Rettighetsklausuler

Her er rettighetsreguleringene som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver og som skal respekteres mellom produsent og kringkaster for at rettighetsreguleringen skal være gyldig ift. inngåtte eksklusive forvaltningskontrakter mellom rettighetshaver og Norsk Filmforbund/F©R:


Eksterne produksjoner:

1a.TV-underholdning og TV-drama-produksjoner, TV-dokumentarproduksjoner o.a (TV-visning som primærvindu og/eller hvor det ikke kun er innkjøpt en visningsrett fra kringkaster, strømmetjeneste m.m.)

Følgende tekst skal inn i din kontrakt med produsent:
"For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016»."

Relevante utdrag fra «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/ F©R» av 29.10.2016, omforent mellom forbundene, hitsettes:

1. Overdragelse av rettigheter
Norsk filmforbund/F©R garanterer og innestår for at de gjennom forvaltningskontrakt har ervervet samtlige opphavsrettigheter som medlemmer under denne overenskomst har i medhold av åndsverkloven, og at Norsk filmforbund/F©R er berettiget til å overdra/videreoverdra disse rettighetene uten begrensninger.

2. Rettighetserverv
Produsenten erverver enerett, uten geografiske begrensninger, til enhver form for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av produksjonen (herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært) både på mediehuets egne- og tredjeparts distribusjonsplattformer. Dette omfatter også avledede rettigheter (format, remake, merchandise etc), bearbeidelse, samt retten til videre-overdragelse, med de begrensinger som fremgår nedenfor.

Rettighetsoverdragelsen begrenser ikke adgangen til å inngå individuelle avtaler mellom produksjonsselskapet og manusforfatter/regissør/utvikler om royalty for utnyttelsen av produksjonen.

3. Avgrensninger/unntak
For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R, kan produksjonsselskapet ikke erverve;                                                                               
(i) Rettigheter i produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser; og                                                         
(ii) Rettigheter til tredjepartsdistribusjon (eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring) av produksjonen, herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært. For ordens skyld understrekes at dette er begrenset til slik utnyttelse som er dekket av Norwacos gjeldende Felleavtale og K-avtale og tilsvarende eksisterende kollektive avtaler. 
(iii) Rett til vederlag for lineær og ikke-lineær utnyttelse i utlandet er ikke overdratt, i den utstrekning det foreligger forvaltningsordninger basert på lovbestemmelser om avtalelisens og lovbestemmelser om tvangslisens.   
 (iv) Rettigheter til utnyttelse av produksjoner for TV2, MTG og Discovery (”Mediehusene”) som er omfattet av gjeldende avtaler med Norsk Filmforbund/F©R av 18.04.2016 (”Mediehusavtale”).

4. Generelle bestemmelser
Rettighetsoverdragelsen gir rett til ubegrenset bruk innenfor en lisensperiode på 10 år, regnet fra første tilgjengeliggjøring av produksjonen. Lisensperioden kan forlenges av produksjonsselskapet etter lojale forhandlinger og mot vederlag til Norsk filmforbund/F©R.

Ved en eventuell tolkningstvil, er det forståelsen av Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/ F©R» av 29.10.2016 som er avgjørende.

English version:
"For members of NFF with management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a seperate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 29.10.2016."

English translation of the relevant sections from «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/ F©R» of 29.10.2016 agreed upon between Virke Produsentforeningen and Norsk Filmforbund/ F©R:

Copyrights and consents

1 Transfer of rights

NFF hereby guarantee that each member`s full copyright under the Norwegian Copyright Act (åndsverkloven) is transferred exclusively by management contract to Norsk filmforbund, and that Norsk Filmforbund is entitled to further assign all such rights without any limitations. 

2 Acquisition of rights

The Producer is granted a full title guarantee and assignment of copyright, without geographical limitations, including any right to reproduction and right to communication to the public (including linear, time-shifted and non-linear) in relation to the Production on the media house`s own and third party platforms. This also includes derivative rights (formats, remake, merchandise etc.), the right to edit, copy, alter etc., and to transfer such rights to a third party, only subject to the limitations as described below.

The acquisition of rights does not limit any individual royalty agreements between Directors/Script Writers/Developers and The Producer.

3 Limitation of rights acquisition

For members of NFF with management contract with F©R, the Producer cannot acquire;

(i) rights in production covered by the scope of the copyright law, specific extended collective licensing provisions; and

(ii) rights to third party distribution (the right to reproduction and the right of communication to the public) of the production, including linear, time-shifted and non-linear, limited to exploitation covered by Norwaco`s collective agreements in place.

(iii) exploitation rights for Productions for TV2, MTG and Discovery («The Mediahouses») which is regulated by existing rights agreements with Norsk Filmforbund/F©R of 18.04.2016 («Mediahouse Agreement”).  

4. General provisions                                                      
The Acquisition of rights permits unlimited use within a licence period of 10 years, estimated from the first communication to the public of the Production. Extended licence period may be prolonged by the Production company in respect of loyal negotiations and against remuneration to be paid to Norsk Filmforbund/F©R.

It is not intended that this English version will change any of the material content of the Norwegian version of «Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/ F©R» of 29.10.2016, and potential disagreements about interpretation of this English version shall be resolved by the Norwegian version.

Link til rettighetsavtale

Kommentar: 

Gjelder medlemmer av Virke Produsentforeningen. Uavhengige produsenter må kontakte Norsk Filmforbund/F©R for egen avtale. 

Lisensperioden utover 10 år kan forlenges av produksjonsselskapet etter lojale forhandlinger og mot vederlag til Norsk Filmforbund/F©R.

Avtalen kan ikke fravikes, da den fremgår av vedlegg 2 og 3 til Riksmeklers møtebok av 29.10.2016 samt Mediehusavtalene mellom TV2, Discovery og MTG og F©R v/Norsk Filmforbund av 18.04.2016, og er således en del av avtaleverket mellom TV-bransjens aktører. 

En henvisning til denne rettighetsavtalen er avgjørende i kontrakten din for om du som medlem/rettighetshaver med forvaltningskontrakt skal ha rett til opphavsrettsvederlag fra NFF/F©R. Dette punkt er ufravikelig enten om du er arbeidstaker på skattekort eller selvstendig næringsdrivende på faktura. 

1.b Alternativ, godkjent rettighetsklausul kun vedrørende produksjoner bestilt av TV2, Discovery og MTG (Mediehusavtalenes pkt 14):

"Utnyttelse av produksjonen reguleres i særskilt avtale mellom kringkaster/mediehus og F©R v/Norsk Filmforbund."

2.Spillefilm og dokumentarfilm-produksjoner o.a (Kinovisning som primærvindu og/eller hvor det kun er innkjøpt en visningsrett fra kringkaster, strømmetjeneste m.m.)

Følgende tekst skal inn i din kontrakt med produsent: 
"For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i «Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017»."

English version:
"For members of NFF with management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a seperate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 09.05.2017."

Link til rettighetsavtale

Kommentar:
Gjelder medlemmer av Virke Produsentforeningen. Uavhengige produsenter må kontakte Norsk Filmforbund/F©R for egen avtale. 

Avtalen kan ikke fravikes, da den fremgår av protokoll mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.15.2017 samt Mediehusavtalene mellom TV2, Discovery og MTG og F©R v/Norsk Filmforbund av 18.04.2016, og er således en del av avtaleverket mellom TV-bransjens aktører. 

En henvisning til denne rettighetsavtalen er avgjørende i kontrakten din for om du medlem/rettighetshaver med forvaltningskontrakt skal ha rett til opphavsrettsvederlag fra NFF/F©R. Dette punkt er ufravikelig enten om du er arbeidstaker på skattekort eller selvstendig næringsdrivende på faktura.

3.Tilfeller som ikke måtte omfattes av gjeldende rettighetsavtaler 

Alle medlemmer/rettighetshavere har inngått eksklusiv forvaltningskontrakt med Norsk Filmforbund/F©R . Dette betyr at rettighetserverver (produsent, kringkaster, strømmetjeneste osv.) ikke kan erverve rettigheter direkte medlemmene/rettighetshaverne. Det må derfor inngås en særskilt rettighetsavtale mellom Norsk Filmforbund/F©R og rettighetserverver der det ikke fra før foreligger kollektive avtaler. 

https://filmforbundet.no/Dine-rettigheter/Opphavsrett/info-til-produsenter  


Interne produksjoner for NRK:

Alle rettighetshavere oppfordres til følge følgende rettighetsklausul for NRK-produksjoner internt:

"Rettighetshaveren har ikke overdratt til NRK rettigheter og retten til vederlag knyttet til Åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser, avtale eller tvangslisens eller andre tilsvarende kollektive avtaler som regulerer tilgjengeliggjøring og eksemplarfremstilling for allmenheten, eller tredjeparts eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av produksjonen for allmenheten samt øvrige rettigheter som forvaltes av Norwaco etter fullmakt."

Regissører som engasjeres på internproduksjoner hos NRK, henvises, inntil det foreligger en ny overenskomst på dette området med NRK, til å følge TV-drama-avtalen mellom NRK og Norske Sceneinstruktører, som også regulerer såkalte «lisensperioder»:

TV-drama avtale mellom NRK og NSCF

Dette følger også av ufravikelighetsprinsipper i tariffretten.

I særlige tilfeller må produsent eller annen rettighetserverver kontakte F©R v/NFF for særskilte rettighetsklareringsavtaler hvor dette ikke foreligger, for eksempel ved nye typer produksjoner, produksjoner til nye typer plattformer ol. 

Send en email til bjorn@filmforbundet.no 

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement