En alternativ kunstnermelding

Torsdag 18. januar lanserte en rekke kunstnerorganisasjoner “Alternativ Kunstnermelding” – en respons på, og kommentarutgave til, “Kunstnarkår”, Meld. St. 22 (2022–2023). Mens regjeringens melding gir en relevant oversikt over dagens situasjon, peker den alternative meldingen på mangler i kunnskapsgrunnlaget og behovet for konkrete tiltak.

– Alle meldinger, utredninger og undersøkelser viser det samme: kunstnere har trange økonomiske kår. De eksisterende tiltakene er fragmenterte, sprikende og kraftløse. Vi trenger en helhetlig kunstnerøkonomireform som ser feltet i sammenheng. Det krever både strukturelle og innholdsmessige endringer,sier Norsk Komponistforenings styreleder Jørgen Karlstrøm.

TRYKK HER FOR Å LESE ALTERNATIV KUNSTNERMELDING.

 

Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund, åpnet med internasjonal kunstnerpolitikk og meldingens forslag om en Norsk kunstnerlov slik 22 europeiske land har – eller holder på å innføre:

– Kunstnere krever ikke bedre rettigheter enn andre, men like rettigheter.

– Norge er forpliktet til å følge «UNESCO 1980 Recommendation concerning the status of the artist»

– EUs ekspertgruppe og EU-parlamentets resolusjon 21.11.2023 oppfordrer medlemsstatene til å innføre en spesifikk kunstnerlovgivning

 

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, understreket at fundamentet for det å kunne være kunstner bunner i kunstnerøkonomien. Han etterlyste derfor en kunstnerøkonomireform:

– «Alle» vet at kunstnerøkonomien er svak. Men tiltakene er for få, fragmenterte og for svake

– Vi trenger strukturelle, helhetlige grep

– Vi trenger innholdsmessige endringer

 

Brynjulf Jung Tjønn, leder i Den norske Forfatterforening, fortalte om de negative konsekvensene ved å flytte sekretariatsfunksjonen for Statens kunstnerstipend bort fra kunstnerorganisasjonene og til Kulturdirektoratet. Dette vil føre til:

– Mindre armlengdes avstand

– Mer byråkratisering

– Vil bli vanskeligere for kunstnerorganisasjonene å fange opp endringer og behov som skjer i feltet over tid

 

Kristine Karåla Øren, forbundsleder i Norske Dansekunstnere, fremhevet behovet for en egen Kunstnerallianse:

– Dedikasjon til kunstnerens arbeid

– Kontinuerlig utvikling og utveksling av kunnskap og kompetanse

– Ulike kunstfelt og faglige hensyn

 

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA, pekte på opphavsretten og vår tids teknologiske utfordringer ved opptrening av kunstig intelligens (KI/AI), og rettet fokus på Kunstnere og vederlag:

– Opphavsretten må ligge fast

– Norge må ta en ledende internasjonal rolle i reguleringen av KI

– EU-direktiver med intensjon om å styrke kunstnernes inntekt må implementeres raskere i norsk lov

 

Leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland, takket for den alternative meldingen på vegne av komiteen og komiteens saksordfører, Kathy Lie.

Det er en stor oppgave som står foran oss når vi nå skal behandle stortingsmeldingen og vedta, forhåpentligvis, mye god politikk. Jeg er glad for at vi har et kunst- og kulturfelt som står såpass samlet i tilbakemeldingene. Det å samle seg på denne måten som man gjør her, er et veldig tydelig svar på nettopp det at når det kommer til det helt grunnleggende for norsk kultur og norske kunstnere – rett og slett «å være» – står man samlet og er klar og tydelig i tilbakemeldingen. Det har jeg notert meg etter denne fremleggelsen, avsluttet Grunde Almeland, som lovet at politikerne vil ta meldingen rett tilbake til Stortinget og sette seg grundig inn i den.

Avsendere av den alternative kunstnermeldingen:

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

← Tidligere