Vedtekter for Norsk Filmforbund

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 10. OKTOBER 2020

Last ned PDF-versjon av vedtektene her:

NORSK FILMFORBUNDS VEDTEKTER vedtatt av ÅRSMØTET 10. OKTOBER 2020

Innholdsfortegnelse:

KAP. 1  NAVN, FORMÅL OG OPPGAVER

KAP. 2  MEDLEMSKAP

KAP. 3  ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON

KAP 4. ÅRSMØTET I NFF

KAP. 5  NFFs STYRE OG ARBEIDSUTVALG (AU)

KAP. 6  ADMINISTRASJONEN - FORBUNDSLEDER OG ADMINISTRASJONSSJEF

KAP. 7  DESISORER - ÅRSMØTETS KONTROLLKOMITE

KAP. 8  KONTINGENT

KAP. 9  LOKALLAG OG FAGUTVALG

KAP. 10  OPPHØR AV MEDLEMSKAP

KAP. 11  OVERENSKOMSTER, TARIFFER, KONFLIKTER

KAP. 12  FORVALTNINGSKONTRAKT MED NFF/F©R (Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning) (tidligere § 2-7)

KAP. 13  GENERALFORSAMLING I F©R

KAP. 14  STREIKEFOND

KAP. 15  OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN 

 

VEDTEKTER
for Norsk filmforbund

KAP. 1  NAVN, FORMÅL OG OPPGAVER

§ 1-1
Norsk filmforbund (NFF) er en organisasjon for profesjonelle yrkesutøvere innenfor norsk audiovisuell produksjon, herunder film- og TV-produksjon.

§ 1-2 Formål
NFF skal fremme, ivareta og samordne medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser, blant annet gjennom å:

 • inngå tariffavtaler
 • inngå avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes åndsverk
 • yte medlemmene veiledning, bistand og rettshjelp i faglige spørsmål og tvister
 • utrede og informere om saker av interesse for medlemmene
 • arbeide for optimale forhold for audiovisuell sektor i Norge
 • arbeide for reformer i lovgivningen
 •  påvirke den kultur- og utdanningspolitiske utviklingen og arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet
 • samarbeide med andre organisasjoner i Norge og i andre land
 • drive annet opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner


§ 1-3 Rettighetsforvaltning
NFF skal forvalte og beskytte de rettigheter av opphavsrettslig art som medlemmer overlater til NFF gjennom Norsk filmforbunds organisasjon for rettighetsforvaltning – F©R. Se vedtektenes bestemmelser for F©R, særlig i kapittel 12 og 13. 

I henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU (CRM-direktivet) og ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett oppfordres alle rettighetshavermedlemmer (se kapittel 12) til å delta på både NFFs årsmøte hvor kostnadsfradraget av rettighetsmidlene vedtas (§ 4-1) og på F©Rs generalforsamling hvor fordelingen av de fordelbare midler vedtas (kapittel 13). 

§ 1-4 Samarbeid med andre organisasjoner
NFF kan ved samarbeidsavtale med organisasjon som forvalter tilsvarende interesser, påta seg eller overlate oppgaver på et saklig begrenset område for en bestemt tid.

KAP. 2  MEDLEMSKAP

§ 2-1
Alle yrkesutøvere innenfor norsk audiovisuell produksjon (film- og TV-produksjon) og personer med avsluttet relevant fagutdannelse med varighet på minst 2 år eller tilsvarende, kan søke medlemskap i NFF. 

Med audiovisuell produksjon (film og TV-produksjon) forstås: Produksjon av levende bilder på film, video, TV, web og andre audiovisuelle medier, inklusive produksjon for nye medier.

Alle medlemmer inngår eksklusiv forvaltningskontrakt med F©R om forvaltning av de opphavsrettigheter som medlemmet selv rår over i medhold av åndsverksloven, se kapittel 12. 

Søker sender skritlig søknad med de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden. 

§ 2-2 Regimedlemmer 1
En egen kategori medlemskap er regimedlem og er i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale med Norske Filmregissører (NFR).

For å kvalifisere til medlemskap i Norske Filmregissører/Norsk Filmforbund (NFF) med regi som fagfunksjon, må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 • ha regissert minimum 3 korte produksjoner som er vist offentlig, eller
 • ha regissert minst 1 produksjon over 50 min. som er vist offentlig, eller
 • ha bestått filmskole-utdannelse på bachelornivå, med dokumenterbar regi-spesialisering.

Med offentlig visning menes tv, kino, nettbaserte distributører eller i offentlig distribusjon. Med produksjoner menes fiksjon, dokumentar, reklame, musikkvideo og oppdragsfilm. 

Søker signerer forvaltningskontrakt med F©R (NFFs organisasjon for rettighetsforvaltning).

Søker har sendt skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden.

1.Dette punktet er samkjørt med nye kriterier vedtatt i NFR på deres årsmøte 2020.

§ 2-3 Støttemedlemskap
Støttemedlemskap kan søkes av personer med tilknytning til film- og TV-bransjen, men som ikke oppfyller kriteriene i henhold til §§ 2-1 og 2-2. Medlemskap kan søkes omgjort til støttemedlemskap.

§ 2-4 Studentmedlemskap
Studenter ved utdanningssted for audiovisuell produksjon (se § 2-1), godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan søke og få innvilget studentmedlemskap.

Fagfunksjoner uten utdanningssted for audiovisuell produksjon kan søke og få innvilget studentmedlemskap i inntil 2 år under praksistid som lærling dersom lærlingordningen kvalitetssikres og dokumenteres av eget fagutvalg under NFF.

§ 2-5 Seniormedlemskap og pensjonistmedlemskap
Medlemmer går over til seniormedlemskap ved fylte 67 år, og betaler halv kontingent. De beholder tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte og ved uravstemning. Alternativt kan de søke om pensjonistmedlemskap dersom de ikke lenger er yrkesaktive i bransjen. Pensjonistmedlemskap gir fullt kontingentfritak, samt tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøte eller ved uravstemning.

§ 2-6 Æresmedlemmer
Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent kan utnevnes til æresmedlem i NFF. Vedtaket om æresmedlemskap vedtas av styret og krever enstemmighet, og vedtaket presenteres på årsmøtet. Medlemmer kan fremme forslag på kandidater til styret.
Det kan bare innvoteres ett æresmedlem hvert år.

§ 2-7 Medlemmer av utenlandske organisasjoner
Medlemmer av utenlandske organisasjoner tilsvarende NFF kan tas opp som medlemmer hvis de oppfyller vilkårene for å bli medlem.

NFFs styre har adgang til å inngå gjensidighetsavtale med utenlandsk organisasjon for å ivareta deres medlemmer på lik linje med NFFs medlemmer på produksjoner som finner sted i Norge.

§ 2-8 Opptak som medlem
Opptak som medlem i NFF skjer etter egen søknad. Administrasjonen avgjør om medlemskap innvilges i henhold til retningslinjer vedtatt av styret. Avslag på søknad kan påklages, og klagen forelegges styret.

§ 2-9 Medlemmenes plikter og rettigheter
Medlemmer i NFF har følgende rettigheter og plikter:

A. Man skal rette seg etter vedtektene og lovlige vedtak som er fattet av årsmøtet og i forbundsstyret samt andre organisasjonsledd i NFF

B. I arbeidsforhold og i kontraktinngåelse skal man henvise til at unntak fra gjeldende tariffavtale kun kan gjøres av avtalepartene

C. Man skal på forespørsel gi NFF alle opplysninger om sine kontraktsvilkår

D. Man skal på forespørsel gi NFF opplysninger som dokumenterer at man utøver yrket

E. Man skal følge de avtaler forbundet – selv eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse lover og alminnelig lovgivning

F. Man bør arbeide for å verve uorganiserte fagfolk innenfor forbundets organisasjonsområde

G. Ingen medlemmer må ta arbeid ved virksomheter hvor medlemmer er i arbeidskonflikt eller arbeidskamp uten at de på forhånd har konferert med forbundet. Blir noen tilbudt slikt arbeid, må forbundet varsles umiddelbart

H. Man bør alltid sende inn arbeidskontrakter til forbundet for kvalitetskontroll

I. Man bør snarest ta kontakt med administrasjonen ved behov for juridisk bistand i arbeids- og kontraktsforhold, slik at det kan avklares behov og rett til slik bistand. Støttemedlemmer og studentmedlemmer har ikke rett til juridisk bistand.

§ 2-10  Kontingent
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 2-11 Virke Produsentforeningen
Profesjonelle fagfolk innenfor norsk film- og TV-bransje som personlig møter i Virke Produsentforeningen på vegne av et produksjonsselskap, kan ikke inneha medlemskap i NFF.

§ 2-12 Utelukking fra Norsk filmforbund
A: Konflikter mellom medlemmer skal i størst mulig grad løses ved forhandlinger, og som eksempel kan nevnes konflikt mellom medlemmer i sak der overenskomst, rettighetsavtalen åndsverksloven eller arbeidsmiljøloven ikke overholdes.

Om forhandlinger ikke fører fram, kan konflikten bringes inn for en tvistenemd: NFF oppnevner en leder og hver av partene sin oppmann. Tvistenemden kan fremme forslag om utelukking av et medlem til forbundsstyret, som foretar den endelige beslutningen.

B: Etter forslag fra styret, eller minst 10 medlemmer, kan forbundet på årsmøtet med 2/3 flertall vedta å utelukke medlemmer som illojalt motarbeider forbundets formål, arbeidsprogram eller øvrige vedtak. Det samme gjelder medlemmer som i eller utenfor forbundet opptrer på en uverdig eller for forbundet skadelig måte.
 

KAP. 3  ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON

§ 3-1
Organisasjonens organer er:

 • årsmøtet
 • styret
 • valgkomiteen
 • desisorer (årsmøtets kontrollutvalg)
 • lokallag
 • F©Rs fordelingsutvalg
 • andre årsmøteoppnevnte utvalg og komiteer
 • styreoppnevnte utvalg og komiteer
 • administrasjonen
 • andre organer der NFF har administrasjonsansvar (som for eksempel Norsk Filmvederlagsfond og Innkjøpsordningen).


KAP 4. ÅRSMØTET I NFF

§ 4-1
Årsmøtet er NFFs øverste myndighet.

§ 4-2 Innkalling til årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai måned og kunngjøres med minst fem ukers varsel. Medlemmene skal ha mottatt årsmøtepapirene senest en uke før årsmøtet gjennom elektronisk kommunikasjon. På årsmøtet behandles disse sakene:

 • styrets årsberetning, handlingsprogram, revidert regnskap og budsjett
 • vedta kostnadsfradraget fra rettighetsmidlene som kommer inn fra Norwaco og direkteavtaler mellom NFF/F©R og mediehus/kringkastere og andre rettighetserververe
 • desisorenes beretning
 • innkomne saker, herunder fastsettelse av medlemskontingent
 • valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest tre uker før møtet holdes. Styret gir sin innstilling til årsmøtet på innkomne saker.

Årsmøtet kan bare treffe vedtak i saker som er ført opp på styrets forslag til dagsorden. Styrets forslag til dagsorden med redegjørelse for sakene, styrets innstillinger og valgkomiteens forslag gjøres tilgjengelig for medlemmene innen samme frist (en uke).

Om årsmøtet vedtar det med 2/3 flertall, kan man ta opp saker som har allmenn interesse for NFFs medlemmer til drøfting.

§ 4-3 Konstituering
Ved årsmøtets konstituering velges dirigenter, referenter, to medlemmer til å underskrive protokollen og to til tellekorps.

Årsmøtet gjør vedtak om den endelige dags- og forretningsorden. 

§ 4-4 Stemmerett og avstemninger
A: Betalende ordinære medlemmer, student, æresmedlemmer og seniormedlemmer har stemmerett, tale- eller forslagsrett på årsmøte og i uravstemning. Bare medlemmer med ordinært medlemskap og seniormedlemmer er valgbare til tillitsverv. Styreleder og forbundsleder kan velges fra ikke-medlemmer og har da stemmerett som ordinære medlemmer.

Støtte- og pensjonistmedlemmer2 har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. I særskilte tilfeller kan støtte- og pensjonistmedlemmer representere forbundet i råd og utvalg. Et medlem har ikke stemmerett i en sak der vedkommende har personlig særinteresse av utfallet. Medlemmer må registrere seg ved årsmøtets begynnelse for å få tildelt stemmeseddel og for å ha stemmerett i møtet.

B: Alle personvalg skjer ved skriftlig avstemning og i lukkede sedler, med mindre årsmøtet beslutter noe annet. Slik beslutning om fravikelse fra skriftlighet må være enstemmig. På samme måte stemmes ved:

- forslag om å nekte godkjenning av regnskapene
- krav om at et medlem av styret, eller annen tillitsvalgt, skal fratre

I andre saker avgjør årsmøtet avstemningsmåten. Ved personvalg – og kun ved personvalg - kan fraværende medlemmer sende inn stemmesedler i lukkede konvolutter, merket “stemmeseddel” til administrasjonen eller stemme digitalt gjennom et kryptert stemmeskjema. Stemmesedlene må være administrasjonen i hende før møtet er satt. Man kan ikke stemme ved fullmakter.

Tellekorpset kontrollerer avstemningen.

C: Årsmøtet treffer sine vedtak ved alminnelig flertall, med unntak i henhold til saker som i vedtektene krever 2/3 flertall. Det regnes kun avgitte stemmer. Ved skriftlig avstemning regnes blanke stemmesedler som avgitte stemmer.

Ved valg avgjøres saken ved loddtrekning i tilfelle stemmelikhet. 

D: Vedtektsendringer skal vedtas med 2/3 flertall, og det er kun årsmøtet som kan vedta endring av vedtektene. Årsmøtet kan imidlertid fatte vedtak om å avholde ekstraordinært årsmøte for behandling av vedtektene, og i så tilfelle kan dette ekstraordinære årsmøtet vedta endring av vedtektene.

2Se om pensjonistmedlemskap i § 2-5

§ 4-5 Valgkomité
A. Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøtet. Andre forslag enn valgkomiteens innstilling (”benkeforslag”) må være fremsatt skriftlig og begrunnet innen én time etter at årsmøtet er konstituert, og må inneholde opplysning om hvilke(n) person(er) i valgkomiteens innstilling som ønskes byttet ut. Forslagsstilleren må ha klarlagt at kandidaten(e) er villig til å stille til valg.

B. Valgkomitéen består av 5 medlemmer, valgt av årsmøtet, som har til oppgave å stille forslag til neste års nyvalg. Valgkomiteen skal skriftlig gjøre medlemmene oppmerksomme på retten til å sende inn forslag på kandidater til styret og andre tillitsverv.

C. Styret kan delegere til valgkomiteen å finne representanter for NFF til alle verv, også utenfor medlemsmassen. 

Valgkomiteens frister:

A. Senest 10 uker før årsmøtet skal liste over hvilke tillitsverv som er på valg publiseres i Norsk filmforbunds fora. Samtidig skal det åpnes for innspill på kandidater til de forskjellige tillitsverv.

B. Senest 14 dager før årsmøtet sender valgkomiteen sin innstilling til Norsk filmforbund. Valgkomiteen avgir en begrunnet innstilling med presentasjon av kandidatene.

[1] Se om pensjonistmedlemskap i § 2-5
 

§ 4-6 Valg av styre og forbundsleder
Styret består av ti medlemmer: Åtte medlemmer velges av årsmøtet, og ett medlem velges av og blant de ansatte i NFFs administrasjon.

Årsmøtet velger styreleder, nestleder, seks styremedlemmer hvorav ett medlem er distriktsrepresentant for lokallagene, tre prioriterte varamedlemmer og en personlig vara for distriktsrepresentanten.

Ett styremedlem samt personlig vara er representanter fra NFR og velges av NFR. Dette er i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale med NFR.  

Årsmøtet velger også NFFs forbundsleder. Forbundsleder har et spesielt ansvar som NFFs talsperson. Forbundsleder er organisasjonens øverste leder. Se også § 6-1 og § 6-2.  

Ved valg og oppnevninger i Norsk filmforbund skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig.

§ 4-7 Valgperiode og funksjonstid
Styreleder velges for tre år. Nestleder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett. Forbundsleder er et tillitsverv, og denne velges for fire år og kan gjenvelges en gang.

Som hovedregel skal ingen tillitsvalgte sitte som fast medlem eller varamedlem sammenhengende mer enn seks år i samme organ. Dette gjelder også for underutvalg og komiteer.

Desisorer og valgkomitémedlemmer velges for to år.

Som unntak fra dette kan sammenhengende funksjonstid som både varamedlem og fast medlem ikke overstige åtte år om varamedlem velges til styremedlem (eller omvendt) i samme organ. Tilsvarende vil funksjonstiden for 6 år utvides med inntil to år om styreleder i NFF eller leder av fordelingsutvalget i F©R velges til vervet etter allerede å ha fungert i andre verv i samme organ i fire år.

§ 4-8 Valg av revisor
Til hvert årsmøte innstiller styret til valg et registrert revisjonsfirma til å revidere regnskap i NFF og andre organer under NFF, samt avgi revisjonsberetning til neste årsmøte.

§ 4-9 Generalforsamling for NFFs organisasjon for rettighetsforvaltning F©R
Generalforsamlingen for F©R avholdes i direkte forlengelse av NFFs årsmøte, og med egen dagsorden mv. jfr. Kap. 14.

§ 4-10 Ekstraordinært årsmøte i NFF
Ekstraordinært årsmøte blir holdt når styret finner det nødvendig, eller når minst 50 medlemmer forlanger det.
 

KAP. 5  NFFs STYRE OG ARBEIDSUTVALG (AU)

§ 5-1
Styret er NFFs høyeste organ mellom årsmøtene, og handler med ansvar overfor forbundets årsmøte. Styreleder innkaller til styremøter, forbereder saker, leder styrebehandlingen og leder kontrollen av forbundets virksomhet. Styret leder foreningens virksomhet i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak, herunder årsmøtefastsatt Instruks for Norsk filmforbunds styre.

Styrets hovedoppgaver er forvaltnings- og tilsynsansvar. Styret har ansvar for strategisk ledelse i NFF, og som følge av tilsynsansvaret skal styret ha løpende kontroll av gjennomføring av NFFs virksomhet og særskilt for NFFs og F©Rs økonomi.

Med mindre det fremgår av særskilt bestemmelse at en sak skal avgjøres av et annet organ eller på annen måte, har styret myndighet til å fatte vedtak om organisasjonens virksomhet i alle saker.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av NFF og kan ansette eller engasjere medarbeidere innenfor rammene i vedtatte budsjett.

Styret kan oppnevne komiteer og utvalg etter behov.

§ 5-2 Styreleder
Styreleder representerer NFF i overenstemmelse med forbundets lover, vedtak og instruks. Styreleders ansvar og arbeidsoppgaver er definert i instruks for styreleder i NFF og vedtas av årsmøtet.  Styreleder er honorert tillitsverv ihht vedtatt budsjett. Styreleder er ansvarlig for å innkalle og gjennomføre styre- og medlemsmøter.

§ 5-3  AUs formål og oppgaver
Styreleder, nestleder, forbundsleder og administrasjonssjef eller en representant for administrasjonen utgjør Forbundsstyrets arbeidsutvalg (AU). 

AU har ansvar for at saker er godt forberedt for styrets behandling og for oppfølging av styrets vedtak.   

Ved hastesaker kan AU fatte nødvendige vedtak med oppad begrenset kostnad på kr 50.000, men ikke i saker som kan gi bindinger for forbundets budsjett og/eller økonomi. 

AU møtes så ofte styrets leder finner det nødvendig, og minst en gang før hvert styremøte. AU er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

Innkalling til møter i AU skal skje som hovedregel med minst syv dagers varsel. Ved hastesaker kan AU innkalles på kort varsel.

§ 5-4     Innkalling til styremøter
Styreleder har ansvar for innkalling av styremøtene, med bistand fra AU, slik at det utarbeides saksliste og sakspapirer forut for innkalling av styremøter. Disse skal som hovedregel sendes ut en uke før møtet avholdes. og så vidt det er mulig skal sakspapirene gjøres tilgjengelig sammen med innkallingen til styremøtet.

§ 5-5- Styrets beslutningsmyndighet
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Om kun fire styremedlemmer er til stede, må beslutninger være enstemmige.

Ved stemmelikhet har lederen (eller nestlederen i lederens fravær) dobbeltstemme.

Det føres protokoll over vedtakene i styret. Protokollen skal gjøres tilgjengelig for desisorer innen rimelig tid.

§ 5-6 Signaturrett
NFF tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, der styremedlemmet utpekes av styret.  

Styret kan gi prokura til administrasjonssjefen for vanlige bank- og postforretninger for beløp inntil 1 G.
 

KAP. 6  ADMINISTRASJONEN - FORBUNDSLEDER OG ADMINISTRASJONSSJEF

§ 6-1 Forbundsleder
Forbundsleder er Norsk filmforbunds øverste leder og talsperson. Forbundsleder representerer NFF i overensstemmelse med forbundets lover, vedtak og instruks. Forbundsleders ansvar og arbeidsoppgaver er definert i stillingsinstruksen. Forbundsleder plikter å sette seg inn i og følge det ansvar og de arbeidsoppgaver som er definert i stillingsinstruksen. Forbundsleder arbeider på heltid i forbundets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av NFFs styre i arbeidsavtale for forbundsleder iht.vedtatt budsjett og iht.valgperiodens lengde (åremål).    

§ 6-2     Forbundsleders ansvar og oppgaver
Forbundsleder er talsperson for NFF i alle saker, med unntak av enkeltsaker hvor styret vedtar at styreleder skal være talsperson. Forbundsleder har spesielt ansvar for film- og kulturpolitisk arbeid innad i NFF og utad, samt for tarifforhandlinger. Forbundsleder representerer NFF i overensstemmelse med forbundets lover, vedtak og instruks.

Forbundsleder har møteplikt på NFFs styremøter, med tale- og forslagsrett. 

§ 6-3     Administrasjonssjef
Administrasjonssjefen har ansvaret for daglig ledelse av administrasjonen i NFF, og denne administrerer NFF i overenstemmelse med forbundets lover, vedtak og stillingsinstruks. Instruksen utarbeides av styret. Administrasjonssjefen er ansatt i 100% stilling og ansettes av styret. Administrasjonssjefen har møteplikt på forbundets styremøter, og har tale-og forslagsrett. Administrasjonssjefen skal effektuere styrets vedtak, og rapporterer til styret ved styreleder.
 

KAP. 7  DESISORER - ÅRSMØTETS KONTROLLKOMITE

§ 7-1
Årsmøtet velger 2 desisorer for tilsyn av styrets, F©Rs og lokallags disposisjoner. Til dette arbeidet står alle protokoller og bilag til deres forføyning.
Desisorene legger fram sin beretning for årsmøtet. Årsmøtet fastsetter honorar og instruks for desisorene. Desisorene trenger ikke være medlemmer.
 

KAP. 8  KONTINGENT

§ 8-1
Forbundets kontingent fastsettes av årsmøtet.
Alle nye medlemmer betaler innmeldingsavgift tilsvarende en måneds medlemskontingent.
Støttemedlemmer betaler halv kontingent, studenter betaler 1/3 kontingent.
 

§ 8-2 Ekstrakontingent
Utligning av ekstrakontingent kan foretas av styret når NFFs økonomi ikke strekker for å oppfylle de vanlige forpliktelser, oppad begrenset til 1/3 av årskontingenten.
Ved ekstraordinær problematisk økonomisk situasjon må saken legges frem for medlemmene gjennom elektronisk kommunikasjon for uravstemning.

§ 8-3 Kontingentfritak
Æresmedlemmer, pensjonistmedlemmer og medlemmer med innvilget 100 prosent uføretrygd har kontingentfritak.

Administrasjonen kan, etter skriftlig søknad og dokumentasjon, frita et medlem for kontingent for inntil ett år av gangen. 

KAP. 9  LOKALLAG OG FAGUTVALG

§ 9-1
Det er anledning til å opprette lokallag av NFF etter retningslinjer fastsatt av forbundsstyret. Lokallagslederen eller vara møter på en styresamling hvert år, med forutgående møte med AU. Lokallagene skal representeres på årsmøtet.

Det er anledning til å opprette fagutvalg i NFF etter retningslinjer fastsatt av forbundsstyret.
 

KAP. 10  OPPHØR AV MEDLEMSKAP

§ 10-1
Utmelding skjer skriftlig via NFFs nettskjema for utmelding.

§ 10-2
Medlemskapet opphører 3 måneder etter at NFF har mottatt skriftlig utmelding fra medlemmet.

Medlemmer som ikke betaler medlemskap slettes som medlemmer 6 måneder etter forfall.

Forvaltningskontrakt med F©R kan beholdes uten medlemskap (se § 12-1 2.avsnitt). Forvaltningskontrakten har egne oppsigelsesregler som fremgår av § 12-1 nr.8.


§ 10-3
Styret kan i særskilte tilfeller fravike bestemmelsene i § 10-2.

§ 10-4
Dersom NFF har utsendt plassoppsigelse i henhold til Lov om arbeidstvist eller om det er gjort vedtak om sympatistreik, kan ikke medlemmer innenfor det gjeldende tariffområdet melde seg ut så lenge tvisten pågår.
 

KAP. 11  OVERENSKOMSTER, TARIFFER, KONFLIKTER

§ 11-1 Opprettelse av tariffavtaler
Det er styrets ansvar og oppgave å opprette tariffavtaler. Slike avtaler må godkjennes ved uravstemning. Bare medlemmer som omfattes av tariffsystemet (fullt betalende), kan delta i uravstemning.

Det stilles ikke krav om uravstemning ved fornyelse av avtaler, inngåelse av avtaler uten prinsipiell betydning, avtaler som omfatter en begrenset del av medlemmene eller ved forhandlingsspørsmål.

§ 11-2 Opprettelse av rettighetsavtaler m.m.
Styret kan, på vegne av medlemmene og rettighetshaverne, oppta forhandlinger og inngå avtaler som vedrører disses opphavsretter og andre rettigheter.

§ 11-3  Samlet opptreden
Finner styret det nødvendig med samlet opptreden for ivaretakelse av vesentlige interesser, kan styret påby fellesopptreden av NFFs medlemmer. 

Dersom det fremmes anke på slike vedtak, skal saken sendes ut til uravstemning via elektronisk kommunikasjon med en ukes svarfrist, og der saken presenteres av begge synspunkt. Saken avgjøres ved alminnelig flertall.

Fellesopptreden settes i verk selv om vedtaket eventuelt ankes, og står til anken er behandlet.

§ 11-4  Nye tariffavtaler, oppsigelse og revisjon av tariffavtaler, samt uravstemning
Krav om opprettelse av nye tariffavtaler eller krav om oppsigelse og revisjon av tariffavtaler vedtas av styret. 

Forslag fra medlemmer om slike krav må oversendes til administrasjonen i god tid før utløp av gjeldende avtale.

Et forhandlingsresultat eller meklingsforslag skal som hovedregel behandles i uravstemning blant de berørte medlemmene. Om flertallet av medlemmene stemmer for forslaget, er det vedtatt. Stemmer flertallet mot, er det forkastet. Vedtak om å iverksette streik gjøres av styret eller den det har gitt fullmakt.

§ 11-5
Medlemmer som setter seg utover overenskomster, tariffbestemmelser eller beslutninger om samlet opptreden, kan ekskluderes av forbundet etter reglene i § 2-12.
 

KAP. 12  FORVALTNINGSKONTRAKT MED NFF/F©R (Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning) (tidligere § 2-7)

§12-1
Medlemmer av Norsk Filmforbund inngår eksklusiv forvaltningskontrakt med NFF/F©R om forvaltning av de opphavsrettigheter som medlemmet selv rår over i medhold av åndsverksloven.

Også rettighetshavere som ikke er medlem av NFF eller NFR kan inngå forvaltningskontrakt med NFF/F©R i medhold av åndsverkloven.

Forvaltningskontrakten omfatter følgende kategorier: regissører, klippere, filmfotografer, lydsjefer/lyddesignere, scenografer/produksjonsdesignere, kostymedesignere, manusforfattere/manusforfattere adapsjon, animatører, maskører, VFX og andre kategorier rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon.

1.    I forvaltningskontrakten overdrar rettighetshaveren forvaltningen av de rettigheter som rettighetshaveren selv rår over i medhold av åndsverkloven i dag til NFF/F©R for samtlige land – og så lenge kontrakten løper – og rettigheter som rettighetshaveren senere kommer til å råde over; se dog (6) (7) og (8).

Denne råderetten omfatter retten til å inngå bindende avtaler på vegne av rettighetshaveren, og som tillater slik utnyttelse av rettighetshaverens verk, samt retten for NFF/F©R til å kreve vederlag for utnyttelsen i samsvar med åndsverkloven eller annen lov eller avtale.

2.    Dersom rettighetshaveren dør mens forvaltningskontrakten løper, går hans/hennes rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakt over til den eller de som etter lov  eller testament arver hans/hennes rettigheter (rettsetterfølgere). Er det flere rettsetterfølgere, må disse utpeke en felles representant.

3.    Ved inngåelse av forvaltningskontrakten blir rettighetshaveren bundet av NFF/F©R’s til enhver tid gjeldende vedtekter, regler og bestemmelser.

4.    Rettighetshaveren skal til enhver tid registrere hos NFF/F©R de verk som vedkommende rår over, og fortløpende registrere nye verk (verksanmeldelse), herunder oversende (per post eller digitalt) til NFF/F©R et signert eksemplar av hver kontrakt der det fremgår at rettigheter er i behold som det skal utbetales vederlag for.

5.    Rettighetshaveren forplikter seg til å ikke inngå avtaler som er i strid med den til enhver tid gjeldende forvaltningskontrakt.

6.    I forvaltningskontrakten, eller i etterfølgende særskilt avtale, kan det bestemmes at enkelte eller alle bruksområder trekkes ut og forvaltes av rettighetshaveren selv.

7.    Styret i NFF bestemmer hvilke bruksområder som kan trekkes ut til egenforvaltning, samt hvilke nærmere vilkår som skal gjelde for slike avtaler.  I denne sammenheng skal det tas hensyn til gjeldende internasjonal og regional lovgivning, avtaler og øvrige føringer som NFF/F©R er bundet av.

8.    Forvaltningskontrakten opphører 6 måneder etter at styret i NFF har mottatt skriftlig oppsigelse fra en rettighetshaver, dog ikke før utløpet av et kalenderår. Egen forvaltning kan da skje med virkning fra første påfølgende kalenderår. Eventuelle unntak til dette må godkjennes i vedtak i styret i NFF.

NFF/F©R har uansett rett til å fortsette forvaltningen av rettigheter i løpende avtaler som NFF/F©R har inngått med tredjemenn før opphørstidspunktet.

9.    Rettighetshavere som ikke er medlem av NFF eller NFR – (uorganisert rettighetshaver) - kan inngå forvaltningskontrakt med  NFF/F©R. Uorganisert rettighetshaver vil være inkludert i e-post-liste fra NFF/F©R til rettighetshavere som har inngått forvaltningskontrakt med NFF/F©R, og de vil få informasjon om eventuelle endringer i NFF/F©Rs vedtekter som påvirker inngått forvaltningskontrakt på lik linje med organiserte rettighetshavere, for eksempel via NFF’s hjemmeside. Slike endringer skal tas hensyn til i NFFs styres vurdering ved skriftlig oppsigelse av forvaltningskontrakten fra uorganisert rettighetshaver. Kostnadsfradrag for fordeling til uorganisert rettighetshaver kan settes høyere enn kostnadsfradraget for fordeling til rettighetshaver som er medlem og betaler medlemskontingent.

10.   NFF/F©R har rett til - helt eller delvis - å overdra forvaltningen av rettighetene til tredjemann i Norge eller i resten av verden under de vilkår som fremkommer av forvaltningskontrakten, når dette skjer i rettighetshaverens interesse.

Rettighetshaveren skal følge NFF/F©Rs til enhver tid gjeldende forvaltningsprinsipper iht. inngåtte forvaltningskontrakter, og gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning som NFF er bundet av.

NFF er innmeldt i Norwacos forvaltningssektorer for særskilt angitte områder, jamfør gjeldende forvaltningskontrakt med Norwaco.

NFF har overført forvaltningen av rettigheter som NFF/F©R forvalter på medlemmenes vegne innenfor sju ulike sektorer til Norwaco.

Dette omfatter adgang til å inngå bindende avtaler (rettigheter og rett til vederlag etter åndsverkloven, jamfør Lov om opphavsrett) som tillater utnyttelse av medlemmenes verk, prestasjoner eller produksjoner, samt forvaltningen av medlemmenes interesse i Norge eller i utlandet knyttet til vederlag eller kompensasjon innenfor de sju ulike sektorene.

Disse er:

Sektor I: Tredjeparts TV- og radiodistribusjon
Sektoren omfatter lineær distribusjon av TV- og radiokanaler via tredjepart og på-forespørsel-tjenester av program.

Sektor II: Undervisningsbruk
Sektoren omfatter bruk av audio- og audiovisuelle verk i undervisningsvirksomhet.

Sektor III: Bedriftsintern bruk
Sektoren omfatter bruk av audio- og audiovisuelle verk internt i bedrifter og i ansattes presentasjoner for kunder og andre samarbeidspartnere. 

Sektor IV: Bruk i bibliotek og museer
Sektoren omfatter bruk av audio- og audiovisuelle verk for besøkende i biblioteker og museer.

Sektor V: Bruk av TV-selskaps arkivmateriale
Sektoren omfatter kringkasteres bruk av egne arkivproduksjoner i nye produksjoner og tilgjengeliggjøring til allmennheten for privat bruk. Sektoren omfatter også tredjeparts bruk av arkivmateriale.

Sektor VI: Offentlig fremføring av TV-innhold
Sektoren omfatter lineær og offline fremføring av TV-innhold på offentlig tilgjengelige steder, for eksempel hotellobbyer, treningssentre, flyplasser, osv.

Sektor VII: Privatkopiering
Sektoren omfatter fordeling av den statlige kompensasjonen for lovlig kopiering til privat bruk.

NFF/F©R kan inngå utvidede avtaler om forvaltning av rettighetshavernes opphavsrettigheter i henhold til de til enhver tid gjeldende forvaltningskontrakter med Norwaco eller liknende organisasjon.

Utvidede forvaltningsområder skal søkes oppdatert og definert i vedtekter.
 

KAP. 13  GENERALFORSAMLING I F©R

§ 13-1
Generalforsamling for Norsk filmforbunds organisasjon for rettighetsforvaltning - F©R – skjer i direkte videreføring av NFFs årsmøte. Det er kun rettighetshavere som har forvaltningskontrakt med F©R (heretter kalt "rettighetshaverne") som har rett til å delta på F©Rs generalforsamling. Generalforsamlingen er F©Rs øverste myndighet i saker som er tillagt F©R.

§ 13-2 Innkalling til F©Rs generalforsamling
Generalforsamlingen i F©R holdes hvert år innen utgangen av mai måned etter NFFs årsmøte og kunngjøres med minst fem ukers varsel. Rettighetshaverne skal ha mottatt generalforsamlingspapirene senest en uke før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles disse sakene:

 • fordelingsutvalgets årsberetning og inkludert økonomisk oversikt over fjorårets fordeling, samt revidert regnskap 
 • fordelingsplan (fordelingen av de fordelbare midler)
 • kriterier for anvendelse av ufordelbare midler i fordelingsplanen
 • desisorenes beretning
 • innkomne saker
 • valg

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sendt F©Rs fordelingsutvalg senest tre uker før generalforsamlingen holdes. Saker som kommer for sent skal avvises.

Generalforsamlingen kan bare treffe vedtak i saker som er ført opp på fordelingsutvalgets forslag til dagsorden.

F©Rs fordelingsutvalg skal forberede møtet i samråd med styrene i NFF og NFR og deres forberedelse av årsmøtet. Fordelingsutvalgets forslag til dagsorden med tilhørende sakspapirer, fordelingsutvalgets innstillinger, og forslag til valg av fordelingsutvalg gjøres tilgjengelig for rettighetshaverne innen en uke før generalforsamlingen.

Om generalforsamlingen vedtar det med 2/3 flertall, kan man ta opp saker som har allmenn interesse for rettighetshaverne til drøfting.

§ 13-3 Konstituering
Ved generalforsamlingens konstituering velges dirigenter, referenter, to medlemmer til å underskrive protokollen og to til tellekorps. Generalforsamlingen gjør vedtak om den endelige dags- og forretningsorden.

§ 13-4 Stemmerett og avstemninger
Bare rettighetshavere har stemmerett og er valgbare til alle tillitsverv. En rettighetshaver har ikke stemmerett i en sak der vedkommende har personlig særinteresse av utfallet.

For å ha stemmerett på generalforsamlingen må rettighetshaverne ha signert forvaltningskontrakt med F©R før møtets start. Rettighetshaverne må registrere seg ved generalforsamlingens begynnelse for å få tildelt stemmeseddel og for å ha stemmerett i møtet.

For øvrig skjer avstemming etter samme regler som i § 4-4.

§ 13-5 Valg av F©Rs fordelingsutvalg
Fordelingsutvalget består av 5 medlemmer - hvorav 2 innstilles av NFFs styre, 2 av NFRs styre, og 1 (utvalgsleder) innstilles i fellesskap av styrene. Dette er i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale med NFR. NFFs valgkomité finner kandidater til utvalgsleder og kandidat/er oversendes NFFs og NFRs styre 4 uker før NFFs årsmøte.

Styrene innstiller i fellesskap for generalforsamlingen til valg av utvalgsleder og nestleder i fordelingsutvalget.

Medlemmene av fordelingsutvalget skal være rettighetshavere, med unntak av utvalgsleder. Utvalgsleder skal ikke ha overlatt forvaltningen av rettigheter til F©R.

Andre forslag til styrenes innstilling (”benkeforslag”) må være fremsatt skriftlig og begrunnet innen 30 minutter etter at generalforsamlingen er konstituert, og må inneholde opplysning om hvilken person i innstilling til tillitsverv som ønskes byttet ut. Forslagsstilleren må ha klarlagt at kandidaten er villig til å stille til valg.

Fordelingsutvalgets medlemmer honoreres i samsvar med fremlagte budsjett, vedtatt i generalforsamlingen.

Ved valg og oppnevninger i F©R skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig. 

§ 13-6 Valgperiode og funksjonstid
Fordelingsutvalget velges for ett år av gangen, og sitter inntil neste påfølgende generalforsamling, hvor fordelingsutvalget på ny skal velges for neste periode.

Ingen tillitsvalgte kan sitte som fast medlem eller varamedlem sammenhengende mer enn seks år i samme organ.

En ansatt i NFF fungerer som fordelingsutvalgets sekretær og fører utvalgets protokoll.

§ 13-7 Valg av revisor
Regnskapet for F©R føres av NFF og F©R benytter samme revisor som NFF. F©Rs regnskaper med tilhørende revisorberetning behandles av generalforsamlingen.

§ 13-8 Vedtektsendringer
A: Forslag om endring av vedtekter for F©R kan bare behandles på generalforsamlingen. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall, og må deretter oversendes NFF for behandling på NFFs neste årsmøte.

B: I særskilte tilfeller og i hastesaker har F©Rs fordelingsutvalg fullmakt til å vedta forslag til endringer av F©Rs vedtekter for oversending til styret i NFF som innkommet sak til NFFs årsmøte for behandling der og påfølgende behandling på F©Rs generalforsamling samme dag. Slike vedtak om endringer som besluttes av NFFs årsmøte, krever 2/3 flertall blant rettighetshaverne i den påfølgende generalforsamling i F©R samme dag.

§ 13-9 Ekstraordinær generalforsamling i F©​R
Ekstraordinær generalforsamling blir holdt når F©Rs fordelingsutvalg finner det nødvendig, eller når minst 50 rettighetshavere forlanger det.

§ 13-10 Andre forhold 
Alle bestemmelser i NFFs vedtekter gjelder forøvrig også der de passer ved behandling av saker ved F©Rs generalforsamlingen.
 

KAP. 14  STREIKEFOND

§ 14-1
NFF skal til enhver tid ha avsatt midler til bruk i eventuelle konflikter. Avsetningens størrelse fastsettes av årsmøtet. Organisasjonens styre beslutter om og hvordan midlene skal disponeres.
 

KAP. 15  OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN 

§ 15-1
Årsmøtet kan vedta å oppløse NFF. Dette krever minst 3/4 flertall. Et årsmøtevedtak om oppløsning av NFF skal sendes medlemmene til uravstemning uavhengig av antall stemmeberettigede på årsmøtet. Uravstemningen skal ledes av administrasjonen og kontrolleres av en advokat utpekt av Advokatforeningen. Styret kan fastsette lenger frist for å avgi stemme.

Vedtaket er godkjent dersom de avgitte stemmene ved uravstemningen utgjør ¾ av antall stemmeberettigede medlemmer. Dersom et forslag om å oppløse organisasjonen ikke får nødvendig tilslutning av årsmøtet, skal forslaget ikke sendes til uravstemning.

Hvis organisasjonen oppløses, skal oppløsningsvedtaket også inneholde beslutning om hvordan organisasjonens midler skal disponeres. Vedtak om disponering av midler skal forelegges til godkjennelse for det departementet som har ansvar for de vederlagsmidlene som NFF forvalter.

Ved oppløsning skal årsmøtet sørge for at alle NFFs løpende avtaler avsluttes på en forsvarlig måte.

Norsk filmforbund 29.05.2021

 

Norsk Filmforbund 2017. PR. 10.3.90 - REVIDERT ÅRSMØTE 6.3.93/ ÅRSMØTE 18.3.95/
ÅRSMØTE 16.3.96/ ÅRSMØTE 15.3.97/ ÅRSMØTE 14.3.98/ ÅRSMØTE 21.3.99/ÅRSMØTET
22.3.2003/ÅRSMØTET 2.4.05/ÅRSMØTE 24.3.07/ ÅRSMØTE 10.04.2010/ÅRSMØTET
07.05.2011/ ÅRSMØTET 01.06.2013 /ÅRSMØTET 22.11.2014/ÅRSMØTET 21.11.2015/ÅRSMØTET 15.10.2016/ÅRSMØTET 14.10.2017/ÅRSMØTET  13.10.2018/ÅRSMØTET 10.10.2020

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement