Forvaltningskontrakt - F©R

Vi forvalter dine rettigheter, og utbetaler årlig mange millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag som fordeles mellom de som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon

 

Signér forvaltningskontrakt her!

Hvorfor signere forvaltningskontrakt med F©R?

Det er i praksis vanskelig å stå alene når man skal sikre sine opphavsrettigheter på film-og TV-produksjoner. Vilkår for opphavsrett på film og TV er kollektive rettigheter som tradisjonelt forhandles frem av foreninger og forvaltningsorganisasjoner på vegne av alle rettighetshavere i en film-og TV-produksjon.
 

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) inngår eksklusive forvaltningskontrakter med rettighetshavere som ønsker å beskytte opphavsrettighetene sine slik at de kan få inntekter for bruken av sin opphavsrett. Alle rettighetshavere (også uorganiserte) innenfor film-og TV-området kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Ved å signere forvaltningskontrakt, overdras retten til å forhandle vilkår for din opphavsrett og retten til å innkreve vederlag for bruk.
 

Alle medlemmer av Norsk filmforbund og Norske Filmregissører signerer forvaltningskontrakt ved innmelding.
 

F©R representerer i dag over 2000 rettighetshavere med eksklusiv forvaltningskontrakt. Takket være forvaltningskontrakten har F©R inngått store kollektive opphavsrettsavtaler med alle aktørene i norsk film- og tv-bransje (organiserte/uorganiserte produsenter, kringkastere/mediehus og tv-distributører).

F©R tilbyr enkel, oversiktelig og forutberegnelig rettighetsklarering for rettighetserververne, og sikrer de som er med på å skape innholdet et rimelig vederlag, og dermed et incitament og en løpende inntekt som gjør det mulig å fortsette sitt kreative og skapende arbeide også for fremtiden.
 

F©R  innkrever og fordeler årlig mange millioner kroner årlig for bruken av film- og TV-produksjoner enten de er tilgjengelige på strømmeplattformer som TV2 Sumo, Viaplay/Viafree. D-play og etter hvert også Netflix, HBO Nordic osv.(direkteavtaler), eller på kabel, satellitt og IP-TV (direkteavtaler og fullmakter med rettighetsorganisasjonen Norwaco).

Når du signerer forvaltningskontrakt, betyr det at:

  1. F©R gis en eksklusiv fullmakt til å representere deg, sammen med tusenvis av andre, i forhandlinger med kringkastere/mediehus, strømmetjenester og produsenter
  2. F©R inngår rettighetsavtale på dine vegne, og innkrever og utbetaler også vederlag for bruken på dine vegne.
  3. Du skal ha spesifikke klausuler i kontraktene dine som sikrer dine opphavsrettigheter og rett til vederlag fra F©R (rettighetsforbehold). F©R likebehandler uorganiserte rettighetshavere som ikke har signert forvaltningskontrakt ved å stille de samme krav til dokumentasjon av rettigheter i behold for å få utbetalt opphavsrettslig vederlag.
  4. Etter lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv 27.04.2021 nr.98 skal F©R handle til det beste for deg som rettighetshaver. Du skal ikke pålegges plikter som ikke er nødvendige for å verne dine rettigheter eller interesser eller for effektiv forvaltning av rettigheten dine, jf.lovens § 4. Forvaltningskontrakten kan sies opp helt eller delvis med 6 måneders varsel, i tråd med lovens § 7.
  5. Dersom du skal inngå avtale med produsent som ikke har inngått avtale med F©R, skal du ta kontakt med F©R, slik at det kan inngås en særskilt rettighetsavtale. Ta kontakt med juridisk@filmforbundet.no

Hvordan få penger for din opphavsrett via NFF/F©R 

1. Du signerer på en forvaltningskontrakt hvor du overdrar forvaltningen av dine opphavsrettigheter til NFF/F©R.

3. I din arbeidskontrakt med produksjonsselskap eller annen rettighetserverver (f.eks kringkaster), ber du om å få inntatt en rettighetsklausul om at opphavsretten forblir din eiendom (Klikk for å se de ulike standardklausulene som du kan bruke. Det er ulike formuleringer for ulike typer kontraktsforhold.

  • Dette gjelder inntil eventuelt nye standardformuleringer videreformidles fra NFF/F©R.
  • Husk at du ikke får utbetalt noen opphavsrettspenger dersom du ikke inntar et slikt forbehold i din kontrakt. Det er nemlig en betingelse at du har slike rettigheter i behold, for at NFF/F©R kan fordele penger til deg for utnyttelse av disse rettighetene. Med virkning fra 2016 er det et krav at du fremlegger arbeidskontrakten din når du F©R søker om vederlag, slik at F©Rs jurister kan verifisere at du ikke har mistet rettighetene som følge av kontraktens utforming.
  • Dersom produksjonsselskapet/produsenten ikke godtar en slik kontraktsformulering, skal du henvise til NFF/F©R når det gjelder spørsmålet om regulering av overdragelse av opphavsrett. Denne fremgangsmåten har til hensikt å skjerme deg som rettighetshaver fra å møte et individuelt press fra produsenten vedrørende opphavsrettighetsreguleringen. 

4. Du må registrere dine produksjoner, laste opp dine individuelle kontrakter med produsent eller kringkaster/audiovisuell tjenestetilbyder for å dokumentere at du har rettigheter i behold, og søke om vederlag. I forkant av hver fordelingsrunde vil F©R kunngjøre når og hvordan du må gjøre dette.

Fordeling av opphavsrettsvederlag via NFF/F©R

Bare på én enkelt produksjon som har høye visningstall på tv og strømmeplatformer, kan forvaltningskontrakt og/eller rettigheter i behold kunne innebære utbetalinger fra F©R/NFF på oppimot kr.100.000 og mer for ett enkelt visningsår for de høyeste rettighetsgruppene (som regi/manus)*.

Fra og med 1. juli 2016 har rettighetshavere rett til ytterligere økte vederlag for utnyttelse på de norske, kommersielle tv-kanaler (TV2, Discovery, MTG) i medhold av avtaler som våren 2016 ble inngått mellom F©R/NFF og de kommersielle kringkasterne (Mediehusavtalene). 

*Vederlagenes størrelse er estimater som vil avhenge av mange ulike faktorer, herunder verkstype, fagfunksjon og sendeminutter/sendetid på tv, se nærmere link om rettighetshåndtering.

Tilbud om gratis juridisk bistand 

Medlemmer av NFF får 2 timers gratis bistand og deretter tilkommer en egenandel på kr. 500,- pr.time. 

Kontakt

Har du spørsmål om NFF/F©R's forvaltning av dine opphavsrettigheter kan du kontakte F©R på e-mail for@filmforbundet.no, bjorn@filmforbundet.no.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement