Forvaltningskontrakt - F©R

Vi forvalter dine rettigheter, og utbetaler årlig mange millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag som fordeles mellom de som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon

 

Signér forvaltningskontrakt her!

Hvis du ikke har brukerprofil i F©R-portalen fra før, anbefaler vi at du oppretter brukerprofil i F©R-portalen samtidig med at du signerer forvaltningskontrakt. Du må bruke portalen for å søke om vederlag fra F©R. (Vi må manuelt koble forvaltningskontrakten opp til din brukerprofil før vederlagssøknaden din kan behandles. Dersom vi finner forvaltningskontrakten din, men ikke finner deg blant portalens brukerprofiler, kan vi ikke foreta denne koblingen. Når du på et senere tidspunkt oppretter brukerprofil, vil du få påminnelse i portalen om at du ikke har signert forvaltningskontrakt - selv om dette ikke stemmer.)

Hvis du allerede har brukerprofil i F©R-portalen når du signerer forvaltningskontrakt, trenger vi bare litt tid på å oppdatere portalen. Vi legger inn opplysningene om nye, signerte forvaltningskontrakter suksessivt. (Per april 2019 har vi et etterslep av signerte forvaltningskontrakter som skal knyttes til brukerprofiler i portalen før vederlagsfordelingen i 2019.)

Hvorfor signere forvaltningskontrakt med F©R?

Det er i praksis vanskelig å stå alene når man skal sikre sine opphavsrettigheter på film-og TV-produksjoner. Vilkår for opphavsrett på film og TV er kollektive rettigheter som tradisjonelt forhandles frem av foreninger og forvaltningsorganisasjoner på vegne av alle rettighetshavere i en film-og TV-produksjon.
 

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) inngår eksklusive forvaltningskontrakter med rettighetshavere som ønsker å beskytte opphavsrettighetene sine slik at de kan få inntekter for bruken av sin opphavsrett. Alle rettighetshavere (også uorganiserte) innenfor film-og TV-området kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Ved å signere forvaltningskontrakt, overdras retten til å forhandle vilkår for din opphavsrett og retten til å innkreve vederlag for bruk.
 

Alle medlemmer av Norsk filmforbund og Norske Filmregissører signerer forvaltningskontrakt ved innmelding.
 

F©R representerer i dag over 2000 rettighetshavere med eksklusiv forvaltningskontrakt. Takket være forvaltningskontrakten har F©R inngått store kollektive opphavsrettsavtaler med alle aktørene i norsk film- og tv-bransje (organiserte/uorganiserte produsenter, kringkastere/mediehus og tv-distributører).

F©R tilbyr enkel, oversiktelig og forutberegnelig rettighetsklarering for rettighetserververne, og sikrer de som er med på å skape innholdet et rimelig vederlag, og dermed et incitament og en løpende inntekt som gjør det mulig å fortsette sitt kreative og skapende arbeide også for fremtiden.
 

F©R  innkrever og fordeler årlig mange millioner kroner årlig for bruken av film- og TV-produksjoner enten de er tilgjengelige på strømmeplattformer som TV2 Sumo, Viaplay/Viafree. D-play og etter hvert også Netflix, HBO Nordic osv.(direkteavtaler), eller på kabel, satellitt og IP-TV (direkteavtaler og fullmakter med rettighetsorganisasjonen Norwaco).

Når du signerer forvaltningskontrakt, betyr det at:

  1. F©R gis en eksklusiv fullmakt til å representere deg, sammen med tusenvis av andre, i forhandlinger med kringkastere/mediehus, strømmetjenester og produsenter
  2. F©R inngår rettighetsavtale på dine vegne, og innkrever og utbetaler også vederlag for bruken på dine vegne.
  3. Du skal ha spesifikke klausuler i kontraktene dine som sikrer dine opphavsrettigheter og rett til vederlag fra F©R (rettighetsforbehold). F©R likebehandler uorganiserte rettighetshavere som ikke har signert forvaltningskontrakt ved å stille de samme krav til dokumentasjon av rettigheter i behold for å få utbetalt opphavsrettslig vederlag.
  4. Dersom du skal inngå avtale med produsent som ikke har inngått avtale med F©R, skal du ta kontakt med F©R, slik at det kan inngås en særskilt rettighetsavtale. Ta kontakt med juridisk@filmforbundet.no

 

Hvordan få penger for din opphavsrett via NFF/F©R 

1. Du signerer på en forvaltningskontrakt hvor du overdrar forvaltningen av dine opphavsrettigheter til NFF/F©R.

2. Du oppretter en brukerprofil i F©R-portalen, dersom du ikke har en slik profil fra før.

3. I din arbeidskontrakt med produksjonsselskap eller annen rettighetserverver (f.eks kringkaster), ber du om å få inntatt en rettighetsklausul om at opphavsretten forblir din eiendom (Klikk for å se de ulike standardklausulene som du kan bruke. Det er ulike formuleringer for ulike typer kontraktsforhold.

  • Dette gjelder inntil eventuelt nye standardformuleringer videreformidles fra NFF/F©R.
  • Husk at du ikke får utbetalt noen opphavsrettspenger dersom du ikke inntar et slikt forbehold i din kontrakt. Det er nemlig en betingelse at du har slike rettigheter i behold, for at NFF/F©R kan fordele penger til deg for utnyttelse av disse rettighetene. Med virkning fra 2016 er det et krav at du laster opp arbeidskontrakten din i F©R-portalen slik at F©Rs jurister kan verifisere at du ikke har mistet rettighetene som følge av kontraktens utforming.
  • Dersom produksjonsselskapet/produsenten ikke godtar en slik kontraktsformulering, skal du henvise til NFF/F©R når det gjelder spørsmålet om regulering av overdragelse av opphavsrett. Denne fremgangsmåten har til hensikt å skjerme deg som rettighetshaver fra å møte et individuelt press fra produsenten vedrørende opphavsrettighetsreguleringen. 

4. Du registrerer dine produksjoner, laster opp dine individuelle kontrakter med produsent eller kringkaster/audiovisuell tjenestetilbyder for å dokumentere at du har rettigheter i behold, og søker om vederlag her:

Registrer dine produksjoner

Fordeling av opphavsrettsvederlag via NFF/F©R

Bare på én enkelt produksjon som har høye visningstall på tv og strømmeplatformer, kan forvaltningskontrakt og/eller rettigheter i behold kunne innebære utbetalinger fra F©R/NFF på oppimot kr.100.000 og mer for ett enkelt visningsår for de høyeste rettighetsgruppene (som regi/manus)*.

Fra og med 1. juli 2016 har rettighetshavere rett til ytterligere økte vederlag for utnyttelse på de norske, kommersielle tv-kanaler (TV2, Discovery, MTG) i medhold av avtaler som våren 2016 ble inngått mellom F©R/NFF og de kommersielle kringkasterne (Mediehusavtalene). 

*Vederlagenes størrelse er estimater som vil avhenge av mange ulike faktorer, herunder verkstype, fagfunksjon og sendeminutter/sendetid på tv, se nærmere link om rettighetshåndtering.

Tilbud om gratis juridisk bistand 

Medlemmer av NFF får 2 timers gratis bistand og deretter tilkommer en egenandel på kr. 500,- pr.time. 

Kontakt

Har du spørsmål om NFF/F©R's forvaltning av dine opphavsrettigheter kan du kontakte F©R på e-mail for@filmforbundet.no, bjorn@filmforbundet.no.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement