Satser - TV-underholdning

TV-underholdning lønnssatser

 
 

De nye satsene gjelder fra 1. juni 2019. Dette betyr at du skal ha en lønnsøkning for alt arbeide som gjøres fra og med 1. juni, herunder skal også allerede signerte avtaler justeres opp for slikt arbeide.

Det er avtalt at TV-arbeidere ikke skal gå ned i lønn, som følge av innføringen av minstelønnssatser.
Trenger du råd og veiledning når du skal avtale lønn, ta kontakt med juridisk@filmforbundet.no.

1. Finn din ansiennitet
For å finne din ansiennitet trykk her.

2. Finn din faggruppe og ansiennitet i tabellen og legg til det anbefalte personlige tillegget.
Anbefalt personlig tillegg er basert på lønnsstatistikk​

Lønnssater

 

Kommentarer til tabellen over og til minstelønnssystemet med personlige tillegg:

  • DIT og TEKLA: NFF anbefaler å bruke tall fra grovklippergruppen
  • I overenskomsten er det er avtalt at dagsats skal benyttes ved avtaleperioder på 11 dager og mindre. 11 dagers regelen sikrer høyere satser ved kortere engasjement.
  • Ingen skal gå ned i lønn ved innføringen av minstelønnssystem.
  • Det gjennomsnittlige antall arbeidsdager i en måned gjennom et helt arbeidsår er 21,67. Det er derfor vanlig at produksjonsselskapet finner frem til dagsatsen ved å dele månedslønnen på 21,67.
  • Det ble opprettet et partssammensatt utvalg etter meklingen i 2018  som skal arbeide med å få alle fagfunksjoner innen TV-underholdning inn i overenskomsten og lønnssystemet.
  • Mangler din fagfunksjon i tabellen, må du gjerne melde fra om dette til juridisk@filmforbundet.no.  Du må også foreløpig selv forhandle opp den årlige lønnen din. Til dette kan du bruke følgende link: Statistisk sentralbyrå - Konsumprisindeksen. (Legg inn kronebeløp, år, gjennomsnitt, og beregne til det aktuelle år og måned.)
 
Det anbefalte lønnstillegget (minstelønn + anbefalt sats=nominell lønn) utgjør i hovedsak forholdet til to størrelser:
1)Din lønn i fjor x prisvekst (KPI) = "samme lønn" som i fjor
2)Din lønnsøkning (reallønnen)
NFF og Virke fremforhandler bindende minstelønnssatser hvert år, men du må selv forhandle på plass det personlige tillegget i tråd med
våre anbefalte tillegg, slik at du ikke samlet sett går ned i lønn i forhold til den
generelle lønnsutviklingen i Norge. Dette kan du lese mer om på sidene til Statistisk sentralbyrå: Gjennomsnittlig lønnsutvikling

Kort fortalt: For å sikre din lønn, benytt NFF`s anbefalte satser!

 

Basert på lønnsundersøkelser i 2011 og 2013 laget vi en sammenstilling av gjennomsnittslønn for TV-underholdning:

Regi

TV-regissørene hadde i 2013 en snittlønn på kr. 43.500,- per måned.
Etterarbeidsredaktørene/etterarbeidsregissørene/redaktørene hadde i 2013 en gjennomsnittlig månedslønn på kr. 46.125,-.

Klipp

Snittlønna for TV-klipperne var i 2013 på kr. 42.525,- per måned. De med minst erfaring lå i gjennomsnitt rett under kr. 40.000,- per måned, mens de med mest erfaring hadde kr. 46.000,- per måned i snitt. For korte engasjementer på dagsats lå gjennomsnittet på kr. 2.700,- per vakt.

Foto

Fotografene som jobbet TV-underholdning hadde i 2013 en gjennomsnittlig dagslønn på 2778 kr (tilsvarende 3500 fakturert). Dette var akkurat det samme som tilsvarende undersøkelse gjort i 2011 viste. Altså har denne gruppen ikke hatt noen lønnsstigning i denne perioden. For A-foto lå dagsatsen fra 200 til 500 kroner høyere.

Lyd

Lydteknikerne som jobbet TV-underholdning hadde i 2013 en gjennomsnittlig dagslønn på kr. 2.184,-(tilsvarende kr. 2.750 fakturert). Dette var akkurat samme tall som gruppen hadde i tilsvarende undersøkelser gjort i både 2010 og 2011. Altså hadde denne gruppen ikke noen lønnsvekst i løpet av de tre årene.

Andre grupper

De faggruppene som ikke er nevnt ovenfor har ikke vært godt nok representert i svarene på undersøkelsene. Det var rett og slett for få som svarte fra disse gruppene. Vi hadde dermed ikke statistisk signifikante data til å sammenstille en gjennomsnittslønn for disse.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement