnyttelse av produksjonen.

3. Rettighetsforbehold

For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R, kan produsenten ikke erverve;

(i) rettigheter i produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser; og

(ii) rettigheter til tredjepartsdistribusjon (eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring) av produksjonen, herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært. Med «tredjepart» menes annen aktør enn kringkaster (produksjonsselskapets kunde) som videresender eller på annen måte tilbyr audiovisuelt innhold fra flere kringkastere (for eks. tv-kanal-pakker).

Tredjepartsforbeholdet i punkt (ii) skal ikke begrense retten til co-produksjon og salg av visningsretter/readymades.

Partene beholder retten til å kreve vederlag for de rettighetene som er definert i ovenstående paragraf pkt.(i) – (ii), f.eks. gjennom kollektiv forvaltning. Det samme gjelder i utlandet, forutsatt at det foreligger lovbestemmelser om tvangslisens, forvaltningsordninger basert på lovbestemmelser om avtalelisens eller andre tilsvarende kollektive forvaltningsordninger uten spesifikk lovhjemmel.


Interne produksjoner for NRK:

Alle rettighetshavere oppfordres til følge følgende rettighetsklausul for NRK-produksjoner internt:

"Rettighetshaveren har ikke overdratt til NRK rettigheter og retten til vederlag knyttet til Åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser, avtale eller tvangslisens eller andre tilsvarende kollektive avtaler som regulerer tilgjengeliggjøring og eksemplarfremstilling for allmenheten, eller tredjeparts eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av produksjonen for allmenheten samt øvrige rettigheter som forvaltes av Norwaco etter fullmakt."

Regissører som engasjeres på internproduksjoner hos NRK, henvises, inntil det foreligger en ny overenskomst på dette området med NRK, til å følge TV-drama-avtalen mellom NRK og Norske Sceneinstruktører, som også regulerer såkalte «lisensperioder»:

TV-drama avtale mellom NRK og NSCF

Dette følger også av ufravikelighetsprinsipper i tariffretten.

I særlige tilfeller må produsent eller annen rettighetserverver kontakte F©R v/NFF for særskilte rettighetsklareringsavtaler hvor dette ikke foreligger, for eksempel ved nye typer produksjoner, produksjoner til nye typer plattformer ol. 

Send en email til bjorn@filmforbundet.no 

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement