Viktig info til produsenter og andre

Viktig informasjon til produsenter og andre om NFF/F©Rs opphavsrettsforvaltning

1. Forvaltningsprinsipper
2. Rettighetsklausuler
3. Rettigheter som ikke er omfattet av opphavsrettsklausulen
4. Kreditering

5. Konsekvenser av manglende klarering med Norsk Filmforbund

1. Informasjon om inngåtte forvaltningskontrakter – forvaltningsprinsipper

(NB! Gjelder både lønnsmottakere/skattekort og selvstendige næringsdrivende/faktura)

Norsk Filmforbund/F©R gjør oppmerksom på at vi har inngått eksklusive forvaltningskontrakter med våre medlemmer for forvaltning av samtlige av deres opphavsrettigheter. Dette innebærer bla. krav om presiseringer om opphavsrett som redegjøres for nedenfor i pkt.2. Forvaltningskontraktene gjelder fra det enkelte inngåelsestidspunkt, og har også tidligere blitt informert om, og skal være kjent for produsenter og andre rettighetserververe.

2. Rettighetsklausuler

Rettighetsreguleringene som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver og mellom produsent og kringkaster for at rettighetsreguleringen skal være gyldig ift. inngåtte forvaltningskontrakter finner du her:

Rettighetsklausuler

3. Rettigheter som ikke er omfattet av opphavsrettsklausulen 

Reguleringen av rettigheter som ikke omfattes av opphavsrettsklausulen, kan inntil videre forhandles individuelt med medlemmet.

Vedtektene, som henviser til forvaltningsprinsippene, tillater at Norsk Filmforbund/F©R inntil videre kan tilbakegi våre medlemmer forhandlingsretten for opphavsrettigheter som ikke omfattes av opphavsrettsklausuler eller henviste avtaler ovenfor i pkt.2, så lenge disse inntas i de individuelle avtaler mellom medlemmet og produsent eller annen rettighetserverver og mellom produsent og kringkaster.

Norsk Filmforbund/F©R er iht. forvaltningskontrakten berettiget til (for fremtidige kontrakts-og overenskomst-forhandlinger, forliksforhandlinger m.m.) å regulere omfanget av det medlemmene individuelt kan inngå avtale om.

4. Kreditering

Rettighetshaveren har krav på å bli kreditert etter god skikk i bransjen jf.åndsverklovens § 3, i alle sammenhenger hvor åndsverket blir presentert. Rettighetshaveren skal krediteres med fagfunksjon og fullt navn, med mindre rettighetshaveren har oppgitt alias eller har andre krediteringsønsker. Ved bruk av rulletekst på tv eller liknende mediakanaler skal krediteringen være tydelig og fullt lesbar og normalt forståelig for seeren.

5. Konsekvenser av manglende klarering med Norsk Filmforbund

Dersom du som produsent eller annen rettighetserverver av opphavsrettigheter fra våre medlemmer med forvaltningskontrakt ikke har inntatt rettighetsklausulen angitt ovenfor i pkt.2, kan dette medføre at din avtale med vårt medlem blir helt eller delvis er ugyldig.

Videreoverdragelse av opphavsrettigheter til annen rettighetserverver (f.eks kringkaster) uten godkjent forbeholdsklausul (se punkt 2) vil videre kunne medføre vanhjemmel og erstatningsansvar for produsenten eller annen rettighetserverver (f.eks kringkaster eller tv-distributør), da disse også på en tydelig måte er informert særskilt om forvaltningskontraktene som er inngått mellom medlemmene og NFF.

Dersom du har spørsmål utover dette, kan du ta kontakt med Norsk Filmforbunds og Norske Filmregissørers advokat: Bjørn Alexander Brem Email: bjorn@advokatbrem.no Tlf: 99308677

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: post@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement