F©R: Filmforbundets rettighetsforvaltning

Vi forvalter dine rettigheter, og utbetaler opphavsrettsvederlag til deg som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon!

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Hva er F©R?

3. Hvem er rettighetshavere?
4. 
Rettighetshavergrupper AV-produksjon
5. Hvordan beskytter F©R dine opphavsrettigheter?
6. 
Hvem kan signere forvaltningskontrakt med F©R?
7. Hvilke avtaler har F©R inngått for å forvalte dine rettigheter
8. Utbetalingene fra F©R​
9. Hvordan forvaltes rettighetspengene i F©R?​
10. Fordelingsplan vedtatt på F©Rs generalforsamling
11. Utbetalingsperioder​
12. Selvangivelse og opphavsrettsvederlag

1. Innledning

I NFF`s vedtekter § 7 pkt.2 heter det:

«For å forvalte medlemmenes opphavsrettslige interesser har forbundet etablert F©R, Norsk filmforbunds organisasjon for rettighetsforvaltning.» 

Gjennom medlemskap i NFF og/eller ved å signere forvaltningskontrakt, har du overdratt forvaltningen av dine opphavsrettigheter til NFF/F©R. Rettighetsoverdragelsen baseres på de vilkår som fremgår av forvaltningskontrakten og de til enhver tid av årsmøtet vedtatte vedtekter. Her får du en nærmere beskrivelse av NFF/F©R's oppgaver, mål og virksomhet på opphavsrettsområdet. 

Les mer om og signer forvaltningskontrakt med F©R her: 
Forvaltningskontrakt - F©R

Du kan registrere dine produksjoner og søke om vederlag her:
Registrer dine produksjoner

2. Hva er F©R?

F©R er Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning. F©R ble opprettet for å forvalte og ivareta opphavsrettigheter til film-og tv-arbeidere som er rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon (film-og tv-produksjon). Hvert år fordeler F©R ut et betydelig antall millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag til våre rettighetshavere. 

3. Hvem er rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon?

Iht.Lov om opphavsrett §§ 2 jf.1 (Åvl) har den som skaper et åndsverk, herunder filmverk, «enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten». 

Etter loven skal det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor den skapende innsats bl.a må ha verkshøyde for å være vernet. Dette vil naturlig nok være uhensiktsmessig og i praksis umulig for hvert enkelt tilfelle i en bransje som den audiovisuelle, som nettopp ofte er preget av mange forskjellige rettighetshavere, for eksempel staben på en spillefilm, tv-drama eller tv-underholdningsproduksjon. 

Det har imidlertid etablert seg en praksis, basert på sedvane, ulike voldgiftsavgjørelser samt også tariffavtalepraksis mellom Norsk filmforbund og produsentsiden, at spesifikke grupper av rettighetshavere innenfor produksjon av audiovisuelt innhold anses å ha opphavsrett. 

4. Rettighetshavergrupper AV-produksjon

Disse rettighetshavergrupper er: Regi, foto, lydsjef/lyddesign, scenografi/produksjonsdesign, klipp, manus, kostymedesign, maskør, VFX og animasjon, men også andre kategorier av film-og tv-arbeidere med opphavsrett innenfor produksjon av audiovisuelt innhold som ønsker forvaltning av sine rettigheter via F©R. 

Det er alltid innholdet i det skapende arbeidet som er avgjørende, ikke fagfunksjonsbetegnelsen. 

Korte beskrivelser på norsk og engelsk av innholdet i arbeidet til rettighetshavergrupper med opphavsrett, finner du her:

Rettighetshavergrupper AV-produksjon

For ordens skyld presiseres at F©R ikke forvalter rettigheter for utøvere (skuespillere, dansere ol.), rettighetshavere innenfor musikkområdet (artister, komponister ol.) eller gjenbruk av visuell kunst m.m.

5. Hvordan beskytter F©R dine opphavsrettigheter?

F©R inngår eksklusive forvaltningskontrakter med rettighetshaverne på det audiovisuelle området (film og tv-produksjon m.m). Forvaltningskontraktene gir F©R rett til å kreve inn opphavsrettsvederlag via avtaler med tredjeparter (produsenter, kringkastere, audiovisuelle tjenestetilbydere eller andre), eller via samarbeidspartnere som for eksempel forvaltningsorganisasjonen Norwaco og Norwacos søsterorganisasjoner i utlandet som for eksempel Copyswede (Sverige) og Copydan (Danmark).

Har du inngått forvaltningskontrakt med F©R, skal du ha spesifikke rettighetsklausuler i de individuelle kontraktene dine som kan dokumentere at du har rettighetene dine i behold: 

Rettighetsklausuler

6. Hvem kan signere forvaltningskontrakt med F©R? 

Alle rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Medlemmer av Norsk Filmforbund og Norske filmregissører signerer forvaltningskontrakt ved innmelding. Dersom du er medlem av et annet forbund, kan du kontakte disse for spørsmål om opphavsrettsvederlag. 

Fra og med 2016 avholdes en egen generalforsamling for F©R på NFFs årsmøte for de med forvaltningskontrakt.

For visningsåret 2016 avregnet F©R over 13,6 millioner norske kroner til rettighetshaverne. Fordelingspotten forventes å øke betydelig pr. visningsår i årene som kommer.

7. Hvilke avtaler har F©R inngått for å forvalte dine rettigheter

F©R v/Norsk Filmforbund inngikk den 18.april 2016 langvarige opphavsrettsavtaler med alle de norske kommersielle kringkasterne: mediehusene TV2, Discovery og Modern Times Group. F©R v/Norsk Filmforbund fakturerer kringkasterne et halvårlig "lump sum" beløp for norsk tv-distribusjon av bestilte, audiovisuelle produksjoner som vises på "tv" (lineært/direkte-tv og ikke-lineært/on demand/på forespørsel-tv) innenfor tv-underholdning, tv-drama, dokumentar, spillefilm og andre audiovisuelle produksjoner. 

Mediehusavtalene

F©R v/Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører har videre rettighetsforvaltning via sitt medlemsskap i forvaltningsorganisasjonen Norwaco.

www.norwaco.no

8. Utbetalingene fra F©R

Utbetalingene foretas av F©R v/Norsk Filmforbunds administrasjon. Utbetalingene beregnes utifra en fordelingsplan som er vedtatt av NFF's årsmøte. Fra og med 2016 er det rettighetshaverne med forvaltningskontrakt som på F©R's generalforsamling vedtar fordelingen. 

9. Hvordan forvaltes rettighetspengene i F©R?

F©R forvalter rettighetspengene utifra en fordelingsplan som skal følge Norwacos Ekspertgruppes vedtak, NFF's årsmøtevedtak 1993, fordelingspraksis m.m. 

Formålet med en fordelingsplan bør blant annet være at F©R v/NFF forplikter seg til å forvalte en fordelingsplan som er: 

  • godkjent av rettighetshaverne ved årsmøtet (fra 2016: F©Rs generalforsamling)
  • så rimelig og rettferdig som mulig, og som så langt som mulig reflekterer verkets kommersielle suksess og rettighetshaverens skapende innsats
  • basert på at det er både F©R's og alle avtalepartenes intensjon at rettighetshaveren skal motta et rimelig vederlag for utnyttelsen av sitt audiovisuelle åndsverk
  • at alle rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon presumeres å ha gjort en skapende innsats som tilfredsstiller åndsverklovens krav til verkshøyde
  • fornybar, slik at fordelingsplanen kan endres i den hensikt å så langt som mulig gjenspeile forandringer i måten verkene utnyttes i markedet, for eksempel via ny teknologi og nye plattformer

10. Fordelingsplan vedtatt på F©Rs generalforsamling

Vedtatt fordelingsplan 13.10.2018 pdf

11. Utbetalingsperioder

Utbetalinger fra F©R følger tradisjonelt noe etter utbetlalingene som kommer fra Norwaco på de områder Norwaco forvalter iht.inngått forvaltningsfullmakt. 

Norwacos utbetalinger skjer normalt:

15.april
15.juni
15.september
15.desember  

F©R fakturerer de kommersielle mediehusene halvårlig: 

30.juni (m/ 14 dagers betalingsfrist)
31.desember (m/ 14 dagers betalingsfrist)    

Det må påregnes minst et par måneder før utbetaling skjer til rettighetshaverne, alt avhengig av omstendighetene ift.tilgjengelige sendelister, utbetalingsinformasjon, registrerte produksjoner med mer.

F©R har et mål om å standardisere faste årlige utbetalingsdatoer. Mer informasjon om dette kommer snart. 

12. Selvangivelse og opphavsrettsvederlag

Innrapportering i skattemeldingen:
F©R innrapporterer vederlaget ditt som næringsinntekt. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at korrekt utbetalt beløp kommer med på skattemeldingen din.

Dersom du selv må føre inn korrekt beløp:
Uavhengig om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende skal vederlaget du mottar innberettes i skattemeldingen.

  • Om du i utgangspunktet er lønnsmottaker og har mottatt vederlagssum som ikke overstiger kr 50 000 kan du velge å levere denne ”Uten næringsoppgave”. Du velger alternativet ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave”. Vederlaget du har mottatt føres her som inntekt.
  • Om du er selvstendig næringsdrivende eller har mottatt vederlagssum som overstiger kr 50 000 må du fylle ut og  levere næringsrapport. Om det passer for deg, anbefaler vi at du velger alternativet ”Næringsrapport skatt” når du innberetter vederlaget. Vi anbefaler at du fører vederlaget som Provisjonsinntekt.

Hvis har spørsmål vedrørende utfyllingsprosessen anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med de på telefon 800 800 00 for nærmere forklaring.

Kart over det norske tv-distribusjonsmarkedet 2016 (kommer)

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement