Norsk Filmvederlagsfond

Vederlag og skattemessige forhold

Vederlag for bruk av verk med opphavsrett er skattepliktig 

Skattemelding og opphavsrettslige vederlag

Innrapportering i skattemeldingen:

Enten du har mottatt utbetaling fra Filmvederlagsfondet eller fra Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning, plikter Filmforbundet å innrapportere vederlaget ditt til Skatteetaten. Dette fremgår av Skatteetatens brev av 18.12.2018 til Filmforbundet, som du kan lese ved å klikke på lenken. Det fremgår av brevet at vederlaget ("godtgjøring til opphaver for bruk av åndsverk") er å anse enten som kapitalinntekt eller som næringsinntekt.

Du er selv ansvarlig for at Skatteetaten har alle nødvendige og korrekte opplysninger om deg, og du må derfor kontrollere at korrekt beløp kommer med på skattemeldingen din. Du er også selv ansvarlig for at beløpet du har mottatt er ført opp på en slik måte som du selv anser som korrekt i forhold til dine økonomiske disposisjoner.

Uavhengig om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende, skal vederlaget du mottok stå oppført i skattemeldingen du leverer for foregående inntektsår.

Kapitalinntekt, eventuelt næringsinntekt

Opphavsrettslige vederlag regnes som kapitalinntekt eller som næringsinntekt, aldri som personinntekt (det er ikke lønn for arbeidet du i sin tid utførte, men avkastning på rettigheter du eier).

Norsk filmforbund har som hovedregel meldt inn vederlagene som ble utbetalt i 2020 som kapitalinntekt. Vi legger til grunn at det store flertallet av opphavere i film- og TV-bransjen er lønnsmottagere, og at regelverket dermed skal forstås slik at for opphavere som er personlige skatteytere skal opphavsrettslige vederlag ansees som avkastning på immaterielle eiendeler. Derav følger at vederlaget skal føres som kapitalinntekt.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende og opphavsrettighetene er foretakets eiendeler, forstår Norsk filmforbund reglene slik at det opphavsrettslige vederlaget skal føres opp som næringsinntekt i skattemeldingen.

Dersom du skal føre vederlaget som kapitalinntekt:

Dersom du fremdeles får skattemelding med poster (i stedet for Skatteetatens nye oppsett med temaer i stedet for poster), skal kapitalinntekt føres i post 3.1.12 Annen inntekt, som det fremgår her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/1/ og her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/1/12/

På nettsiden der Skatteetaten spesifiserer hva som skal føres under post 3.1.12, er det en liste der siste punkt er:

  • Godtgjørelse for andres bruk av din opphavsrett til åndsverk

Dette er Skatteetatens betegnelse på opphavsrettslige vederlag av den typen som fordeles av Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning og av Norsk filmvederlagsfond.

Dersom du får skattemelding med temaer i stedet for poster, skal vederlag du mottok i fjor føres under temaet Bank, lån og forsikring > Annen kapitalinntekt, som tilsvarer den gamle posten 3.1.12 Annen inntekt ifølge Skatteetatens sammenligning av gammelt og nytt oppsett her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/ny-skattemelding/tema-og-poster/

Dersom vederlaget skal føres som din næringsinntekt:

  • Om du i utgangspunktet er lønnsmottaker og har mottatt vederlagssum som ikke overstiger kr 50 000 kan du velge å levere denne ”Uten næringsoppgave”. Du velger alternativet ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave”. Vederlaget du har mottatt føres her som inntekt.
  • Om du er selvstendig næringsdrivende eller har mottatt vederlagssum som overstiger kr 50 000 må du fylle ut og levere næringsrapport (lenke til Skatteetatens nettsider). Om dét passer for deg, anbefaler vi at du velger alternativet ”Næringsrapport skatt” når du innberetter vederlaget. Vi anbefaler at du fører vederlaget som Provisjonsinntekt.
  • Filmforbundet forstår Skatteetatens veiledninger slik at opphavsrettigheter som eies av et foretak (selvstendig næringsdrivende) er å anse som immaterielle driftsmidler, se Skatteetatens begrepsdefinisjon her: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/driftsmiddel--immaterielt-ikke-fysisk-driftsmiddel/D-4.002/D-4.003/

Hvis du har spørsmål vedrørende utfyllingsprosessen, anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med dem på telefon 800 800 00 for nærmere forklaring.

Utenlandske statsborgere som mottar vederlag

For utenlandske borgere som mottar vederlag og som skal betale skatt til Norge, trenger vi å få opplyst d-nummeret som norske myndigheter har utstedt til dem. Les mer om d-numre på Skatteetatens nettsider.

For utenlandske opphavere som mottar vederlag men ikke skatter til Norge, innrapporterer vi ikke utbetalingen til norske skattemyndigheter. Det følger av Skatteetatens rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om godtgjøring til opphaver av åndsverk (revisjon av 20. oktober 2019), der det står:

"Utbetaling til utenlandsk opphaver som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge skal ikke rapporteres i ordningen."

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement