Satser - TV-underholdning

Satser - TV-underholdning

Den 30. september 2020 signerte Hovedorganisasjonen Virke og Norsk filmforbund en ny TV-underholdningsoverenskomst for perioden 1. juni 2020 til 31. mai 2022. Overenskomsten omfattet innføring av minstelønnssatser gjeldende fra 1. juni 2020, som innebar at medlemmer av NFF som ansatte på TV-underholdningsområdet skulle ha en minstelønnsøkning med 1,7 % for alt arbeid som ble gjort fra og med 1. juni 2020, herunder skulle også allerede signerte avtaler justeres opp for slikt arbeid. Det var  forutsatt at det skal forhandles om lønn utover minstelønnssatsene (personlig tillegg).

Det ble også avtalt at TV-arbeiderne ikke skulle gå ned i lønn som følge av innføringen av minstelønnssatser.

I mellomoppgjøret 9. og 10. juni 2021 forhandlet Hovedorganisasjonen Virke og Norsk filmforbund frem en protokoll der minstelønnssatsene for TV-underholdningsområdet ble oppjustert.

På bakgrunn av forhandlingsresultatet i mellomoppgjøret i 2021 anbefaler Norsk filmforbund sine medlemmer å be om et tillegg på 2,7 % av deres nåværende, faktiske lønn (minstelønn + personlig tillegg), med virkning fra 1. august 2021, for å sikre at reallønnen blir oppjustert i tråd med overenskomsten mellom Virke og NFF. 

Se også

Ansiennitet

For å regne ut din ansiennitet kan du bruke denne ansiennitetskalkulatoren (excel-fil).

Minstelønnssatser gjeldende fra 1. august 2021

Finner du ikke din fagfunksjon i tabellen? Trenger du råd og veiledning når du skal avtale lønn? Som medlem av Norsk filmforbund kan du ta kontakt med juridisk(at)filmforbundet.no, så hjelper vi deg.

 

Satser som gjelder til og med 31. juli 2021:

Klikk her for tabell over minstelønnssatser gjeldende til og med 31. juli 2021. Denne tabellen inneholder også anbefalte personlige tillegg, som er basert på lønnsstatistikk. For å finne anbefalt minstelønn må du finne din faggruppe og ansiennitet i tabellen og legge til det anbefalte personlige tillegget. Kommentarer til tabellen med satser gjeldende frem til 31. juli 2021, og til minstelønnssystemet med personlige tillegg:

  • DIT og TEKLA: NFF anbefaler å bruke tall fra grovklippergruppen
  • I overenskomsten er det avtalt at dagsats skal benyttes ved avtaleperioder på 11 dager og mindre. 11 dagers-regelen sikrer høyere satser ved kortere engasjement.
  • Gjennomsnittlig antall arbeidsdager i en måned er 21,67. Det er derfor vanlig at produksjonsselskapet finner frem til dagsatsen ved å dele månedslønnen på 21,67.
  • Det ble opprettet et partssammensatt utvalg etter meklingen i 2018 som skal arbeide med å få alle fagfunksjoner innen TV-underholdning inn i overenskomsten og lønnssystemet.
  • Du må selv forhandle lønnsnivået over minstelønn. Til hjelp kan du blant annet bruke kalkulatoren på denne siden: Statistisk sentralbyrå - Konsumprisindeksen. (Kalkulatoren viser hvordan den generelle prisveksten har innvirket på kroneverdien. Legg inn kronebeløp, år, gjennomsnitt, og beregne til det aktuelle år og måned.)


NFF og Virke fremforhandler bindende minstelønnssatser hvert år, men du må selv forhandle på plass det personlige tillegget i tråd med våre anbefalte tillegg, slik at du ikke samlet sett går ned i lønn i forhold til den generelle lønnsutviklingen i Norge. Dette kan du lese mer om på sidene til Statistisk sentralbyrå: Gjennomsnittlig lønnsutvikling Kort sagt: Benytt NFFs anbefalte satser for å sikre lønnen din.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 13.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: norsk.filmforbund@mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement