Særskilt informasjon til produsenter og andre

Særskilt informasjon til produsenter og andre om NFF/F©Rs opphavsrettsforvaltning

1. Informasjon om inngåtte forvaltningskontrakter - forvaltningsprinsipper
2. Rettighetsklausuler
3. Kreditering
4. Konsekvenser av manglende klarering med Norsk filmforbund
5. Kontaktinformasjon
6. Copyright licence price list

1. Informasjon om inngåtte forvaltningskontrakter – forvaltningsprinsipper

Norsk filmforbund v/F©R har inngått eksklusive forvaltningskontrakter med våre medlemmer for forvaltning av samtlige av deres opphavsrettigheter. Dette innebærer blant annet krav om presiseringer om opphavsrett som redegjøres for nedenfor i pkt. 2. Forvaltningskontraktene gjelder fra det enkelte inngåelsestidspunkt, og har også tidligere blitt informert om, og skal være kjent for produsenter og andre rettighetserververe.

Merk at dette gjelder både lønnsmottakere med skattekort og selvstendige næringsdrivende som fakturerer arbeidet sitt. Vederlag for bruk av opphavsrettigheter er ikke kompensasjon for utført arbeid, men godtgjøring for utnyttelse av det ferdige åndsverket.

2. Rettighetsklausuler

Det har blitt utarbeidet standardklausuler som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver og mellom produsent og kringkaster. Disse standardformuleringene sikrer at rettighetsreguleringen er gyldig i forhold til inngåtte forvaltningskontrakter. Du finner dem her: Rettighetsklausuler

3. Kreditering

Rettighetshaveren har krav på å bli kreditert etter god skikk i bransjen, jf. Åndsverklovens § 3, i alle sammenhenger hvor åndsverket blir presentert. Rettighetshaveren skal krediteres med fagfunksjon og fullt navn, med mindre rettighetshaveren har oppgitt alias eller har andre krediteringsønsker. Ved bruk av rulletekst på tv eller liknende mediakanaler, skal krediteringen være tydelig og fullt lesbar, og normalt forståelig for seeren.

4. Konsekvenser av manglende klarering med Norsk filmforbund

Dersom du som produsent eller annen rettighetserverver av opphavsrettigheter fra våre medlemmer med forvaltningskontrakt ikke har inntatt rettighetsklausulen angitt ovenfor i pkt.2 med henvisning til inngåtte kollektive avtaler m.m., kan dette medføre at din avtale med vårt medlem eller rettighetshaver blir helt eller delvis er ugyldig.

Dersom opphavsrettigheter overdras videre til annen rettighetserverver (f.eks kringkaster) uten godkjent rettighetsklausul (se punkt 2), vil overdragelsen kunne medføre vanhjemmel og erstatningsansvar for produsenten eller annen rettighetserverver (f.eks kringkaster eller tv-distributør), ettersom også disse har mottatt særskilt og tydelig informasjon om forvaltningskontraktene som er inngått mellom medlemmene og NFF.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål utover dette, kan du ta kontakt med Norsk filmforbunds og Norske Filmregissørers forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem på epost: bjorn@filmforbundet.no eller på telefon: 99308677

5. Copyright licence price list

NFF/F©R has entered into exclusive copyright management agreements with all of its members, and under such agreements, a Company is prevented from acquiring buy-out rights from creative crew right holders , and need to aquire them from NFF/F©R.

You can register a separate AV-production copyright licence with NFF/F©R by clicking this link: Copyrights Agreement

1. Copyright basis prices for the first 10 year licence       

B = The production budget

Nordic countries (N)

Rest of Europe (ROE)

USA (US)

Rest of the world (ROW)

 

Own platforms

0,5% of B

Third party platforms

0,5% of B

 

 

Own platforms

0,5% of B

Third party platforms

0,5% of B

 

 

Own platforms

0,5% of B

Third party platforms

0,5% of B

 

 

Own platforms

0,5% of B

3.party platforms

0,5% of B

 

 

§  The licence fee is based on a % of the production budget range

§  For a minimum of 5 years licence, the price is reduced with 25%

§  For each additional 10 years licence after the first 10 years, the price is reduced with 50%

§  The basis prices are valid up to 500.000 national subscribers on both own and 3.party platforms

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of national subscribers are reached  

§  NATIONAL SUBSCRIBERS:

For every additional 500.000 subscribers on own and 3.party platforms:

+10%+CPI for each category


§  The basis prices are valid up to 1.500.000 Nordic subscribers on own platforms (if used, national subscribers are disregarded)

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of Nordic subscribers are reached

§  NORDIC SUBSCRIBERS: 

For every additional 500.000 subscribers on own platforms:

+10%+CPI for each category

 

§  The basis prices are valid up to 20.000.000 ROE on own platforms (additional to Nordic subscribers)

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of ROE subscribers are reached

§  ROE (EUROPEAN) SUBSCRIBERS: 

For every additional 10.000.000 subscribers on own platforms: 

+10%+CPI for each category 

 

§  The basis prices are valid up to 20.000.000 US subscribers on own platforms (additional to Nordic subscribers)

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of USA subscribers are reached

§  USA (AMERCIAN) SUBSCRIBERS: 

For every additional 10.000.000 subscribers on own platforms:  

+10%+CPI for each category

 

The basis prices are valid up to 45.000.000 ROW (Rest Of the World) subscribers on own platforms (additional to Nordic subscribers)

§  Additional payment up front and/or when the numbers of ROW subscribers are reached

§  ROW (REST OF THE WORLD) SUBSCRIBERS: 

For every additional 10.000.000 subscribers on own platforms:

 +5%+CPI for each category

 

§  Own/third party platforms is related to the mediahouse or streaming service who is ordering the AV-production

§  Own platforms = concern owned and branded. 3.party platforms=not concern owned and branded.

§  Non limited use (linear, time-shift, non linear) use within the licence period, cf. license terms above

§  There will be an additional price for screenwriters 

§  Rights/remuneration rights for private copying levy can not be licenced according to The Norwegian Copyright Act ("Åndsverkloven")  

§  Rights/remuneration rights can not be licenced where collective management systems are already in place: 

2. Price examples                            

Price example 1:

10 years licence on a 20 million budget production: (basis price)

 

Nordic countries: NOK 20.000.000 x 0,01

= NOK   200.000

Europe: NOK 20.000.000 x 0,01      

= NOK   200.000

USA: NOK 20.000.000 x 0,01   

= NOK   200.000

ROW: NOK 20.000.000 x 0,01

= NOK   200.000

= Total for 10 years buy-out worldwide rights basis price*

= NOK    800.000

 

Price example 2:

5 years licence on a 20 million budget production: (-25% from basis price)

 

Nordic countries: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75 

= NOK 150.000

Europe: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75

= NOK 150.000

USA: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75

= NOK 150.000

ROW: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75

= NOK 150.000

= Total for 5 years buy-out worldwide rights basis price*

= NOK  600.000

 

Price example 3:

20 years licence on a 20 million budget production: (minus 50 % from basis price)

 

Nordic: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75 

= NOK 300.000

Europe: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 2 x 0,75

= NOK 300.000

USA: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75

= NOK 300.000

ROW: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75

= NOK 300.000

= Total for 20 years buy out worldwide rights basis price*

= NOK  1.200.000

 

*Note: additional price depending on the number of subscribers in each territory.

3. Contact details                     

Please contact F©R/Bjørn Alexander Brem, Head of Legal: bjorn@filmforbundet.no (+47) 99308677 for any questions. We can also offer you a general CCA (Copyright Clearance Agreement).

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement