Styret i Norsk filmforbund

Styret består av følgende personer:

(Oppdatert etter gjennomført valg på årsmøte 13.10.2018)

 

Navn 

Rolle

Bransjefelt

     

Styremedlemmer:

   

Sverre Pedersen

Styreleder

Fiksjon / Dokumentar

Fanny Wadman

Styremedlem

Fiksjon

Ingrid Mæhre 

Styremedlem

Dokumentar

Kristine Wilhelmsen

Styremedlem

Fiksjon

Nefise Øzkal Lorentzen

Styremedlem

Dokumentar / Fiksjon

Tiina Suhonen

Styremedlem

Fiksjon

Thor Lønning Aarrestad

Styremedlem

Fiksjon

Marianne Kleven

Styremedlem

Dokumentar / Fiksjon

Varamedlemmer:

   

Tine Simi Brun

Varamedlem

Fiksjon

Jon Erling Fredriksen

Varamedlem

Fiksjon

Paul Tingstad

Varamedlem

TV-underholdning

Øyvind Våge 

Varamedlem

TV-underholdning

Sunniva Sollied Møller

Varamedlem

Dokumentar/Fiksjon

Karoline Bjerknes

Varamedlem

Fiksjon

Odd Reinhardt Nicolaysen

Varamedlem

Fiksjon

Ilja Magga

Varamedlem

Fiksjon

Distriktsrepresentanter:

   

Bo Randulf Torfinn Iversen

Distriktsrepresentant (Sør-Vest)

Fiksjon

Torfinn Iversen

Vararepresentant (Nord-Norge)

Fiksjon

Ingebjørg Aarhus Braseth

Vararepresentant 
(Bergen)

Fiksjon

     

 

STYREINSTRUKS

Gjeldende i Norsk filmforbund

Retningslinjene for styrearbeidet i Norsk filmforbund vedtatt på styremøte den 15.12.2008.
Styreinstruksens målsetting er å sørge for at det enkelte styremedlem, daglig leder, samt andre involverte parter på styrenivå, arbeider samstemt i forhold til styrets aktiviteter. Retningslinjene skal sikre en felles ramme for styrets medlemmer med hensyn til gjennomføring, omfang, innhold og arbeidsform på styrenivå.

 1. STYRETS SAMMENSETNING
  Styret består av styreleder, nestleder og fem styrerepresentanter. En av styrerepresentantene er distriktsrepresentant for alle lokallagene. I tillegg velges to vara medlemmer. Styreleder velges for tre år, mens nestleder, styremedlemmer og vara medlemmer velges for ett år.
   
 2. BESLUTNINGSDYKTIG STYRE
  Styret er beslutningsdyktig når forbundsleder eller nestleder og 2 styremedlemmer er tilstede. Beslutningen må da være enstemmig. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Jmf. punkt X. Innkalling til styremøter. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret er forbundsleders stemme avgjørende. Vedtak i styret kan av et mindretall innankes for årsmøtet.
   
 3. STYRETS MYNDIGHET
  Styret er et kollegialt organ. 
  Hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets medlemmer likt. Styreleder er kun den ”første blant likemenn”. Han/hun har bare administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes, noe som normalt gjøres i samråd med de øvrige styremedlemmene. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer.

  Styret er en samarbeidende gruppe.
  Styret må handle i fellesskap, som en samlet enhet, etter forutgående overlegning. Styret fungerer kun som en samlet enhet i styremøtene, dvs. når styret er samlet. Utenfor styrerommet har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter.

  Styreansvar er individuelt.
  Mens styrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret individuelt. Den enkelte har ansvar som om han/hun var alene med ansvaret. Hva ansvaret angår, er det ingen forskjell på styrets leder og det enkelte medlem.
   
 4. STYRETS OPPGAVER
  Overordnet
  1. Plikter å påse at Norsk filmforbunds virksomhet er i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak
  2. Behandle og fatte vedtak i alle saker som ikke er tillagt årsmøtet
  3. Fastsette mål og strategiplaner
  4. Styret skal være kontrollerende så vel som proaktiv i sin rolle
  5. Iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for utførelsen av sine oppgaver og skal foreta slike undersøkelser dersom det kreves av ett eller flere av styremedlemmene. Jmf. ellers desisorenes og revisors rolle.

  Økonomistyring
  1. Disponere forbundets midler, og fastsetter forbundets budsjett innefor rammene årsmøtet gir
  2. Vedta hvem som kan forplikte forbundet økonomisk
  3. Holde seg orientert om Norsk filmforbunds økonomiske stilling og påse at daglig drift, regnskap og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll

  Ansettelser
  1. Godkjenne faste ansettelser i administrasjonen, innenfor vedtatte budsjettrammer
  2. Fastsette lønns- og arbeidsvilkår, samt stillingsinstruks for forbundets ansatte

  Arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg
  1. Opprette et arbeidsutvalg for styret, som består av forbundsleder, nestleder og daglig leder. Ved uenighet i arbeidsutvalget bringes saken frem for styret
  2. Delegere myndighet til arbeidsutvalg og/eller administrasjon når det er hensiktsmessig for effektiv drift av forbundet
  3. Utpeke forhandlingsutvalg i tarifforhandlinger

  Årsmøtet
  1. Innkalle til årsmøte
  2. Fremme saker og forslag til årsmøtet inkl. underskrevet årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning samt kommende års budsjett
  3. Fremme forslag til årsmøtet om anvendelse av evt. overskudd, eller plan for forbedring av negativt resultat

  Ekstraordinære beslutninger
  1. Avgjøre tvister om tolkning av forbundets vedtekter
  2. Beslutte administrative saker av uvanlig art eller stor betydning, innenfor rammene som årsmøtet har vedtatt. Dette innbefatter større investeringer eller omlegging av driften som vil medføre vesentlig endring, eller omdisponering, av bemanningen.
    
 5. ARBEIDSPROGRAM
  Arbeidsprogram for kommende 12 måneders periode fastsettes hvert år av årsmøtet etter forslag fra styret.
   
 6. STYRETS LEDER
  Forbundsleder er Norsk filmforbunds øverste leder og talsperson. Forbundsleder representerer NFF i overensstemmelse med forbundets lover, vedtak og instruks. Arbeidsinstruks utarbeides av styret. Vervet som forbundsleder er lønnet. Forbundsleder er ansvarlig for å, i samarbeid med daglig leder, innkalle og gjennomføre styre- og medlemsmøter. Forbunds/styreleder skal, som hovedregel, uttale seg på vegne av styret. Andre styremedlemmer kan, etter beslutning i styret, uttale seg i konkrete saker.
   
 7. DAGLIG LEDER
  Daglig leder har ansvaret for administrasjonen i Norsk filmforbund og denne administrerer Norsk filmforbund i overensstemmelse med forbundets lover, vedtak og arbeidsinstruks. Arbeidsinstruksen utarbeides av styret. Daglig leder er ansatt i 100 % stilling og ansettes av styret. Stillingen er på 3 årlige åremål, med en prøvetid på seks måneder. Åremålsperioden kan forlenges. Daglig leder har møteplikt på forbundets styremøter, og er under styremøter styrets sekretær.

  Daglig leder skal effektuere styrets vedtak og rapportere til styret ved styreleder.

  Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret:
  1. Utøve den daglige ledelse av Norsk filmforbund og følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt
  2. Sørge for at Norsk filmforbunds regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
  3. Innkalle Arbeidsutvalget (AU), referatføre AU-møtene, og følge opp vedtak.
  4. I samråd med forbundsleder og nestleder (AU) forberede de saker som skal behandles i styret, jfr. pkt 3.
  5. Daglig leder plikter selv til enhver tid å vurdere om det er saker hun/han skal kreve inn på styrets dagsorden ved et planlagt møte, eller om situasjonen tilsier at det kreves innkalt ekstraordinært møte for å behandle en presserende sak/situasjon
  6. Hver måned sende driftsregnskap med kommentarer til styreleder
  7. Dersom styret krever det, gi styret eller det enkelte medlem en nærmere redegjørelse om konkrete saker
  8. Delta i styrets saksbehandling. Styret kan bestemme at daglig leder skal fratre i enkeltsaker
   
 8. FAST SAKSGANG PÅ STYREMØTER
  Styrets møter ledes av forbundsleder, eventuelt nestleder. I deres fravær utpeker styret en setteleder for møtet. Det påligger styreleder å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet til hensiktsmessig tid. Styret skal behandle alle saker i møte, men dersom styrets leder finner det nødvendig kan enkeltsaker forelegges skriftlig eller behandles pr. telefon. Dersom et styremedlem eller daglig leder krever møtebehandling, skal likevel behandlingen skje i møte. Årsregnskap og årsberetning skal alltid behandles i møte.

  Følgende saker inngår som faste saker på styremøtene:
  1. Referatgjennomgang fra forrige styremøte
  2. Orientering fra forbundsleder
  3. Orientering fra daglig leder
  4. Gjennomgang av resultatregnskap og balanse i forhold til budsjett og fjorårstall
  5. Oppsummering av vedtak, anmerkninger m.m. som skal inntas i referatet som siste sak.

  I tillegg til de faste sakene skal styret behandle enhver sak av vesentlig betydning for forbundet, avvik av betydning fra de fastsatte målsettinger og budsjetter samt andre forhold som fremlegges fra styret, styremedlemmer, daglig leder eller administrasjonen. Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke rådgivere, observatører eller andre (f.eks. fra forbundets administrasjon) som kan delta på styremøter eller deler av møter og hvorvidt slike personer skal gis talerett. Slike personer har ingen stemmerett.
   
 9. MØTEINTERVALL
  Normalt vil minimum antall styremøter pr. år være 6 + styrehelg. Det kan i tillegg innkalles til ekstraordinære styremøter. Styrets medlemmer plikter å delta på styremøter. Det forutsettes at alle styremedlemmer, daglig leder og andre involverte parter på styrenivå, avsetter nødvendig tid i forkant av styremøtene til å sette seg inn i de enkelte saker. Videre forutsettes det at alle styremedlemmer, daglig leder og andre involverte parter på styrenivå, avsetter den nødvendige tid i forbindelse med alle styremøter gjennom året.
   
 10. INNKALLING TIL STYREMØTER
  Styreleder har ansvar for innkallelsen i samarbeid med Arbeidsutvalget. Styremedlemmer og daglig leder kan be om at det innkalles til styremøte. Innkalling skal oversendes alle styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og andre involverte parter på styrenivå, skriftlig (per e-post) minimum 7 dager før styremøtet, med mindre styrelederen finner at det av presserende grunner må gis kortere varsel. Sendes innkalling ut med kortere frist, uten gyldig grunn, kan hvert enkelt styremedlem kreve at møtet omberammes, eventuelt at behandling av enkeltsaker utsettes.

  Styremedlemmer som ikke kan delta i et møte skal melde fra om dette til daglig leder så snart som mulig og senest to dager før møtet. Varamedlemmene har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter, men ikke stemmerett dersom styret ellers er fulltallig. 

  Innkallingen skal inneholde konkret dagsorden/saksliste, forventet tidsforbruk samt den nødvendige underlagsdokumentasjon til de enkelte saker. Underlags-dokumentasjonen skal være komprimert og inneholde de nødvendige nøkkeldata. I forbindelse med beslutningssaker skal underlagsdokumentasjonen alltid fremlegge styreleders forslag til vedtak. Dersom ikke nødvendig underlagsdokumentasjon er vedlagt innkallingen kan styret nekte å ta saken opp til behandling. Saker som krever en beslutning fra styret kan kun tas inn på dagsordenen for et møte etter at innkalling er sendt ut hvis alle styremedlemmer er enige i dette. Styremedlemmene skal, dersom de ønsker å ta opp saker, rette en henvendelse om dette til styreleder, fortrinnsvis før innkallingen sendes ut.

  Innkallingen skal presisere hvem som er ansvarlig for presentasjonen av de enkelte saker for styret. Innkallingen skal formelt godkjennes innledningsvis på styremøtet på lik linje med hva som er gjeldende på årsmøtet.
   
 11. MØTEREFERAT
  Daglig leder innehar funksjonen som styrets sekretær. I forbindelse med spesielle omstendigheter kan styret utpeke en av de øvrige styremedlemmer som styrets sekretær. 

  Styrets sekretær har ansvar for at følgende dokumenter inntas i referatet i korrekt forfatning:
  - Referatet skal inneholde de godkjente innkallelser og undertegnede referater.
  - Referatene skal undertegnes av alle tilstedeværende styremedlemmer(de som var tilstede på det styremøtet det aktuelle referat refererer).
  - Det protokollerte referat skal referere hva den enkelte sak gjelder, styrets vedtak samt en kort begrunnelse for de aktuelle vedtak.
  - Dersom det kreves av ett eller flere styremedlemmer, daglig leder, eller varamedlem skal diskusjonsalternativer, anmerkninger eller den enkeltes synspunkter refereres. Referatet skal angi hvem som stemte for og imot de enkelte saker.

  Referatet skal oversendes samtlige styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og andre involverte parter innen 14 dager etter at styremøtet ble avholdt. Ønskelige referatendringer skal meddeles styrets sekretær snarest etter at referatet er mottatt. Endringsforslag kan inntas i referatprotokollen og nytt referat utstedes. Alternativt kan endringsforslagene fremlegges ved neste styremøte. Dersom endringer i referat vedtas på etterfølgende styremøte skal det endrede referat utferdiges og undertegnes på samme styremøte. Godkjent referat skal oppbevares på forsvarlig vis. Styrereferatene skal være tilgjengelige for offentlig innsyn.
   
 12. HABILITET
  Et styremedlem og/eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål i styremøter eller på annen måte som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

  Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

  Styremedlemmer har en særlig plikt til å vurdere sin egen habilitet og redegjøre for forhold som kan påvirke denne i forkant av behandlingen av hver enkelt sak som forelegges styret. Et styremedlem som er usikker på egen habilitet i forhold til en sak skal forelegge denne for styrets leder og/eller hele styret. I tvilstilfeller skal styret ta stilling til alle habilitetsspørsmål.
   
 13. INFORMASJON OG TAUSHETSPLIKT
  Taushetsplikt er gjeldende for alle styremedlemmer, daglig leder, varamedlem, og andre parter involvert på styremøtet. Den som ønsker å referere saker, beslutninger eller annet fra styremøtet ut over de informasjonssaker som besluttes meddelt forbundets medlemmer og/eller forbundets omgivelser, må selv sørge for å avklare dette på styremøtet og innhente nødvendig aksept/tillatelse.
   
 14. STYREINSTRUKS
  Det enkelte styremedlem er underlagt denne styreinstruks.

Ovennevnte retningslinjer vedtatt den 15.12.2008 er gjeldene inntil styret beslutter endringer.
Styret i Norsk filmforbund
Oslo den 15.12.2008

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement