Satser - TV-underholdning

Satser - TV-underholdning

Den 30. september 2020 signerte Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund en ny TV-underholdningsoverenskomst som gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022.

De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020. Dette betyr at du skal ha en minstelønnsøkning med 1,7 % for alt arbeid som gjøres fra og med 1. juni, herunder skal også allerede signerte avtaler justeres opp for slikt arbeid.Det forutsettes at det skal forhandles om lønn utover minstelønnssatsene (personlig tillegg).

Det er avtalt at TV-arbeiderne ikke skal gå ned i lønn som følge av innføringen av minstelønnssatser. Nedenfor følger våre anbefalinger med personlig tillegg.

Trenger du råd og veiledning når du skal avtale lønn, ta kontakt med juridisk(at)filmforbundet.no.

Se også

 

1. Regn ut din ansiennitet
For å regne ut din ansiennitet kan du bruke denne ansiennitetskalkulatoren (excel-fil).

2. Finn din faggruppe og ansiennitet i tabellen og legg til det anbefalte personlige tillegget for å finne anbefalt minstelønn.
Anbefalt personlig tillegg er basert på lønnsstatistikk​

Finner du ikke din fagfunksjon i tabellen? Ta kontakt med juridisk avdeling på juridisk@filmforbundet.no

Kommentarer til tabellen over og til minstelønnssystemet med personlige tillegg:
  • DIT og TEKLA: NFF anbefaler å bruke tall fra grovklippergruppen
  • I overenskomsten er det avtalt at dagsats skal benyttes ved avtaleperioder på 11 dager og mindre. 11 dagers-regelen sikrer høyere satser ved kortere engasjement.
  • Gjennomsnittlig antall arbeidsdager i en måned er 21,67. Det er derfor vanlig at produksjonsselskapet finner frem til dagsatsen ved å dele månedslønnen på 21,67.
  • Det ble opprettet et partssammensatt utvalg etter meklingen i 2018 som skal arbeide med å få alle fagfunksjoner innen TV-underholdning inn i overenskomsten og lønnssystemet.
  • Du må selv forhandle lønnsnivået over minstelønn. Til hjelp kan du blant annet bruke kalkulatoren på denne siden: Statistisk sentralbyrå - Konsumprisindeksen. (Kalkulatoren viser hvordan den generelle prisveksten har innvirket på kroneverdien. Legg inn kronebeløp, år, gjennomsnitt, og beregne til det aktuelle år og måned.)


NFF og Virke fremforhandler bindende minstelønnssatser hvert år, men du må selv forhandle på plass det personlige tillegget i tråd med våre anbefalte tillegg, slik at du ikke samlet sett går ned i lønn i forhold til den generelle lønnsutviklingen i Norge. Dette kan du lese mer om på sidene til Statistisk sentralbyrå: Gjennomsnittlig lønnsutvikling

Kort sagt: Benytt NFFs anbefalte satser for å sikre lønnen din.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement