Vedtekter for Norsk Filmforbund

VEDTATT ÅRSMØTET 13. OKTOBER 2018.

Last ned PDF-versjon av vedtektene her:

NFF VEDTEKTER VEDTATT AV ÅRSMØTET 13. OKTOBER 2018


Innholdsfortegnelse:

§ 1. Formål
§ 2. Medlemskap
§ 3. Administrasjon
§ 4. Kontingent
§ 5. Stemmerett og valg
§ 6. Medlems- og årsmøte
§ 7. Overenskomster, tariffer, konflikter

§ 1. Formål

Norsk filmforbund er film- og TV-fagfolks faglige organisasjon og har som formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser. Dette søkes nådd ved:

 • å opprette tariffavtaler og avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes prestasjoner
 • å yte medlemmene veiledning, bistand og rettshjelp i faglige spørsmål og tvister
 • å arbeide for reformer i lovgivningen
 • å påvirke den kultur- og utdanningspolitiske utviklingen og arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet
 • å drive annet opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner
 • å arbeide for optimale forhold for audiovisuell sektor i Norge
 • forvalte og beskytte de rettigheter av opphavsrettslig art som overlates til NFF/F©R av medlemmer som er rettighetshavere

§ 2. Medlemskap

Pkt.1 a) Ordinære medlemmer
Alle som arbeider innenfor norsk audiovisuell produksjon (film- og TV-produksjon) og som har minst 60 % av sin årsinntekt fra dette arbeid, kan søke medlemskap i NFF. Avsluttet fagutdannelse med varighet på 2 år eller mer oppfyller også kriteriene.

Med audiovisuell produksjon (film og TV-produksjon) forstås: Produksjon av levende bilder på film, video, TV, web og andre audiovisuelle medier. Medlemmet skal holde forbundet orientert om forandring av adresse, e-post, telefon, arbeidssted, arbeidsgiver, stillingsstørrelse, kompetanse og lønnsplassering.

Pkt.1 b) Regimedlemmer
Vilkåret er at søkeren:

 1. skal ha dokumentert seg som film og/eller fjernsynsregissør.
 2. har relevant utdannelse fra regifaget og/eller har regissert 3 audiovisuelle produksjoner som er vist offentlig, og som derigjennom definerer sitt yrke som regissør. Med produksjoner forstår vi film, fjernsyn, video, reklame, oppdragsfilm og produksjon for nye medier.
 3. har forvaltningskontrakt med NFF/F©R
 4. har sendt skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden.

Pkt. 2 Støttemedlemmer
Støttemedlemskap kan søkes av personer med tilknytning til film- og TV-bransjen, men som ikke oppfyller kriteriene i henhold til pkt.1. Medlemskap kan søkes omgjort til støttemedlemskap. Som støttemedlem har du ikke stemmerett eller krav på juridisk hjelp.

Pkt. 3 Studenter
Elever ved filmskoler, godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan innvilges studentmedlemskap.

Pkt. 4 Behandling av søknad
Opptak i NFF skjer etter egen søknad. Forbundsledelsen avgjør om medlemskap innvilges. Avgjørelsen kan appelleres og blir da å
forelegge årsmøtet.

Pkt. 5 Medlemmenes rettigheter og plikter.

 1. rette seg etter vedtektene og er bundet av lovlige vedtak som er fattet av årsmøtet, forbundsstyret, eller av de tillitsvalgte i den enkelte bedrift.
 2. henvise til at unntak fra gjeldende tariffavtale kan bare gjøres av forbundsstyret, som i særlige tilfeller kan gi dispensasjon
 3. på forespørsel å gi NFF alle opplysninger om sine kontraktsvilkår
 4. på forespørsel å gi NFF opplysninger som dokumenterer at man utøver yrket
 5. arbeide for å verve uorganiserte yrkesutøvere innenfor forbundets organisasjonsområde.
 6. følge de avtaler forbundet – selv eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse lover og alminnelig lovgivning.
 7. Medlemmer av Norsk Filmforbund inngår eksklusiv forvaltningsavtale med Norsk Filmforbund/F©R om forvaltning av sine opphavsrettigheter. Det enkelte medlem kan ved skriftlig melding til Norsk Filmforbund velge å ta tilbake enkeltområder eller all forvaltning av sine egne opphavsrettigheter med 6 måneders varsel slik at det enkelte medlem selv forhandler særskilt vederlag for utnyttelsen. Egen forvaltning kan da skje med virkning fra første påfølgende kalenderår. Unntak må styrebehandles. Se nærmere om forvaltning av opphavsrett i § 7 pkt.2.
 8. Medlemmet kan ikke på egen hånd avtale overdragelse av rettigheter som medlemmet i medhold av åndsverkloven rår over eller i fremtiden kommer til å råde over, og som medlemmet har overdratt til forbundets forvaltning ved eksklusiv forvaltningskontrakt. Medlemmet skal følge NFF/F©Rs til enhver tid gjeldende forvaltningsprinsipper iht. inngåtte forvaltningskontrakter, og gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning som NFF er bundet av.
 9. Ingen medlemmer må, uten at de på forhånd har konferert med forbundet, ta arbeid ved virksomheter hvor medlemmer er i arbeidskonflikt eller arbeidskamp. Blir noen tilbudt slikt arbeid, må forbundet varsles umiddelbart.
 10. Medlemmer bør alltid sende inn arbeidskontrakter til forbundet for kvalitetskontroll.

Pkt. 6 Virke Produsentforeningen
Film- og TV-fagfolk som personlig møter i Virke Produsentforeningen på vegne av et produksjonsselskap kan ikke søke (beholde) medlemskap/støttemedlemskap i NFF.

Pkt. 7 Utelukking fra Norsk filmforbund
A)
Konflikter mellom medlemmer, for eksempel der et medlem innehar produsentfunksjon og står i konflikt med et annet medlem og hvor Overenskomsten, Lov om opphavsrett og eller Arbeidsmiljøloven ikke overholdes skal i størst mulig grad løses ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene fram kan konflikten bringes inn for en tvistenemd, der NFF oppnevner en leder og hver av partene sin oppmann. Tvistenemden kan fremme forslag om utelukking av et medlem til forbundsstyret, som foretar den endelige beslutningen.

B)
Etter forslag fra styret eller minst 10 medlemmer kan forbundet på årsmøtet med 2/3 flertall vedta å utelukke medlemmer, som illojalt motarbeider forbundets formål, arbeidsprogram eller øvrige vedtak. Det samme gjelder medlemmer som i eller utenfor forbundet opptrer på en uverdig eller for forbundet skadelig måte.

Pkt. 8 Medlemmer av utenlandske organisasjoner
Medlemmer av utenlandske organisasjoner tilsvarende NFF kan tas opp i forbundet for den
tid de har arbeidstillatelse i Norge.

Pkt. 9 Æresmedlemmer
Film- og TV-folk som har gjort seg særlig fortjent, kan av styret foreslås som æresmedlem på
forbundets årsmøte. Beslutningen må fattes på årsmøte med 2/3 flertall.
Det kan bare innvoteres ett æresmedlem hvert år.

§ 3. Administrasjon

Pkt. 1 Forbundsstyret
Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom årsmøtene og handler med ansvar overfor forbundets årsmøte. Forbundsstyret består av styreleder, nestleder, syv styrerepresentanter -og en representant fra arbeidstakerne i administrasjonen i Norsk filmforbund med tale-, forslags og stemmerett. En av styrerepresentantene er representant fra styret i NFR og en av styrerepresentantene er distriktsrepresentant for alle lokallagene. I tillegg velges personlige varamedlemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Ved valg og oppnevninger i Norsk filmforbund skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig. 

Forbundsleder velges for tre år, mens nestleder, styremedlemmer og vara medlemmer velges for to år. Arbeidstakernes representant velges av og blant de ansatte i administrasjonen i Norsk filmforbund. Forbundets arbeidsutvalg (AU) består av styreleder og nestleder, sammen med forbundets daglige leder eller en fra administrasjonen.

Forbundsstyret disponerer forbundets midler, vedtar revidert regnskap og fastsetter forbundets budsjett innenfor rammene årsmøtet gir.
Forbundsstyret kan ansette eller engasjere kontorets personale etter behov, dog innenfor
vedtatte budsjettrammer.
Forbundsstyrets arbeid og ansvar er definert i styreinstruksen, som det er styrets ansvar å sette seg inn i.

Forbundsstyret:

 1. skal legge fram årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding til årsmøtet.
 2. skal forberede andre saker for årsmøtet.
 3. skal legge fram budsjett og handlingsplan til årsmøtet.
 4. skal vedta tariffkrav og nedsette forhandlingsutvalg.
 5. kan opprette rådgivende fagutvalg innenfor de yrker eller tariffområder der forbundsstyret finner det nødvendig.
 6. kan vedta arbeidsoppgaver og retningslinjer for fagutvalgene.

Pkt. 2 Administrasjonen og styreleder
Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for administrasjonen i Norsk filmforbund og denne administrerer Norsk filmforbund i overensstemmelse med forbundets lover, vedtak og arbeidsinstruks. Arbeidsinstruksen utarbeides av styret. Daglig leder er ansatt i 100 % stilling og ansettes av styret. Stillingen er på 3 årlige åremål, med en prøvetid på seks måneder. Åremålsperioden kan forlenges. Daglig leder har møteplikt på forbundets styremøter, og er under styremøter styrets sekretær. Daglig leder skal effektuere styrets vedtak og rapportere til styret ved styreleder.

Styrets leder
Forbundsleder er Norsk filmforbunds øverste leder og talsperson. Forbundsleder representerer NFF i overensstemmelse med forbundets lover, vedtak og instruks. Forbundsleders ansvar og arbeidsoppgaver er definert i stillingsinstruksen. Forbundsleder plikter å sette seg inn i og følge det ansvar og de arbeidsoppgaver som er definert i stillingsinstruksen. Vervet som forbundsleder er lønnet. Forbundsleder er ansvarlig for å, i samarbeid med daglig leder eller en fra administrasjonen, innkalle og gjennomføre styre- og medlemsmøter.

Lokallag
Det er anledning til å opprette lokallag av NFF etter retningslinjer fastsatt av forbundsstyret. Lokallagslederen møter på en styrehelg pr år, med forutgående møte med AU. Lokallagene skal representere på årsmøtet.

Pkt. 3 Beslutningsdyktig styre
Styret er beslutningsdyktig når forbundsleder eller nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede. Beslutningen må da være enstemmig.

Pkt. 4 Desisorer
To desisorer har å gå styrets og lokallags disposisjoner kritisk igjennom. Til dette arbeidet står alle protokoller og bilag til deres forføyning.
Desisorene velges på årsmøte. De må tidligere ha vært medlem av styret.

Pkt. 5 Valgkomitéen
En valgkomité med 3 medlemmer, som velges av årsmøtet, har til oppgave å stille forslag til neste års nyvalg. Valgkomiteen skal skriftlig gjøre medlemmene oppmerksom på retten til å sende inn forslag på kandidater til styret og andre tillitsverv.

Valgkomiteens frister:

A) Innen medio juni sender valgkomiteen liste over tillitsverv som er på valg. Listen blir
publisert i Norsk filmforbunds fora.

B) Innen 1. september skal valgkomiteen ha mottatt forslag til kandidater til de forskjellige
tillitsverv.

C) Innen 20. september sender valgkomiteen sin innstilling til Norsk filmforbund.
Valgkomiteen avgir en begrunnet innstilling.

Pkt. 6 Revisor
En registrert revisor gjennomgår forbundets regnskaper og avgir beretning til årsmøtet.
Vedkommende velges på årsmøtet.

§ 4. Kontingent

Pkt. 1 Kontingent
Forbundets kontingent fastsettes av årsmøtet.
Alle nye medlemmer betaler 300,- innmeldingsavgift.
Støttemedlemmer betaler halv kontingent, studenter betaler 1/3 kontingent.
Utligning av ekstrakontingent kan foretas av styret når forbundskassen ikke strekker til for å
oppfylle de vanlige forpliktelser.
Ved ekstraordinær store uttellinger må saken legges frem for medlemmene.

Pkt. 2 Fritak fra kontingent
Ved fylte 65 år blir man livsvarig medlem av forbundet uten å betale kontingent. Det forutsettes at vedkommende har minst 10års forutgående sammenhengende medlemskap. Det samme gjelder ved innvilget 100 % uførhetstrygd.

Pkt. 3 Stemmerett ved årsmøtet
Bare betalende medlemmer, pensjonistmedlemmer og æresmedlemmer har stemmerett, tale- eller forslagsrett.

Pkt. 4 Oppsigelse av medlemskap
4.1 Utmelding skjer skriftlig via filmforbundets nettskjema for utmelding.
4.2 Medlemskapet opphører 6 måneder etter at NFF har mottatt skriftlig utmelding fra medlemmet, dog ikke før utløpet av et kalenderår.

Merknad: Hvis man melder seg ut i første halvdel av et år, varer medlemskapet likevel ut året. Melder man seg ut i andre halvdel av et år, varer medlemskapet i 6 måneder etter at NFF har mottatt utmeldingen.

4.3 For medlemmer som er tariffbundne, løper medlemskapet i 6 måneder etter at NFF har mottatt utmeldingen.
4.4 Styret kan i særskilte tilfeller fravike bestemmelsene i punkt 4.2. og 4.3.
4.5 Når forbundet har utsendt plassoppsigelse iht Arbeidstvistloven eller når det er gjort vedtak om sympatistreik kan ingen medlemmer innenfor det gjeldende tariffområdet melde seg ut.

§ 5. Stemmerett og valg

Pkt. 1 Stemmerett og tillitsverv
Bare medlemmer med ordinært medlemskap har stemmerett i alle forbundets anliggende, og er valgbare til alle tillitsverv. Støttemedlemmer og studentmedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. I særskilte tilfeller kan støttemedlemmer representere forbundet i råd og utvalg. Et medlem har ikke stemmerett i en sak der vedkommende har personlig særinteresse av utfallet. Medlemmer må registrere seg ved årsmøtets begynnelse for å få tildelt stemmeseddel og for å ha stemmerett i møtet.

Pkt. 2 Avstemninger
Alle personvalg skjer ved skriftlig avstemning og i lukkede sedler, med mindre årsmøtet beslutter noe annet. Slik beslutning om fravikelse fra skriftlighet må være enstemmig. På samme måte stemmes ved:

- forslag om å nekte godkjenning av regnskapene
- krav om at et medlem av styret, eller annen tillitsvalgt, skal fratre
- behandling ved påklagede avslag på medlemskap/støttemedlemskap.

I andre saker avgjør møtet selv avstemningsmåten. Ved valg kan fraværende medlemmer sende inn stemmesedler i lukkede konvolutter merk. “stemmeseddel” til sekretæren eller stemme digitalt gjennom et kryptert stemmeskjema. Stemmesedlene må være sekretæren i hende får møtet er satt. Man kan ikke stemme ved fullmakter.

Årsmøtet velger en komité på to medlemmer til å kontrollere avstemningen.

Pkt. 3 Stemmelikhet
I tilfelle stemmelikhet ved valg avgjøres saken ved loddtrekning. Ved like mange stemmer for eller imot en sak, anses forslaget som forkastet.

§ 6. Medlems- og årsmøte

Pkt. 1 Møter i Norsk filmforbund
Forbundet holder minst fire faste møter i året - 2 om våren (hvorav ett er årsmøte) og 2 om høsten.

Pkt. 2 Årsmøte
Årsmøtet er Norsk filmforbunds høyeste organ.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, men fagutvalg og lokallag skal sende representanter til årsmøtet med mandat til å fremme saker på vegne av dem de representerer.

Ordinært årsmøte holdes innen 15.oktober og kunngjøres med minst 5 ukers varsel. Minst 1 uke før årsmøtet skal medlemmer ha tilsendt:

a) Årsberetning
b) Revidert regnskap til orientering
c) Innsendte forslag
d) Valgkomiteen innstilling

Årsmøtet behandler:

1. Årsberetning
2. Forbundsstyrets forslag til budsjett for påfølgende år
3. Desisorenes innberetning
4. Innsendte forslag
5. Valg i henhold til § 3

Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som er nevnt i punkt 1-5 ovenfor. Dog er
det tillatt å ta opp saker av allmenn interesse på årsmøtet til drøftinger.

Pkt. 3 Møteplikt for medlemmer
Medlemmer bør møte på årsmøtet, dersom ikke arbeid, sykdom eller velferdsgrunner er til hinder for det. Fraværende på årsmøtet bør sørge for å avgi stemme vedrørende valg på forhånd. (jfr. § 5, pkt.2.)

Pkt. 4 Frister for innlevering av saker til behandling på årsmøtet
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før
årsmøtet.

Pkt. 5 Saker som kommer for sent til sakslisten
Saker som er kommet for sent til å bli tatt med på sakslisten, og saker som fremkommer på
årsmøtet, kan tas opp til behandling hvis møtet beslutter det med 2/3 flertall.

Pkt. 6 Lovendringer
Lovforslag kan bare behandles på årsmøtet. Lovendringer kan bare vedtas med 2/3 flertall.

Pkt. 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte blir holdt når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger det.

Pkt. 8 Årsmøtets behandling av F©R (Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning: F©R´s generalforsamling

8.1 Innhold
Årsmøtet skal fra og med 2016 inneholde en egen del som er åpen for rettighetshavere som har forvaltningskontrakt med NFF/F©R (heretter kalt "rettighetshaverne").

Minst 1 uke før årsmøtet skal rettighetshaverne ha tilsendt dokumenter til de saker som skal behandles på generalforsamlingen:

1.Årsberetning

2.Økonomisk oversikt

3.Fordelingsplan (fordelingen av de fordelbare midler, se § 7 punkt 12)

4.Innsendte forslag

5.Valg av 5 representanter i F©Rs fordelingsutvalg - hvorav 2 innstilles av Norsk filmforbunds styre, 2 av Norske Filmregissørers styre, og 1 innstilles i fellesskap. Fordelingsutvalget velges for ett år av gangen, og sitter inntil neste påfølgende generalforsamling, hvor fordelingsutvalget på ny skal velges for neste periode. Fordelingsutvalget kan selv velge en sekretær (referent).

Det kan ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i punkt 1-5 ovenfor. Dog er det tillatt å ta opp saker av allmenn interesse for drøftinger.

8.2 Møteplikt for rettighetshaverne
Rettighetshavere bør møte på årsmøtet, dersom ikke arbeid, sykdom eller velferdsgrunner er til hinder for det. Fraværende på årsmøtet bør sørge for å avgi stemme vedrørende valg på forhånd. (jfr. tilsvarende §5, pkt.2)

8.3 Stemmerett
For å ha stemmerett på generalforsamlingen må rettighetshaverne:
a)Før møtets start ha signert forvaltningskontrakt med F©R/NFF.
b)Registrere seg ved generalforsamlingens begynnelse for å få tildelt stemmeseddel.

8.4 Frister for innlevering av saker til behandling
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være NFFs styre i hende senest 6 uker før årsmøtet. F©Rs fordelingsutvalg skal forberede møtet i samråd med NFFs styres forberedelse av årsmøtet.

8.5 Saker som kommer for sent til sakslisten
Saker som er kommet for sent til å bli tatt med på sakslisten, og saker som fremkommer på F©Rs årsmøte, kan tas opp til behandling hvis årsmøtet beslutter det med 2/3 flertall.

8.6 Lovendringer
Lovforslag som gjelder F©R kan bare behandles på årsmøtet. Lovendringer kan bare vedtas med 2/3 flertall.

8.7 Ekstraordinær generalforsamling i F©​R
Ekstraordinær generalforsamling blir holdt når F©Rs fordelingsutvalg finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av rettighetshaverne forlanger det.

8.8 For øvrig
Reglene i NFFs vedtekter gjelder for øvrig der de passer for årsmøtets behandling av F©R.

§ 7. Overenskomster, tariffer, konflikter

Pkt. 1 Opprettelse av tariffavtale
Det tillegger styret å opprette tariffavtaler.

Styret kan, på vegne av medlemmene, oppta forhandlinger som vedrører medlemmenes opphavsretter og andre rettigheter. Slike avtaler må godkjennes ved uravstemning.

Dette gjelder likevel ikke ved fornyelser av avtaler, ved inngåelse av avtaler uten prinsipiell betydning, eller som bare angår en begrenset del av medlemmene, eller ved forhandlingsspørsmål.

Pkt. 2 Forvaltning av opphavsrett
For å forvalte medlemmenes opphavsrettslige interesser har forbundet etablert F©R, Norsk filmforbunds organisasjon for rettighetsforvaltning.
NFF/F©R inngår eksklusiv forvaltningskontrakt med medlemmene av Norsk Filmforbund; 

1. I forvaltningskontrakten overdrar rettighetshaveren til NFF/F©R for samtlige land forvaltningen av de rettigheter som rettighetshaveren i medhold av Åndsverkloven i dag selv rår over– og så lenge kontrakten løper – senere kommer til å råde over, se dog (6) (7) og (8). Råderetten omfatter retten til å inngå bindende avtaler på vegne av rettighetshaveren som tillater slik utnyttelse av rettighetshaverens verk, samt for NFF/F©R å kreve vederlag for utnyttelsen i samsvar med Åndsverkloven eller annen lov eller avtale.

2. Dør rettighetshaveren mens forvaltningskontrakten løper, går hans/hennes rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakt over til den eller dem som etter lov eller testament arver hans/hennes rettigheter (rettsetterfølgere). Er det flere rettsetterfølgere, må disse utpeke en felles representant.

3. Ved inngåelse av forvaltningskontrakten, blir rettighetshaveren bundet av NFF/F©R`s til enhver tid gjeldende vedtekter, regler og bestemmelser.

4. Rettighetshaveren skal til enhver tid registrere hos NFF/F©R de verk som vedkommende rår over, og fortløpende registrere nye verk (verksanmeldelse), herunder oversende (pr.post eller digitalt) til NFF/F©R et signert eksemplar av hver kontrakt hvor det fremgår at rettigheter som det skal utbetales vederlag for, er i behold.

5. Rettighetshaveren forplikter seg til å ikke inngå avtaler som er i strid med den til enhver tid gjeldende forvaltningskontrakt.

6. I forvaltningskontrakten eller i etterfølgende særskilt avtale kan det bestemmes at enkelte eller alle bruksområder trekkes ut og forvaltes av rettighetshaveren selv.

7. Styret i NFF/F©R bestemmer hvilke bruksområder som kan trekkes ut til egenforvaltning, samt hvilke nærmere vilkår som skal gjelde for slike avtaler. Det skal i denne sammenheng ses hen til gjeldende internasjonal og regional lovgivning, avtaler og øvrige føringer som NFF/F©R er bundet av.9

8. Forvaltningskontrakten opphører 6 måneder etter at NFF/F©R har mottatt skriftlig oppsigelse fra en rettighetshaver, dog ikke før utløpet av et kalenderår. Egen forvaltning kan da skje med virkning fra første påfølgende kalenderår. Unntak må styrebehandles. NFF/F©R har uansett rett til å fortsette forvaltningen av rettigheter i løpende avtaler som NFF/F©R har inngått med tredjemenn før opphørstidspunktet.

9. Rettighetshavere innenfor kategoriene regissører, klippere, filmfotografer, lydsjefer/lyddesignere, scenografer/produksjonsdesignere, kostymedesignere, manusforfattere/manusforfattere adapsjon, animatører, maskører, VFX og andre kategorier rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon som ikke er fagforeningsmedlem i NFF (uorganisert rettighetshaver), kan inngå forvaltningskontrakt med NFF/F©R. Uorganisert rettighetshaver har krav på informasjon om eventuelle endringer i NFFs vedtekter som påvirker forvaltningskontrakten. Slike endringer skal hensyntas i NFFs styres vurdering ved skriftlig oppsigelse av forvaltningskontrakten fra uorganisert rettighetshaver. Kostnadsfradrag for fordeling til uorganisert rettighetshaver kan settes høyere enn kostnadsfradraget for fordeling til rettighetshaver som er medlem og betaler medlemskontingent.

10. Under forvaltningskontraktens nevnte vilkår, og i rettighetshaverens interesse, har NFF/F©R rett til helt eller delvis å overdra forvaltningen av rettighetene til tredjemann i Norge eller i resten av verden. 

11. Videre er forbundet for særskilt angitte områder ved ny forvaltningskontrakt av 2016 innmeldt i Norwacos forvaltningssektorer, og forbundet har overført forvaltningen av rettigheter forbundet forvalter på våre medlemmers vegne når det gjelder å inngå bindende avtaler (rettigheter og rett til vederlag, jmf Lov om opphavsrett) som tillater utnyttelse av medlemmenes verk, prestasjoner eller produksjoner og forvaltningen av medlemmenes interesse i Norge eller i utlandet når det gjelder vederlag eller kompensasjon
for:

Sektor I: Tredjeparts TV- og radiodistribusjon
Sektoren omfatter lineær distribusjon av TV- og radiokanaler via tredjepart og på-forespørsel-tjenester av program

Sektor II Undervisningsbruk
Sektoren omfatter bruk av audio- og audiovisuelle verk i undervisningsvirksomhet

Sektor III: Bedriftsintern bruk
Sektoren omfatter bruk av audio- og audiovisuelle verk internt i bedrifter og i ansattes presentasjoner for kunder og andre samarbeidspartnere. 

Sektor IV: Bruk i bibliotek og museer
Sektoren omfatter bruk av audio- og audiovisuelle verk for besøkende i biblioteker og museer.

Sektor V: Bruk av TV-selskaps arkivmateriale
Sektoren omfatter kringkasteres bruk av egne arkivproduksjoner i nye produksjoner og tilgjengeliggjøring til allmennheten for privat bruk. Den nye sektoren omfatter også tredjeparts bruk av arkivmateriale.

Sektor VI: Offentlig fremføring av TV-innhold
Sektoren omfatter lineær og offline fremføring av TV-innhold på offentlig tilgjengelige steder, for eksempel hotellobbyer, treningssentere, flyplasser osv.

Sektor VII: Privatkopiering
Sektoren omfatter fordeling av den statlige kompensasjonen for lovlig kopiering til privat bruk.

Styret i NFF/F©R kan inngå utvidede avtaler om forvaltning av medlemmenes opphavsrettigheter iht. de til enhver tid gjeldende forvaltningskontrakter med Norwaco eller liknende organisasjon. Utvidede forvaltningsområder skal søkes oppdatert og definert i vedtektene.

12. Fordelingsplan og fordelingsutvalgets sammensetning i F©R.
NFFs årsmøtes fordelingsplan av 1993 gjelder ut visningsåret 2015. Fra og med visningsåret 2016 vedtar NFFs årsmøte kostnadsfradraget, mens de fordelbare midler i fordelingsplanen og valg av F©Rs fordelingsutvalg vedtas fra og med 2016 av F©Rs generalforsamling (se §6 punkt 8).

Pkt. 3 Tariff
Tariffer for arbeid, hvis avlønning ikke er ordnet gjennom overenskomst, kan vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. Fravikelse av tariffer kan bare skje etter tillatelse av styret, som i særlige tilfelle kan gi dispensasjon.

Pkt. 4 Samlet opptreden
Finner styret at ivaretakelse av vesentlige interesser nødvendiggjør samlet opptreden, kan styret påby fellesopptreden av forbundets medlemmer. Sådan beslutning av styret kan innankes etter reglene i § 6, der spørsmålet om fellesopptreden avgjøres ved alminnelig flertall. Fellesopptreden settes i verk selv om vedtaket evt. ankes, og står til anken er behandlet.

Pkt. 5 Overenskomster og revisjoner
Krav om opprettelse av nye tariffavtaler eller krav om oppsigelse og revisjon av tariffavtaler vedtas av forbundsstyret. Forslag om slike krav må sendes forbundsstyret senest 2 måneder før fristen. Forslag om opprettelse av nye avtaler må inneholde opplysninger om antall arbeidstakere som er omfattet, antall medlemmer og andre opplysninger av betydning for kravet. Et forhandlingsresultat eller meklingsforslag skal som hovedregel behandles i uravstemning blant de berørte medlemmene. Stemmer flertallet av medlemmene for forslaget, er det vedtatt. Stemmer flertallet mot, er det forkastet. Vedtak om å iverksette streik gjøres av forbundsstyret eller den det har gitt fullmakt.

Pkt. 5 Medlemmer som ikke følger overenskomst m.m.

Medlemmer som setter seg utover overenskomster, tariffbestemmelser eller beslutninger om fellesopptreden, kan ekskluderes av forbundet etter reglene i § 2 pkt. A og 6 B.

Norsk Filmforbund 2017. PR. 10.3.90 - REVIDERT ÅRSMØTE 6.3.93/ ÅRSMØTE 18.3.95/
ÅRSMØTE 16.3.96/ ÅRSMØTE 15.3.97/ ÅRSMØTE 14.3.98/ ÅRSMØTE 21.3.99/ÅRSMØTET
22.3.2003/ÅRSMØTET 2.4.05/ÅRSMØTE 24.3.07/ ÅRSMØTE 10.04.2010/ÅRSMØTET
07.05.2011/ ÅRSMØTET 01.06.2013 /ÅRSMØTET 22.11.2014/ÅRSMØTET 21.11.2015/ÅRSMØTET 15.10.2016/ÅRSMØTET 14.10.2017/ÅRSMØTET  13.10.2018

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement