Viktig info til produsenter og andre

Viktig informasjon til produsenter og andre om NFF/F©Rs opphavsrettsforvaltning

1. Forvaltningsprinsipper
2. Rettighetsklausuler
3. Kreditering 
4.
Konsekvenser av manglende klarering med Norsk Filmforbund
5. Copyright licence price list

1. Informasjon om inngåtte forvaltningskontrakter – forvaltningsprinsipper

(NB! Gjelder både lønnsmottakere/skattekort og selvstendige næringsdrivende/faktura)

Norsk Filmforbund/F©R gjør oppmerksom på at vi har inngått eksklusive forvaltningskontrakter med våre medlemmer for forvaltning av samtlige av deres opphavsrettigheter. Dette innebærer bla. krav om presiseringer om opphavsrett som redegjøres for nedenfor i pkt.2. Forvaltningskontraktene gjelder fra det enkelte inngåelsestidspunkt, og har også tidligere blitt informert om, og skal være kjent for produsenter og andre rettighetserververe.

2. Rettighetsklausuler

Rettighetsreguleringene som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver og mellom produsent og kringkaster for at rettighetsreguleringen skal være gyldig ift. inngåtte forvaltningskontrakter finner du her:

Rettighetsklausuler

3. Kreditering

Rettighetshaveren har krav på å bli kreditert etter god skikk i bransjen jf.åndsverklovens § 3, i alle sammenhenger hvor åndsverket blir presentert. Rettighetshaveren skal krediteres med fagfunksjon og fullt navn, med mindre rettighetshaveren har oppgitt alias eller har andre krediteringsønsker. Ved bruk av rulletekst på tv eller liknende mediakanaler skal krediteringen være tydelig og fullt lesbar og normalt forståelig for seeren.

4. Konsekvenser av manglende klarering med Norsk Filmforbund

Dersom du som produsent eller annen rettighetserverver av opphavsrettigheter fra våre medlemmer med forvaltningskontrakt ikke har inntatt rettighetsklausulen angitt ovenfor i pkt.2 med henvisning til inngåtte kollektive avtaler m.m., kan dette medføre at din avtale med vårt medlem eller rettighetshaver blir helt eller delvis er ugyldig.

Videreoverdragelse av opphavsrettigheter til annen rettighetserverver (f.eks kringkaster) uten godkjent rettighetsklausul (se punkt 2) vil videre kunne medføre vanhjemmel og erstatningsansvar for produsenten eller annen rettighetserverver (f.eks kringkaster eller tv-distributør), da disse også på en tydelig måte er informert særskilt om forvaltningskontraktene som er inngått mellom medlemmene og NFF.

Dersom du har spørsmål utover dette, kan du ta kontakt med Norsk Filmforbunds og Norske Filmregissørers advokat: Bjørn Alexander Brem Email: bjorn@advokatbrem.no Tlf: 99308677

5. Copyright licence price list

NFF/F©R has entered into exclusive copyright management agreements with all of its members, and under such agreements, a Company is prevented from acquiring buy-out rights from creative crew right holders , and need to aquire them from NFF/F©R.

You can register a separate AV-production copyright licence with NFF/F©R by clicking this link: Copyrights Agreement

1.Copyright basis prices for the first 10 year licence       

B= The production budget

Nordic countries (N)

Rest of Europe (ROE)

USA (US)

Rest of the world (ROW)

 

Own platforms

0,5% of B

3.party platforms

0,5% of B

 

 

Own platforms

0,5% of B

3.party platforms

0,5% of B

 

 

Own platforms

0,5% of B

3.party platforms

0,5% of B

 

 

Own platforms

0,5% of B

3.party platforms

0,5% of B

 

§  The licence fee is based on a % of the production budget range

§  For a minimum of 5 years licence, the price is reduced with 25%

§  For each additional 10 years licence after the first 10 years, the price is reduced with 50%

§  The basis prices are valid up to 500.000 national subscribers on both own and 3.party platforms

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of national subscribers are reached  

§  NATIONAL SUBSCRIBERS:                                                                                                              

Own platforms: +10%+CPI for each category

3.party platforms: +10%+CPI for each category

500.000-700.000

500.000-700.000

700.000-1.000.000

700.000-1.000.000

For every additional 500.000

For every additional 500.000

§  The basis prices are valid up to 1.500.000 Nordic subscribers on own platforms (if used, National subscribers is disregarded).

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of Nordic subscribers are reached

§  NORDIC SUBSCRIBERS: 

+15%+CPI for each category

For every additional 500.000

§  The basis prices are valid up to 20.000.000 ROE on own platforms

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of USA subscribers are reached

§  ROE SUBSCRIBERS: 

+25%+CPI for each category 

For every additional 10.000.000

§  The basis prices are valid up to 20.000.000 US subscribers on own platforms

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of USA subscribers are reached

§  USA SUBSCRIBERS: 

+25%+CPI for each category 

For every additional 10.000.000

The basis prices are valid up to 45.000.000 ROW (Rest Of the World) subscribers on own platforms

§  Additional payment upfront and/or when the numbers of ROW subscribers are reached

§  ROW SUBSCRIBERS: 

+25%+CPI for each category

For every additional 10.000.000

§  Own/3.party platforms is related to the mediahouse or streaming service who is ordering the AV-production

§  Own platforms=concern owned and branded. 3.party platforms=not concern owned and branded.

§  Non limited use (linear, time-shift, non linear) use within the licence period, ref. license terms above

§  There will be an additional price for screenwriters 

§  Rights/remuneration rights for private copying levy can not be licenced according to The Norwegian Copyright Act/Åvl  

§  Rights/remuneration rights can not be licenced where collective management systems already are in place: 
TV2, Discovery, MTG: Mediehusavtalene
Commercial TV-channels: K-avtalen       
Public service TV-channels: Fellesavtalen

2.Price examples                            

Price example 1:

10 years licence on a 20 million budget production: (basis price)

 

Nordic countries: NOK 20.000.000 x 0,01

= NOK   200.000

Europe: NOK 20.000.000 x 0,01      

= NOK   200.000

USA: NOK 20.000.000 x 0,01   

= NOK   200.000

ROW: NOK 20.000.000 x 0,01

= NOK   200.000

=Total for 10 years buy out worldwide rights basis price*

=NOK    800.000

 

Price example 2:

5 years license on a 20 million budget production: (-25% from basis price)

 

Nordic countries: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75 

= NOK 150.000

Europe: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75

= NOK 150.000

USA: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75

= NOK 150.000

ROW: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75

= NOK 150.000

=Total for 5 years buy out worldwide rights basis price*

=NOK  600.000

 

Price example 3:

20 years license on a 20 million budget production: (-50% from basis price)

 

Nordic: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75 

= NOK 300.000

Europe: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 2 x 0,75

= NOK 300.000

USA: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75

= NOK 300.000

ROW: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75

= NOK 300.000

=Total for 20 years buy out worldwide rights basis price*

=NOK  1.200.000

 

*Note additional price depending on the number of subscribers in each territory.

3.Contact details                            

Please contact F©R/Bjørn Alexander Brem, Head of Legal & Chairman of the Committee: bjorn@filmforbundet.no (+47) 99308677 for any questions. We can also offer you a permanent collective agreement.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement