F©R: Filmforbundets rettighetsforvaltning

Vi forvalter dine rettigheter, og utbetaler opphavsrettsvederlag til deg som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon.

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Hva er F©R?
3. Hvem er rettighetshavere?
4. Rettighetshavergrupper AV-produksjon
5. Hvordan beskytter F©R dine opphavsrettigheter?
6. Hvem kan signere forvaltningskontrakt med F©R?
7. Hvilke avtaler har F©R inngått for å forvalte dine rettigheter
8. Utbetalingene fra F©R (fordelingsplan)
9. Utbetalingsperioder
10. Skattemelding og opphavsrettsvederlag

1. Innledning

I NFFs vedtekter § 7 pkt. 2 heter det:

«For å forvalte medlemmenes opphavsrettslige interesser har forbundet etablert F©R, Norsk filmforbunds organisasjon for rettighetsforvaltning.» 

Gjennom medlemskap i NFF og/eller ved å signere forvaltningskontrakt, har du overdratt forvaltningen av dine opphavsrettigheter til NFF/F©R. Rettighetsoverdragelsen baseres på de vilkår som fremgår av forvaltningskontrakten og de til enhver tid av årsmøtet vedtatte vedtekter. Her får du en nærmere beskrivelse av NFF/F©Rs oppgaver, mål og virksomhet på opphavsrettsområdet.

Les mer om og signer forvaltningskontrakt med F©R her: Forvaltningskontrakt - F©R

2. Hva er F©R?

F©R er Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning. F©R ble opprettet for å forvalte og ivareta opphavsrettigheter til film-og tv-arbeidere som er rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon (film-og tv-produksjon). Hvert år fordeler F©R et betydelig antall millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag til våre rettighetshavere.

3. Hvem er rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon?

Iht.Lov om opphavsrett §§ 2 jf.1 (Åvl) har den som skaper et åndsverk, herunder filmverk, «enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten»

Etter loven skal det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor den skapende innsats bl.a må ha verkshøyde for å være vernet. Dette vil naturlig nok være uhensiktsmessig og i praksis umulig for hvert enkelt tilfelle i en bransje som den audiovisuelle, som nettopp ofte er preget av mange forskjellige rettighetshavere, for eksempel staben på en spillefilm, tv-drama eller tv-underholdningsproduksjon.

Det har imidlertid etablert seg en praksis, basert på sedvane, ulike voldgiftsavgjørelser samt også tariffavtalepraksis mellom Norsk filmforbund og produsentsiden, at spesifikke grupper av rettighetshavere innenfor produksjon av audiovisuelt innhold anses å ha opphavsrett.

4. Rettighetshavergrupper AV-produksjon

Disse rettighetshavergrupper er: Regi, foto, lydsjef/lyddesign, scenografi/produksjonsdesign, klipp, manus, kostymedesign, maskør, VFX og animasjon, men også andre kategorier av film-og tv-arbeidere med opphavsrett innenfor produksjon av audiovisuelt innhold som ønsker forvaltning av sine rettigheter via F©R.

Det er alltid innholdet i det skapende arbeidet som er avgjørende, ikke fagfunksjonsbetegnelsen.

Korte beskrivelser på norsk og engelsk av innholdet i arbeidet til rettighetshavergrupper med opphavsrett, finner du her:

For ordens skyld presiseres at F©R ikke forvalter rettigheter for utøvere (skuespillere, dansere ol.), rettighetshavere innenfor musikkområdet (sangere, musikere, komponister o.l.) eller gjenbruk av visuell kunst m.m.

5. Hvordan beskytter F©R dine opphavsrettigheter?

F©R inngår eksklusive forvaltningskontrakter med rettighetshaverne på det audiovisuelle området (film og tv-produksjon m.m). Forvaltningskontraktene gir F©R rett til å kreve inn opphavsrettsvederlag via avtaler med tredjeparter (produsenter, kringkastere, audiovisuelle tjenestetilbydere eller andre), eller via samarbeidspartnere som for eksempel forvaltningsorganisasjonen Norwaco og Norwacos søsterorganisasjoner i utlandet som for eksempel Copyswede (Sverige) og Copydan (Danmark).

Har du inngått forvaltningskontrakt med F©R, skal du ha spesifikke rettighetsklausuler i de individuelle kontraktene dine som kan dokumentere at du har rettighetene dine i behold:

6. Hvem kan signere forvaltningskontrakt med F©R?

Alle rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Medlemmer av Norsk Filmforbund og Norske filmregissører signerer forvaltningskontrakt ved innmelding. Dersom du er medlem av et annet forbund, kan du kontakte disse for spørsmål om opphavsrettsvederlag.

Fra og med 2016 avholdes en egen generalforsamling for F©R på NFFs årsmøte for de med forvaltningskontrakt.

For visningsåret 2017 avregnet F©R over 16 millioner norske kroner til rettighetshaverne. Fordelingspotten forventes å øke betydelig pr. visningsår i årene som kommer.

7. Hvilke avtaler har F©R inngått for å forvalte dine rettigheter

F©R v/Norsk Filmforbund inngikk den 18. april 2016 langvarige opphavsrettsavtaler ("mediehusavtalene") med alle de norske kommersielle kringkasterne: mediehusene TV2, Discovery og Modern Times Group. F©R v/Norsk Filmforbund fakturerer kringkasterne et halvårlig "lump sum"-beløp for norsk tv-distribusjon av bestilte, audiovisuelle produksjoner som vises på "tv" (lineært/direkte-tv og ikke-lineært/on demand/på forespørsel-tv) innenfor tv-underholdning, tv-drama, dokumentar, spillefilm og andre audiovisuelle produksjoner.

F©R v/Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører har videre rettighetsforvaltning via sitt medlemsskap i forvaltningsorganisasjonen Norwaco

8. Utbetalingene fra F©R (fordelingsplan)

Utbetalingene foretas av F©R v/Norsk Filmforbunds administrasjon. Utbetalingene beregnes utifra en fordelingsplan som er vedtatt av NFF's årsmøte. Fra og med 2016 er det rettighetshaverne med forvaltningskontrakt som vedtar fordelingen på F©Rs generalforsamling.

      Fordelingsplan vedtatt 29.05.2021

9. Utbetalingsperioder

F©R foretar en årlig hovedutbetaling av vederlag, og en restbetaling for eventuelle etterkrav.

Beregningen av de individuelle vederlagene skjer på grunnlag av hva mediehus/kringkastere og strømmetjenester har gjort tilgjengelig på TV-kanaler (lineært) eller strømmeplattformer ("on demand") i løpet av ett visningsår.

F©R utarbeider en samlet oversikt ("sendeliste") for hvert visningsår. Sendelisten gjøres tilgjengelig for alle potensielle opphavere så snart den er klar. Hver vår vil F©R kunngjøre fra hvilken dato man kan søke om vederlag ved å registrere grunnlaget for vederlagskravet (d.v.s. sine fagfunksjoner på produksjoner fra den aktuelle sendelisten), hvordan man går frem for å registrere dette, og hvilken dato som er siste frist for registrering av fagfunksjoner før den forestående fordelingsrunden.

Rettighetshaverne kan da registrere seg på de produksjoner de har bidratt på, laste opp kontrakter med rettighetsforbehold (obligatorisk fra 2016), og med dette sikre seg rett til utbetaling av vederlag hvert år for sin "katalog" av både gamle og nye produksjoner.

10. Skattemelding og opphavsrettsvederlag

Innrapportering i skattemeldingen

Vederlag fra F©R er godtgjøring for at noen har brukt et åndsverk du har opphavsrettigheter til fordi du har vært med på å skape åndsverket. Vederlaget er ikke lønn for arbeidsinnsatsen din. F©R er ikke trekkpliktig og har derfor ikke trukket skatt fra vederlaget før du mottar det.

F©R innrapporterer vederlaget ditt som næringsinntekt. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at korrekt utbetalt beløp kommer med på skattemeldingen din. Dette gjelder uavhengig av om du er lønnsmottager (ansatt) eller selvstendig næringsdrivende.

  • Om du i utgangspunktet er lønnsmottager og har mottatt vederlagssum som ikke overstiger kr 50 000, kan du velge å levere denne ”Uten næringsoppgave”. Du velger alternativet ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave”. Vederlaget du har mottatt føres her som inntekt.
  • Om du er selvstendig næringsdrivende eller har mottatt vederlagssum som overstiger kr 50 000, må du fylle ut og levere næringsrapport. Om det passer for deg, anbefaler vi at du velger alternativet ”Næringsrapport skatt” når du innberetter vederlaget. Vi anbefaler at du fører vederlaget som Provisjonsinntekt.

Hvis du har spørsmål vedrørende utfyllingsprosessen, anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med dem på telefon 800 800 00 for nærmere forklaring.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement