Foto: Haakon Lundkvist/Nordisk Film TV
Foto: Julianne Leikanger
Foto: Paradox Film
Foto: Marius Bjellebø/Monster

For deg i den audiovisuelle bransjen:

TV- og filmvettreglene.

Filmforbundets såkalte “TV- og filmvettregler” ramser opp åtte punkter som vi anbefaler deg å følge:

 • Be alltid om arbeidsavtale/gå på lønn.
 • Prioriter jobber som er dekket av en tariffavtale.
 • Be om en skriftlig arbeidsavtale for hvert prosjekt.
 • Se opp for jobber der du ikke fører timeliste.
 • Bruk tillitsvalgte ved spørsmål om arbeidsvilkår.
 • Si fra til verneombudet om du opplever eller registrerer brudd på helse, miljø og sikkerhet.
 • Gjelder F©R-rettighetshavere: Pass på riktig rettighetsklausul og fagfunksjon i alle kontraktene dine, og registrer produksjoner du vil søke vederlag for.
 • Send inn dine arbeidskontrakter til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetssjekk før signering.

Filmforbundets tariffavtaler

En av Filmforbundets aller viktigste oppgaver er å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Dette gjør vi blant annet ved å inngå tariffavtaler, som deles inn i hovedavtale og overenskomster. Tariffavtalene våre er kollektive avtaler mellom Filmforbundet og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår, og gjelder for medlemmer som er midlertidig ansatte.

Per i dag har Filmforbundet én hovedavtale og overenskomster for spillefilm, TV-drama og TV-underholdning. Vi har også en eldre reklameoverenskomst som vi arbeider med å få justert. Hovedavtalen etablerer blant annet tillitsvalgtssystemet, mens overenskomstene regulerer lønns- og arbeidsforhold, som minstelønn, tillegg, reisetidskompensasjon og mye mer. Systemet favoriserer ryddige produsenter, og sparer alle – både arbeidsgiver og arbeidstaker – for tid og krefter.

Vær oppmerksom på at tariffavtalene og arbeidsmiljølovgivningen kun gjelder for arbeidstakere som er midlertidig ansatte lønnsmottakere. Det er derfor vi generelt anbefaler alle våre medlemmer å “gå på lønn” fremfor “å gå på faktura”. Videre gjelder tariffavtalene bare dersom du jobber for en produsent som er medlem i Virke produsentforeningen, som organiserer en høy andel av TV- og filmbransjens produsenter. Tariffavtalene blir reforhandlet hvert andre år.

Det er viktig for oss å fremheve at vi selvfølgelig også hjelper deg som er fast ansatt med å få en ordentlig arbeidskontrakt med gode lønns- og arbeidsvilkår. Individuelle forhandlinger har vi mye erfaring med, og vi har som mål å få på plass kollektive vilkår også for faste ansatte.

 

Filmforbundets eldste tariffavtale heter Spillefilmoverenskomsten og gjelder for kinofilmer, det vil si spillefilmer som produseres for å bli vist på kino.

Last ned Spillefilmoverenskomsten (gjeldende fra 1. juni 2024).

Se Spillefilmoverenskomstens minstelønnssatser og anbefalte standardkontrakter lenger ned på siden.

Særlig om opphavsrett:
Det er inngått en opphavsrettsavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund/F©R: Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner av 09.05.2017. 

Rettighetsavtalen gjelder for “innkjøpte produksjoner” og omfatter produksjoner som produseres for å bli vist på kino, for eksempel tradisjonelle spillefilmer og dokumentarfilmer. Produksjoner som i det vesentlige er finansiert av strømmetjenester er ikke omfattet av denne avtalen.

For korrekt håndtering av opphavsrettigheter, og for å sikre opphavsrettsvederlag fra F©R, er det nødvendig å henvise til rettighetsavtalen i de individuelle kontraktene mellom Filmforbundets og Virke produsentforeningens medlemmer. Organisasjonene er omforent om å bruke følgende tekst:

Norsk: “For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017″.

Engelsk: “For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and Norsk Filmforbund/F©R of 09.05.2017.”

For at dette skal bli korrekt, anbefaler vi medlemmer å sende inn alle sine arbeidskontrakter til oss på juridisk@filmforbundet.no før signering.

 

Protokoller
Protokoll fra mellomoppgjør spillefilm 2023.
Protokoll fra hovedoppgjør spillefilmoverenskomsten 2022.
Protokoll fra hovedoppgjør spillefilm 01.09.2020.
Protokoll mellom Virke og Norsk filmforbund ang. virkeområdet til tariffavtalene for spillefilm og TV-drama. 

For TV-dramaproduksjoner har Filmforbundet forhandlet frem en tariffavtale som heter TV-dramaoverenskomsten. Tariffavtalen gjelder for all audiovisuell fiksjonsproduksjon i en eller flere deler, unntatt fiksjonsbasert kinofilm.

Last ned TV-dramaoverenskomsten (gjeldende fra 1. juni 2022). 

Se TV-dramaoverenskomstens minstelønnssatser og anbefalte standardkontrakter lenger ned på siden.

 

Særlig om opphavsrett
Det er inngått avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund/F©R som blant annet gjelder på tariffområdet for TV-drama:

Avtale om rettigheter, 29.10.2016, med tillegg av 09.06.2021.

Rettighetsavtalen gjelder for alle audiovisuelle produksjoner, med unntak av produksjoner som produseres for å bli vist på kino.

For korrekt håndtering av opphavsrettigheter, og for å sikre opphavsrettsvederlag fra F©R, er det nødvendig å henvise til rettighetsavtalen i de individuelle kontraktene mellom Filmforbundets og Virke produsentforeningens medlemmer. Organisasjonene er omforent om å bruke følgende tekst:

Norsk: “For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016.”

Engelsk: “For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 29.10.2016.”

For at dette skal bli korrekt, anbefaler vi medlemmer å sende inn alle sine arbeidskontrakter til oss på juridisk@filmforbundet.no før signering.

 

Protokoller:
Protokoll for mellomoppgjøret TV-drama 2023.
Protokoll_revisjon av TV-dramaoverenskomst_2022.
Protokoll mellom Virke Produsentforening og Norsk filmforbund ang. virkeområdet til tariffavtalene for spillefilm og TV-drama.
Protokoll mellom Virke Produsentforening og Norsk filmforbund 17.06.2021 (gjelder royalty på TV-drama).

For TV-underholdningsproduksjoner har Filmforbundet forhandlet frem en tariffavtale som heter TV-underholdningsoverenskomsten. Tariffavtalen omfatter ikke dramatiserte TV-produksjoner, enkeltstående dokumentarfilmprosjekter, nyheter og sportssendinger.

Last ned TV-underholdningsoverenskomsten her (gjeldende fra 1. juni 2022).

Se TV-underholdningsoverenskomstens minstelønnssatser og anbefalte standardkontrakter lenger ned på siden.

 

Særlig om opphavsrett
Det er inngått avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund/F©R som blant annet gjelder på tariffområdet for TV-underholdning:

Avtale om rettigheter, 29.10.2016.

Rettighetsavtalen gjelder for alle audiovisuelle produksjoner, med unntak av produksjoner som produseres for å bli vist på kino.

For korrekt håndtering av opphavsrettigheter, og for å sikre opphavsrettsvederlag fra F©R, er det nødvendig å henvise til rettighetsavtalen i de individuelle kontraktene mellom Filmforbundets og Virke produsentforeningens medlemmer. Organisasjonene er omforent om å bruke følgende tekst:

Norsk: “For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016.”

Engelsk: “For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 29.10.2016.”

For at dette skal bli korrekt, anbefaler vi medlemmer om å sende inn alle sine arbeidsavtaler til juridisk@filmforbundet.no før signering.

 

Protokoller
Protokoll for mellomoppgjøret TV-underholdning 2023.
Protokoll_hovedoppgjør_TV-underholdningsoverenskomst_juni 2022.
Protokoll hovedoppgjør 31.08.2020. 

Filmforbundet har fremforhandlet en egen avtale for reklame og annet korttidsengasjement. Denne avtalen kalles gjerne Reklameoverenskomsten.

I motsetning til tariffavtalene for spillefilm, TV-drama og TV-underholdning, har ikke Reklameoverenskomsten blitt reforhandlet de siste årene. Lønnssatsene er derfor ensidig oppjustert og anbefalt av Filmforbundet.

Last ned reklameoverenskomsten her. 

Se Reklameoverenskomstens minstelønnssatser lenger ned på denne siden.

Protokoller: 
Protokoll fra mellomoppgjøret om reklamefilm 2023.

Minstelønnssatser

Her finner du avtalte og anbefalte lønnssatser for audiovisuelle produksjoner.

De avtalte minstelønnssatsene er bindende for produsenter som er medlem i Virke når de produserer enten spillefilm, TV-drama eller TV-underholdning. Som midlertidig ansatt kan du derfor ikke få lavere lønn enn disse satsene, men du kan selvfølgelig forhandle om høyere lønn. Disse lønnssatsene blir forhandlet hvert år.

Anbefalte lønnssatser er ensidig anbefalt av Filmforbundet og er ikke fremforhandlet med Virke.

Avtalte minstelønnssatser for spillefilm (gjeldende f.o.m 1. juni 2024). De oppgitte satsene er dagsatser, basert på 7,5 timers arbeidsdager iht. overenskomstens pkt. 5.1.

For å regne om til månedssatser, multipliseres dagsatser med 21,67.

GruppeFagfunksjon0 år+3 år +6 år +10 år +
1. Regi - opptak.4789540460807053
1. Regi - for-, etter- og lanseringsarbeid.3534358940424685
2.Produksjonsleder, fotograf/DOP, lyddesigner, klipper, produksjonsdesigner. 3486375142154889
3.Scenograf, lydsjef, kameraoperatør.2611279031383640
4.Innspillingsleder, script, SFX-ansvarlig, sjefsrekvisitør, kostymedesigner, maskør, casting-ansvarlig, location manager. 2471265629903472
5.Sminkør, frisør, lysmester, koordinator, stills-foto, B-foto, DIT, rekvisitør, innspillingskoordinator (2nd AD). 2204248828013252
6. Prod.sekretær, B-lyd, B-regi, dekoratør, snekker, set-kostymør, set-rekvisitør, syer, location scout, innspillingsassistent/(3rd AD).2112227125542965
7.Fagassistenter.1825196023792727
8. Praktikanter.1135
9.Tillitsvalgt/uke.834

Avtalte minstelønnssatser per måned for TV-drama (gjeldene f.o.m. 1. juni 2023).

Partene har presisert i protokoll at: “Ingen skal gå ned i lønn som følge av at det skal innføres et minstelønnssystem.”

Kortidsengasjement (1-5 dager) lønnes 10 % over minstelønnssatser.

For å finne dagsats for kortere engasjement enn en måned, må du dele månedssatsen med 21,67.

GruppeFagfunksjon0 år+3 år+6 år+10 år+
1. Regi opptak95.632107.915121.410140.825
1. Regi for-/etterarbeid70.55271.67180.71493.534
2.Produksjonsleder, fotograf /DOP, lyddesigner, Klipper, Produksjonsdesigner69.62074.91084.16397.612
3.Scenograf, Lydsjef, Kameraoperatør52.11555.70662.65172.697
4.Innspillingsleder, Script, SFX-ansvarlig, Sjefrekvisitør, Kostymedesigner, Maskør, Casting-ansvarlig, Location Manager49.34253.04859.69269.317
5. Sminkør, Frisør, Lysmester, Koordinator, Stills-foto, B-foto, DIT, Grip, Rekvisitør, Innspillingskoordinator.43.98249.66955.93964.936
6.Prod.sekretær, B-lyd, B-regi, Dekoratør, Snekker, Set-kostymør, Set-rekvisitør, Syer, Location scout, Innspillingsassistent42.16245.33351.02059.202
7. Fagassistenter36.42939.13447.47854.447
8. Praktikanter22.679
9. Tillitsvalgt/uka768

Her finner du avtalte minstelønnssatser per måned for TV-underholdning f.o.m. 1. september 2023.

Da minstelønnen for TV-underholdning(TVU) ble innført i 2010, ble det avtalt at TVU-arbeidere skulle forhandle om et personlig tillegg i tillegg til minstelønnssatsene. Det ble avtalt at TV-arbeidere ikke skal gå ned i lønn som følge av innføringen av minstelønnssatser.

Det personlige tillegget er en vurdering av arbeidstakers kompetanse, erfaring og ansvar. Som utgangspunkt anbefaler vi at du bør kreve samme prosentøkning på ditt personlige tillegg som minstelønnen etter tarifforhandlinger, men dette er en individuell forhandling mellom den enkelte og produsent. Å forhandle om personlig tillegg i tillegg til minstelønnen er viktig for å få en reell lønnsøkning i tråd med prisutviklingen i samfunnet.  

Ifølge overenskomsten skal ansiennitet og dermed minstelønn fremgå i arbeidsavtalen din. Da kan du lettere se hva som er minstelønn og hva som er personlig tillegg, og således regne ut og forhandle deg frem til riktig lønn. Er du usikker på hvordan dette skal gjøres? Dersom du er medlem, skriv til oss på juridisk@filmforbundet.no.

Dersom du allerede har inngått kontrakt før ny minstelønn trer i kraft, skal din eksisterende arbeidskontrakt justere minstelønnen opp tilsvarende med forhandlingsresultatet. Dersom din lønn ligger over minstelønn, har du også krav på dialog med produsent om hvorvidt også ditt personlige tillegg skal oppjusteres.

Ansiennitet
For å regne ut din ansiennitet kan du bruke denne ansiennitetskalkulator.

Kommentarer til tabellen:
I overenskomsten er det avtalt at dagsats skal benyttes ved avtaleperioder på 11 dager og mindre. 11 dagers-regelen sikrer høyere satser ved kortere engasjement.

Gjennomsnittlig antall arbeidsdager i en måned er 21,67. Det er derfor vanlig at produksjonsselskapet finner frem til dagsatsen ved å dele månedslønnen på 21,67.

Du må selv forhandle lønnsnivået over minstelønn.
Til hjelp kan du blant annet bruke kalkulatoren på denne siden: Statistisk sentralbyrå – Konsumprisindeksen. (Kalkulatoren viser hvordan den generelle prisveksten har innvirket på kroneverdien. Legg inn kronebeløp, år, gjennomsnitt, og beregne til det aktuelle år og måned.)

NFF og Virke fremforhandler bindende minstelønnssatser hvert år, men du må selv forhandle på plass det personlige tillegget, slik at du ikke samlet sett går ned i lønn i forhold til den generelle lønnsutviklingen i Norge. Dette kan du lese mer om på sidene til Statistisk sentralbyrå: Gjennomsnittlig lønnsutvikling.

Minstelønnssatser gjeldende fra 1. september 2023:

Finner du ikke din fagfunksjon i tabellen? Trenger du råd og veiledning når du skal avtale lønn? Som medlem av Norsk filmforbund kan du ta kontakt med juridisk(at)filmforbundet.no, så hjelper vi deg.

Faggrupper 0 år (mnd)0 år (dag)3 år (mnd)3 år (dag)6 år (mnd)6 år (dag)10 år (mnd)10 år (dag)15 år (mnd)15 år (dag)
Redaktør46.1182.55447.3992.62553.1632.94554.4443.01456.3493.120
Regi: Hovedregi, etterarbeidsregi, let-regi, let-produsent, VJ.44.7742.47946.0192.54951.6142.85852.8592.92754.7083.029
Foto: A-foto, B-foto, Steady, flerkamera, kran (alle fotofunksjoner, unntatt assistenter)42.2862.34244.7742.47949.7492.75550.9912.82552.7772.924
Lyd/Innspillingsleder: A-lyd, B-lyd, lyddesigner (alle lydfunksjoner, unntatt assistenter)42.2862.34244.7742.47948.5052.68750.9912.82452.7772.921
Sammensyer/hovedklipper: Klipper, redigerer, senior klipper41.0432.27244.7742.47949.7492.75552.2362.89354.0642.995
Onliner/fargekorrigerer39.1782.17043.2192.39349.4382.73751.6142.85853.4212.958
Grovklipper, delklipper, promoklipper37.3112.06641.6662.30749.1272.72050.9912.82552.7772.924
Reporter/researcher37.3112.06640.4222.23946.0192.54948.5052.68850.2022.781
Casting, koordinator, deltageransv, scenograf35.1321.94637.6412.08442.6602.36247.6792.64149.3472.733
Rekvisitør, kostyme, sminke, stylist37.6412.08441.4052.29345.1692.50047.0512.60648.6972.696
Fagassistenter27.6021.52932.6211.80735.7591.98138.2682.12039.6082.193
Assistent/logger27.2261.50928.2301.56332.6211.80736.3862.01537.6592.086

Anbefalte minstelønnssatser per dag (f.o.m. 1. juni 2024). Satsene blir oppjustert iht. rammene i de årlige frontfagsoppgjørene.

NB! Lønnssatsene er ikke fremforhandlet mellom partene i bransjeorganisasjonene, og er kun anbefalinger. Økningen av satsene forholder seg hvert år til resultatet for rammene i lønnsoppgjøret for frontfagene.

Dersom du er fakturerende, må du legge til sosiale kostnader. 

GruppeFagfunksjon0 år+3 år+6 år+10 år+
1.Regi - Opptak6529701678919158
1.Regi for/etterarbeid4179449155575861
2.Produksjonsleder, Fotograf/DOP, Lyddesigner, Klipper, Produksjonsdesigner4661501456416541
3.Scenograf, Lydsjef, Kameraoperatør3461383142004894
4.Innspillingsleder, script, SFX-ansvarlig, sjefrekvisitør, kostymedesigner, maskør, casting-ansvarlig, location manager. 3154356040044644
5. Sminkør, frisør, lysmester, koordinator, stills-foto, B-foto, DIT, grip, rekvisitør, innspillingskooridnator/2nd AD3095332737454344
6. Prod.sekretær, B-lyd, B-regi, dekoratør, snekker, set-kostymør, set-rekvisitør, syer, location scout, innspillingsassistent/3rd AD2825303834203963
7. Fagassistenter2445281034043914
8.Praktikanter1342

Anbefalte minstelønnssatser for dokumentarfilm (f.o.m. 1. juni 2024). De oppgitte satsene er dagsatser, basert på 7,5 timers arbeidsdager. For å regne om til månedssatser, multipliseres dagsatser med 21,67.

Satsene anbefales av Filmforbundet der det ikke finnes tariffreguleringer mellom NFF og Virke eller andre.

GruppeFagfunksjon0 år+3 år+6 år+10 år+
1.Regi - opptak.4789540460807053
1.Regi, for-, etter- og lanseringsarbeid.3534358940424685
2.Produksjonsleder, fotograf/DOP, lyddesigner, klipper, prouksjonsdesigner.3486375142154889
3.Scenograf, lydsjef, kameraoperatør.2611279031383640
4.Innspillingsleder, script, SFX-ansvarlig, sjefrekvisitør, kostymedesigner, maskør, casting-ansvarlig, location manager. 2471265629903472
5.Sminkør, frisør, lysmester, koordinator, stills-foto, B-foto, DIT, rekvisitør, innspillingskoordinator (2nd AD). 2204248828013252
6.Prod.sekretær, B-lyd, B-regi, dekoratør, snekker, set-kostymør, set-rekvisitør, syer, location scout, innspillingsassistent (3rd AD). 2112227125542965
7.Fagassistenter1825196023792727
8. Praktikanter1135
9.Tillitsvalgt/uke834

Styret i Fagutvalg Stunt har utarbeidet følgende oversikt over veiledende lønnssatser, 1. juni 2023.

For arbeid som faktureres, legges til 26% for sosiale utgifter. Mva legges til på det igjen for de som er mva-pliktige. “Sosiale kostnader” bør aldri fremstå som egen linje i en faktura, men heller legges til grunn ved avtaleinngåelsen som definerer din dagsats (ex mva).

Merk: Honorar kan variere ihht. korttidsoppdrag/langtidsoppdrag.

 

 

Standardavtaler for TV- og filmproduksjoner

Filmforbundet har utarbeidet en rekke anbefalte avtaler for arbeid med TV- og filmproduksjoner. Dette er grundige og kvalitetssikrede avtaler som dekker de fleste scenarier, som vi alltid anbefaler å bruke. Disse avtalene sikrer deg midlertidig ansettelse og godene som følger med, og de ivaretar også dine opphavsrettigheter dersom du er opphaver. Avtalene finner du her:

Her har vi samlet alle våre standardavtaler for regissører for spillefilm, TV-drama, dokumentarfilm, kortfilm, samt andre relevante avtaler for denne gruppen.

Standard regiavtale for spillefilm:

Standard regiavtale for spillefilm (PDF).
Standard regiavtale for spillefilm (Word)

Standard regiavtale for TV-drama:
Standard regiavtale for TV-drama (PDF).
Standard regiavtale for TV-drama (Word).

Standard regiavtale for dokumentarfilm:
Standard regiavtale for dokumentarfilm (PDF). 
Standard regiavtale for dokumentarfilm (Word)

Standard regiavtale for kortfilm:
Standard regiavtale for kortfilm (PDF).
Standard regiavtale for kortfilm (Word). 

Her finner du vår standard arbeidsavtale for spillefilm. Kontrakten er i samsvar med overenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen.

Standardavtale spillefilm (PDF). 
Standardavtale spillefilm (Word).

Er du regissør? Se anbefalte standard regiavtale på spillefilm.

Her finner du standard arbeidsavtale for TV-drama. Kontrakten er i samsvar med overenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen.

Standard arbeidsavtale TV-drama (PDF)
Standard arbeidsavtale TV-drama (Word).

Avtalemalen er revidert oktober 2016 iht. den nye TV-drama-overenskomsten.

Er du regissør? Se anbefalte standard regiavtale TV-drama.

Her finner du standard arbeidsavtale for TV-underholdning. Avtalemalen er i samsvar med Norsk Filmforbunds og Produsentforeningens tidligere anbefalte arbeidsavtale på TV-underholdning. Punkt 9 om opphavsrettigheter er i henhold til særskilt opphavsrettsavtale, som er vedlegg 2 til TV-underholdningsoverenskomst mellom NFF og VIRKE Produsentforeningen. Det kan ikke avtales dårligere vilkår for arbeidstaker enn det som følger av overenskomsten.

Standard arbeidsavtale TV-underholdning (PDF).
Standard arbeidsavtale TV-underholdning (Word).

Avtalemalen er revidert per oktober 2016 iht. revideringen av TV-underholdningsoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke.

Standard agreement in English for engagement in film productions, based on agreed standard terms between The Norwegian Film Makers Association (Norsk Filmforbund) and The Norwegian Film- and TV-producers Association (Norske Film- og TV-produsenters Forening).

Standard Agreement for Film Productions (PDF).
Standard Agreement for Film Productions (Word).

Norsk filmforbund har utarbeidet en standardkontrakt for korttidsengasjementer som både filmarbeidere og produsenter oppfordres til å bruke. Den er koblet til våre kollektive avtaler, både overenskomstene og rettighetsavtalene, og er derfor godt egnet til å formalisere arbeidsforholdet og klarere rettigheter på en rask og enkel måte.

Kontrakten har felt som kan fylles ut på de fleste enheter, som så kan lagres til en PDF, skrives ut og signeres av partene. Man kan da enkelt også gjenbruke skjemaene med personalia til neste prosjekt. Husk å lese beskrivelsen på baksiden for å unngå feil ved utfyllingen. Ta kontakt med juridisk@filmforbundet.no ved spørsmål, feil eller mangler.

Enkel arbeidskontrakt for korttidsengasjementer (PDF). 
Enkel arbeidskontrakt for korttidsengasjementer (Word).

Har du en ide, konsept, format eller noe annet du ønsker å pitche eller diskutere med en produsent, eller andre utenforstående, er det viktig å beskytte dine rettigheter til idéen/konseptet og tilhørende materiale. Da kan du bruke denne fortrolighetsavtalen, som signeres av begge parter før idéen/konseptet fremlegges.

Fortrolighetsavtale (PDF).
Fortrolighetsavtale (Word)

Har du utviklet en idé til en spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm eller tv-produksjon, kan du bruke denne kontrakten for å formalisere samarbeidet med en produsent for videre utvikling frem til støtte og finansiering foreligger og en regiavtale signeres.

Avtalen sikrer dine rettigheter til idéen og retten til å regissere/instruere produksjonen m.m.

Norsk filmforbunds anbefalte utviklingsavtale (pdf).
Norsk filmforbunds anbefalte utviklingsavtale (Word).

 

Har du et filmmanuskript eller manus til litterært verk m.m. som en produsent ønsker å bruke som grunnlag for en filmproduksjon, kan du bruke denne avtalen om opsjon og overdragelse av filmrett.
Avtalen gir produsenten tidsbegrenset enerett til å kunne benytte Verket som grunnlag for en filmproduksjon, samtidig som den sikrer dine rettigheter til verket, samt betaling for opsjonsperioden.

Anbefalt avtale om opsjon og overdragelse av filmrett (pdf).
Anbefalt avtale om opsjon og overdragelse av filmrett (word).

 

Stabs-/crewmøter

Stabs-/crewmøter skal avvikles i rimelig tid før produksjonsstart. Filmforbundet skal varsles om møtet av produsentene, og vi kan bidra til valg av tillitsvalgt og verneombud og informere om hva disse to rollene innebærer. Før valget skal produksjonsledelsen forlate lokalet.

Dersom produsentene ikke gir Filmforbundet beskjed, kan medlemmer minne produksjonsledelsen om at Filmforbundets skal varsles eller kontakte oss på juridisk@filmforbundet.no. Vi deltar gjerne fysisk dersom det er mulig, men kan også delta digitalt.

Filmforbundet jobber tett med verneombud og tillitsvalgt underveis i produksjonen om det oppstår spørsmål knyttet til lover, tariffavtalen eller arbeidskontrakter.

Verneombud og den tillitsvalgte skal få betaling av produsenten etter Filmforbundets satser på TV-drama og spillefilm.

Den tillitsvalgte er arbeidstakernes representant i møte med ledelsen, og har ansvar for å ta opp temaer som angår de ansattes rettigheter med ledelsen. Det kan f.eks. oppstå spørsmål rundt hva som skal til før arbeidsgiver må betale overtid, hvor lang hviletid staben skal ha mellom arbeidsdager eller hvilke krav som stilles til overnattingsfasiliteter ved arbeid på location.

Ingen tillitsvalgt forventes å kunne svaret på dette uten videre, men den tillitsvalgte har ansvaret for å ta imot spørsmål fra arbeidstakerne og ta dem opp med produksjonsledelsen.

Den som velges som tillitsvalgt kan alltid ta kontakt direkte med våre jurister ved behov på juridisk@filmforbundet.no, slik at eventuelle spørsmål kan avklares med en jurist før det tas videre til produksjonsledelsen.

Den tillitsvalgte blir dermed et slags talerør for staben, og gir de ansatte en mulighet til å kunne ta opp spørsmål som kan være vanskelig å ta opp direkte med arbeidsgiveren.

Den tillitsvalgte skal få betaling for arbeidet i rollen av produsenten etter Filmforbundets satser på TV-drama og spillefilm.

Arbeidsmiljøloven pålegger enhver virksomhet som ansetter arbeidstaker i sin tjeneste å velge verneombud. Verneombudet velges av staben ved flertallsvalg på stabsmøte. Man bør velge et stabsmedlem med erfaring og innsikt i bransjen og som er tilstede på set.

Verneombudets jobb er å si fra til ledelsen om eventuelle kritikkverdige forhold ved produksjonen som berører de ansattes sikkerhet og helse. Verneombudet skal f.eks. se til at produksjonsutstyr og andre innretninger som kan utgjøre en fare for de ansatte håndteres på riktig måte. Resten av staben kan ta opp faremomenter de oppdager under arbeid med verneombudet, og verneombudets oppgave blir å ta saken videre til produksjonsledelsen, eventuelt etter rådføring hos Filmforbundets jurister.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å gi verneombudet nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kurset skal vare i 40 timer med mindre partene avtaler annet utifra en felles forsvarlighetsvurdering av problemenes karakter og omfang. Arbeidsgiver er ansvarlig for utgifter til verneombudets opplæring og arbeid.

Filmforbundet samarbeider med Virke om å tilby og gjennomføre kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid tilpasset TV- og filmproduksjoner. Les våre nyhetsbrev og følg med på vår hjemmeside for å få med deg neste kurs.

Verneombudet skal få betaling for arbeidet i rollen av produsenten etter Filmforbundets satser på TV-drama og spillefilm.

Som verneombud skal du særlig være oppmerksom på at:

 • Maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeiderne for fare.
 • Verneutstyr er til stede i passende antall, lett tilgjengelig og forsvarlig stand.
 • Arbeidstakerne får nødvendig opplæring, instruksjon og øvelse.
 • Arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsforsvarlig måte.
 • Meldinger om arbeidsulykker blir sendt.
 • I likhet med den tillitsvalgte blir verneombudet er anonymt talerør for de ansatte, hvor de har mulighet til å ta opp mulige sikkerhetsmessige problemer og aspekter ved arbeidet.

Viktig å huske på:

 • Verneombud bør ha innsyn i risikoanalysen som skal være gjort av produksjonen i forkant.
 • Verneombud skal straks varsle de utsatte og arbeidsgiver om forhold som kan medføre ulykke og helsefare.
 • Verneombud skal ha skjema for nestenulykker / arbeidsulykker tilgjengelig.
 • Det er arbeidsgivers (produsentens) ansvar å oppfylle lovens krav.
 • Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid. Hvis verneombudet mener det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig. Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for tap produksjonen lider som følge av stansing av farlig arbeid.

Arbeidstilsynet kan kontaktes av verneombudet når:

 • Arbeidsmiljøproblemene ikke rettes opp innen den rimelige frist verneombudet har bestemt.
 • Ved behov for råd og veiledning, eller det ikke kommer til enighet med arbeidsgiver om arbeidsmiljøproblemer.

Arbeidstilsynet og politimyndighet skal straks kontaktes av arbeidsgiver når:

 • Arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

Varslingstelefonen til Arbeidstilsynet er 815 48 222.