Filmforbundets vederlagsordninger

Filmforbundet hjelper deg å sikre dine rettigheter, slik at du kan få betaling for din opphavsrett. Vi forvalter følgende tre ordninger som du kan få vederlag fra:

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R)

Vederlag for produksjoner tilgjengelige ved TV-distribusjon/strømming og privatkopiering.

Les mer

Bibliotekvederlag (tidligere kalt filmvederlag) via Norsk Filmvederlagsfond

Vederlag for fysiske og digitale produksjoner tilgjengelige for utlån på offentlige biblioteker.

Les mer

Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Vederlag for produksjoner kjøpt inn av Norsk Filminstitutt til det digitale biblioteket Filmbib.no.

Les mer

F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning

Det er vanskelig å stå alene når du skal sikre dine opphavsrettigheter på TV- og filmproduksjoner. Når du signerer en forvaltningskontrakt, får du hjelp til dette av F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning.

F©R er en del av Norsk filmforbund, og vi jobber hver dag med å sikre at rettighetshavere får løpende betaling for bruk av deres åndsverk — uansett visningsplattform. Dette gjør vi blant annet ved å forhandle frem kollektive avtaler om opphavsrett.

Våre opphavsrettsavtaler bidrar til at vi hvert år kan fordele millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere. I 2022 satte vi ny utbetalingsrekord og delte ut i alt over 22 millioner kroner til rekordmange rettighetshavere.

Vi følger retningslinjene i fordelingsplanen når vederlagene til rettighetshavere skal fordeles. Det er derfor viktig at du som rettighetshaver leser fordelingsplanen nøye. Dersom du er rettighetshaver med forvaltningskontrakt, har du stemmerett ved generalforsamlingen om fordelingsplanen.

For at du skal få vederlag fra F©R for din opphavsrett, må du gjøre følgende:

1. Du kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Her gir du oss tillatelse til å hjelpe deg å forvalte dine opphavsrettigheter. Du kan signere  forvaltningskontrakten her. Dersom du er medlem av Norsk filmforbund, signerte du forvaltningskontrakten ved innmelding. Vær oppmerksom på at en rekke av F©Rs inngåtte avtaler krever at du inngår forvaltningskontrakt for at du skal ha rett til vederlag. Når du har signert forvaltningskontrakten en gang, har vi den i vårt register slik at det ikke er behov for å signere på nytt.

2. Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering. Riktig rettighetsregulering dokumenterer at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming, og ikke bare privatkopiering. Privatkopiering utgjør omtrent kun 15% av det totale vederlaget vi fordeler.

3. Sørg for at du har riktig fagfunksjon i arbeidskontrakten(e) og se i den vedtatte fordelingsplanen om det er en fagfunksjon som gir opphavsrett. Hvilke fagfunksjoner som gir opphavsrett er etablert gjennom mange tiår med bransjepraksis, rettsavgjørelser og forhandlinger m.m. Du kan lese mer om hvilke fagfunksjoner dette er i den gjeldende fordelingsplanen vedtatt av F©Rs årlige generalforsamling. Den gjeldende fordelingsplanen ligger ute på vår hjemmeside.

4. Når riktig fagfunksjon og rettighetsregulering er på plass, sørg for at begge parter (du og produsent) signerer arbeidskontrakten. Vi anbefaler alle medlemmer om å sende inn deres arbeidskontrakter til oss på juridisk@filmforbundet.no før signering for å sikre at alt er korrekt.

5. Du må aktivt registrere dine produksjoner og dokumentere at du har rettigheter i behold én gang i året – innen registeringsfristen går ut. Vi legger ut såkalte sendelister hvor du kan søke opp hvilke produksjoner du kan søke om vederlag for. Deretter må du laste opp dine signerte kontrakter for å dokumentere at du har rettigheter i behold på de produksjoner du søker vederlag for, og har en fagfunksjon som ifølge fordelingsplanen gir deg rett til vederlag. Vi åpner opp for denne registreringen en gang i året, som regel i juni måned. I forkant av hver registreringsrunde vil F©R kunngjøre når og hvordan du gjør dette, både via hjemmeside, nyhetsbrev, sosiale medier og Rushprint. Dersom det er første gang du skal søke om F©R-vederlag, send oss gjerne en e-post på for@filmforbundet.no, slik at vi kan sende e-post direkte til deg ved åpning av årets registreringsrunde.

6. Ta godt vare på alle arbeidskontraktene dine til fremtidige F©R-registreringer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre fordelingssystemer slik at registrering og fordeling skal bli så enkel som mulig for rettighetshaverne.

Vi starter arbeidet med F©R ved å innhente og bearbeide sendelister for de ulike mediehusene i februar-april, hvor det fremgår hvilke produksjoner som er vist på TV eller strømming i det aktuelle visningsåret. Vi får lange lister fra Norwaco og mediehusene, og jobber for å korte ned listene ved å kutte ned på duplikater. Sendelistene krever en del bearbeiding og er derfor tidkrevende, men det er viktig at de gir et best mulig riktig bilde ettersom de er grunnlaget for fordelingen.

I mai måned legger F©Rs fordelingsutvalg (FDU), et utvalg som består av rettighetshavere, frem forslag til fordelingsplan for F©Rs generalforsamling. Du som er rettighetshaver med forvaltningskontrakt har stemmerett ved F©Rs generalforsamling, hvor du blant annet kan stemme om fordelingsplanen og hvem som skal sitte i FDU. Administrasjonen i F©R følger retningslinjene i fordelingsplanen til punkt og prikke når vederlagene til rettighetshavere fordeles. I fordelingsplanen står det blant annet om dokumentasjonskrav og hvilke fagfunksjoner man skal ha i arbeidskontrakten for å ha rett til vederlag. Det er derfor viktig at du som rettighetshaver leser den årlige vedtatte fordelingsplanen nøye. Dersom du som medlem er usikker på om du har riktig rettighetsregulering og fagfunksjon i din arbeidskontrakt, skriv til juridisk@filmforbundet.no før signering.

Når sendelistene er klare og fordelingsplanen er vedtatt ved F©Rs generalforsamling, åpner vi opp for registrering for rettighetshavere, som regel i juni måned. Vi gir beskjed om at vi åpner via nyhetsbrev, hjemmeside, og sosiale medier som facebook og instagram.

For hvert år som går setter vi nye utbetalingsrekorder, men vi setter også rekorder i antall rettighetshavere som registrerer produksjoner de har jobbet på. Gjennomgang av registreringene og arbeidskontrakter i august-oktober gir derfor en større arbeidsmengde enn tidligere år.

Vi har fokus på å kartlegge og forbedre arbeidsprosessene knyttet til fordeling av vederlagene. Dessverre har vi ikke funnet en god og rimelig nok teknisk løsning for forvaltningsarbeidet, med portal og behandling av registreringer, for å spare både rettighetshavere og oss for tid og arbeid. Vi har likevel tro på at effektiviseringsgevinster vi høstet i år 2022, med et godt samarbeid med FDU og vår eksterne samarbeidspartner for kalkulering, vil bidra til å korte ned arbeidstiden fremover.

Etter at alle registreringer og arbeidskontrakter er gjennomgått, gjør FDU en kontroll av totale midler til fordeling, normalt i november måned. Når FDU har godkjent og vedtatt midlene til fordeling, beregner vi de individuelle vederlagene med en kalkulator som er programmert i henhold til den gjeldende fordelingsplan.

F©R har en årlig hovedutbetaling av vederlag hovedsakelig basert på produksjoner som er vist to år tidligere på TV eller strømming, med sikte på utbetaling i november/desember hvert år. I 2022 utbetalte vi for eksempel F©R-vederlag for visningsåret 2020 i slutten av november, samt for et fåtall produksjoner med premiere senere enn 2020, såfremt F©R har mottatt vederlag for visning “bruk” på den kanalen eller plattformen. Med premiere menes i F©R-sammenheng aldri kinopremiere, men det året da en produksjon for første gang ble vist for seerne på den aktuelle lineære TV-kanalen eller strømmeplattformen.

Så snart vi har utbetalt F©R-midlene, sender vi rettighetshavere som har mottatt vederlag beskjed via nyhetsbrev om hvor mye hen har mottatt.
I februar innberetter vi beløpet du som rettighetshaver har mottatt av F©R det foregående året til Skatteetaten. Du mottar også en årsoppgave med informasjon om det innberettede beløpet. Vi innberetter beløpet som kapitalinntekt fordi vi legger til grunn at rettighetshavere som mottar F©R-vederlag er lønnstakere.

Som rettighetshaver får du lavere skatteprosent på opphavsrettigheter ved å gå på lønn. Skatteprosenten er normalt mellom 33,2 og 50,6% for næringsinntekt for de som går på faktura, og bare 22% i kapitalinntekt for de som går på lønn. Dersom du er selvstendig næringsdrivende skal vederlaget i stedet oppføres som næringsinntekt. Du må da selv sørge for å endre dette i skattemeldingen din.

I februar/mars måned starter vi opp igjen en ny fordelingsrunde og henter inn nye sendelister.

Sideløpende med dette, året rundt, jobber våre jurister med å forhandle frem kollektive avtaler om opphavsrett med kommersielle aktører og strømmetjenester, men også gjennom rettighetsforvaltningsorganisasjonen Norwaco, for å sikre at rettighetshavere får rimelig vederlag for bruk av deres åndsverk.

 

 

 

 

Reglene for opphavsrett finnes i åndsverkloven. Ifølge åndsverksloven er det den som skaper et åndsverk som har opphavsrett til verket og betegnes da som opphaver. Følgende rettighetshavergrupper i TV- og filmbransjen har opphavsrett etter lov, sedvane og rettspraksis i Norge:

Rettighetshavergrupper hovedkategorier:
A) Regissør / Director
B) Manusforfatter / Screenwriter
C) Lyd / Sound
D) Klipp / Editing
E) Scenografi / Production design
F) Kostymedesign / Costume designer
G) Fotograf / Director of photography
H) Animasjon / Animation
I) Maskør/Special makeup effects artist
J) Visual effects (VFX)

Alle disse rettighetshavergruppene er derfor inntatt i F©Rs fordelingsplan og har rett på opphavsrettsvederlag fra de kollektive avtaler som NFF/F©R inngår på vegne av rettighetshaverne med forvaltningskontrakt. Sørg derfor for at du har riktig fagfunksjon i arbeidskontrakt(ene) og se i den vedtatte fordelingsplanen om det er en fagfunksjon som gir opphavsrett før du signerer arbeidskontrakt(er).

F©Rs rettighetshavergrupper støttes av fersk rettspraksis fra 2020. I sak 19-188395TVI-STRO, som ble ført av forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem på vegne av en av forbundets regissører, kom retten med viktige, prinsipielle uttalelser om hvilke som har opphavsrettigheter i et filmverk. Det hitsettes fra dommens side 6, som ble avsagt den 20.10.2020:

“Avtalen gir uttrykk for det samme som fremgår av åndsverksloven § 8, hvor det heter i første ledd: «Er et åndsverk skapt ved felles skapende åndsinnsats fra flere opphavere uten at den enkeltes bidrag kan skilles ut som selvstendige verk, får de opphavsrett til verket i fellesskap.» Avtalen svarer til Rognstad Lassen Opphavsrett 1. utg sin beskrivelse av rettigheter i filmverk. Fra boken hitsettes (side 106-107): I filmverket kan det ligge en rekke kreative innsatser. Der filmverket har en regi, vil hovedinnsatsen gjerne ligge i denne, men også kameraføring, klipping, miksing, redigering, scene- og kostymebildene etc. kan være selvstendige bidrag i filmverket som helhet. Underliggende bidrag som filmmanus og dreiebok vil være litterære verk (språkverk), men må anses som del av filmverket når de benyttes i dette. Tilsvarende gjelder for filmmusikken som musikkverk. Ofte vil filmverket derfor ha en rekke medopphavsmenn – i tillegg til regissøren – hvis rettigheter må klareres i forkant av utnyttelsen av filmverket. For retten fremstår det sentralt at forfatterne fremhever regissøren som opphavsmann, men at også andre kan ha rettigheter.”

 

NÆRMERE BESKRIVELSER AV HVER KATEGORI/FAGFUNKSJON

Nedenfor følger noen enkle beskrivelser både på norsk og engelsk av essensen i det skapende arbeidet til de rettighetshavergruppene som i dag er ansett å ha opphavsrett innenfor en audiovisuell produksjon i norsk TV- og filmbransje. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har egne innspill angående fagfunksjoner og beskrivelse av dem.

A) Regissør/Director

Regissøren er den som leder prosessen under den audiovisuelle produksjonen med å skape et audiovisuelt verk (spillefilm, tv-drama, dokumentar, tv-underholdning eller annet).
Regissøren har det kunstneriske ansvaret for det audiovisuelle verkets endelige utforming, og visualiserer manuskriptet mens han eller hun instruerer skuespillere og crew i overensstemmelse med sitt konsept og visjon for det audiovisuelle verket.
Regissøren har en nøkkelrolle som den som velger skuespillere og crew. Etter internasjonal europeisk lovgivning er regissøren det audiovisuelle verkets opphavsperson.

English translation: Director
A film director is a person who directs the making of a film.
Generally, a film director controls a film’s artistic and dramatic aspects, and visualizes the script while guiding the technical crew and actors in the fulfillment of that vision.
The director has a key role in choosing the cast members, production design, and the creative aspects of filmmaking.
Under European Union law, the director is viewed as the author of the film.

B) Manusforfatter/Screenwriter

En manusforfatter skriver manus for film, tv, videospill med mer.
I noen tilfeller er manuset basert på et eksisterende verk, slik som en bok eller en persons livshistorie, som adapteres av manusforfatteren.
Som oftest blir imidlertid en audiovisuell produksjon initiert av en manusforfatter, og av denne grunn får ofte også denne selve skriveoppdraget fra en produsent eller kringkaster.
Manusforfatteren er stort sett involvert i utviklingsfasen og ikke så mye under innspillingen av en audiovisuell produksjon. Men noen ganger er manusforfatteren med som rådgiver eller også som produsent.
Endel manusforfattere er også regissører.

English translation: Screenwriter
A screenwriter is a writer who practices the craft of screenwriting, writing screenplays on which mass media such as films, television programs, comics or video games are based.
In some cases, the script is based on an existing property, such as a book or person’s life story, which is adapted by the screenwriter.
The majority of the time, a film project gets initiated by a screenwriter and because they initiated the project, the writing assignment exclusively becomes his or hers.
Screenwriters are normaly involvere in the pre- development stage, and rarely involved in the further development of a film. Sometimes they come on as advisors, or if they are established, as a producer.
Quite a few screenwriters also direct.

C) Lyd/Sound

Lydsjef
Lydsjefen er leder av lydavdelingen på location, og er ansvarlig for lydopptaket og lydmiksen på settet.
Det er lydsjefens ansvar å bestemme hvordan lydteamet skal gjøre best mulig opptak av lyden for hver tagning eller hver scene, bestemme hvilke mikrofoner som skal brukes for hvert oppsett, mikse audio fra alle mikrofonene i realtime inn i et “mikstrack” som vil bli brukt i klippen og noen ganger også i den endelige audiovisuelle produksjonen.
Lydsjefen har også ansvar for at det finnes logg av lydopptakene til postproduksjonen (etterarbeidet).

Lyddesigner
Lyddesigneren spesifiserer, manipulerer eller genererer lydelementer. Lyddesign innebærer som oftest manipulering av lydopptak, som for eksempel lydeffekter og dialog.
I noen tilfeller innebærer lyddesign også manipulasjon av lyd for å skape en ønsket effekt eller stemning.

English translation: Sound
Production sound mixer
The production sound mixer (or sound recordist) is the head of the Sound Department on location, and is responsible for the operation of the audio Mixer and Recorder(s) which receive feeds from the microphones on set.
It is their responsibility to decide how they will deploy their team to capture the sound for each shot, select which microphones will be used for each setup, mix audio from all of the microphones in real time into a “mix track” that will be used while viewing rushes and during the edit, and sometimes in the final film, and to maintain logs of audio related issues for post production.

Sound designer
The sound designer is one who practices the art of sound design. It is the process of specifying, acquiring, manipulating or generating audio elements.

Sound design most commonly involves the manipulation of previously composed or recorded audio, such as sound effects and dialogue.
In some instances it may also involve the composition or manipulation of audio to create a desired effect or mood.

D) Klipp/Editing

Klipping av audiovisuelt materiale er den kreative og tekniske delen av en audiovisuell produksjon.

Klipperen arbeider med råopptakene, velger ut shots og kombinerer de og sammenstiller de i sekvenser for å skape det ferdige audiovisuelle verket.

En klipper må jobbe kreativt med bilder, story, dialog, musikk, rytme såvel som skuespillernes eller deltakernes fremføringer for å effektivt sammenstille og til og med ofte omskrive det audiovisuelle verket for å skape en sammenhengende helhet.

English translation: Editing
Film editing is a creative and technical part of the post-production process of filmmaking.

The film editor works with the raw footage, selecting shots and combining them into sequences to create a finished motion picture.

A film editor must creatively work with the layers of images, story, dialogue, music, pacing, as well as the actors’ performances to effectively “re-imagine” and even rewrite the film to craft a cohesive whole.

E) Scenografi/production design

En scenograf/production designer er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en audiovisuell produksjon.

Scenografen/production designeren tar utgangspunkt i manus eller regissørens kunstneriske idé, og omsetter dette til et visuelt bilde. Scenografen identifiserer en design og stil for settet, location, props, lyssetting, kameravinkler og kostymer, og arbeider nært sammen med rekvisitør, “art departement”, regissøren og produsenten.

English translation: Production design
Production designers are responsible for the visual concept of a film, television series etc. They identify a design style for sets, locations, graphics, props, lighting, camera angles and costumes, while working closely with the director and producer.

F) Kostymedesign/Costume designer

En kostymedesigner designer kostymer for audiovisuelle produksjoner som film, tv eller annet. Kostymedesigneren skal skape karakterene og balansere scenene med tekstur og farger osv.
Kostymedesigneren arbeider nært med regissøren, lysdesigneren, lydsjef/lyddesigner og annet kreativt personell. Kostymedesigneren samarbeider også med hårstylist, parykk-og maskør og makeup artist.

English translation: Costume designer
A costume designer is a person who designs costumes for a film, stage production or television. The role of the costume designer is to create the characters and balance the scenes with texture and colour, etc. The costume designer works alongside the director, scenic, lighting designer, sound designer, and other creative personnel. The costume designer may also collaborate with hair stylist, wig master, or makeup artist.

G) Fotograf/Director of photography/DOP

Fotograf/DOP er den som leder kameracrewet som arbeider på en audiovisuell produksjon (spillefilm, tv-drama, dokumentar, tv-underholdning eller annet) for å skape et audiovisuelt verk. Fotograf/DOP er ansvarlig for de kunstneriske og tekniske avgjørelsene relatert til det audiovisuelle / “det levende bildet”.
Fotograf/DOP er lederen over alle de fotografiske komponentene i et audiovisuelt verk, inkludert “framing”, kostymer, makeup, lys, såvel som å assistere postprodusenten med fargekorreksjon og “grading”.
Arbeidet består også i å, eventuelt sammen med B-foto, i å velge kamera, linser, filtere, kameraplassering osv. for å realisere de ulike scenene i tråd med regissørens visjon.

English translation: Director of photography/DOP
Director of photography is the chief over the camera crew working on a film, television production or other live action piece and is responsible for achieving artistic and technical decisions related to the image.
The director of photography is the chief over all the photography components of film, including framing, costumes, makeup, and lighting, as well as the assistant of the post producer for color correction and grading.
The director of photography and the cinematographer selects the camera, film stock, lens, filters, etc., to realize the scene in accordance with the intentions of the Director.

H) Animasjon/Animation

H) Animasjon
Det finnes flere typer animasjonsfilm, og noen er mer vanlige enn andre. Tegnefilmen, som går ut på tegnet animasjon, er blant de mest vanlige. Dukkefilm, eller stop-motion, er en annen type, som er laget med plastelinafigurer, papirfigurer og avanserte dukker. Data- eller computeranimasjon, CGI, er også ganske vanlig, og 3-D animasjon blir stadig mer utbredt. Det er også vanlig å kombinere disse for å oppnå forskjellige visuelle illusjoner og effekter.
Å lage animasjoner er en tidkrevende prosess, og animatøren samarbeider ofte med for eksempel manusforfattere, storyboard-tegnere, karakterdesignere eller modellskapere og regissører.

English translation: Animation
Animators are artists who specialize in the creation of animation.
Animation is the process of making the illusionof motion and change by means of the rapid display of a sequence of static images that minimally differ from each other.
Animation can be recorded with either analogue media, a flip book, motion picture film, video tape, digital media, including formats with animated GIF, flash animation and digital video. To display animation, a digital camera, computer, or projector are used along with new technologies that are produced.
Computer animation, CGI and 3-D animation is rapidly becoming more and more requested.
The animator often works closely together with the script writer, the storyboard designer and the director.

I) Maskør/Special makeup effects artist

I) Maskør
Som maskør- og parykkmaker gir du rollefigurer et bestemt uttrykk ved hjelp av masker, hår og sminke på en levende skuespiller eller en special effects prop. Slikt arbeide finnes typisk i underholdningsbransjen, så maskører/VFX artister engasjeres ofte i film og tv-produksjoner eller andre audiovisuelle produksjoner.
Arbeidsoppgavene kan omfatte både håndverksmessige og kunstneriske oppgaver. Det kan innebære enklere ting som å gjøre ansiktet til en yngre skuespiller eldre, eller kompliserte ting som å skape et unikt alien-monster.
Maskøren underbygger rollenes særtrekk ved å klippe, farge, bearbeide, lage, tilpasse og reparere hår og parykker. I tillegg kan det være behov for å bygge neser, ører, haker, hele ansikter til dyr og mennesker og mye mer.
Maskør- og parykkmakeren er en viktig del av den kreative kunstneriske prosessen i en audiovisuell produksjon (film, tv, annet), og jobber nært sammen med regissør, scenograf/production designer og skuespillerne.

English translation: Special makeup effects artist
A special effects make-up artist uses wigs, make-up, prosthetics and other tools to create the desired look on a live performer or a special effects prop. This line of work is typically found in the entertainment industry, so special effects make-up artists may be hired by film and television productions or other audiovisual productions. The job of a special effects make-up artist can be as simple as aging the face of a young actor or as complicated as creating a never-before-seen alien monster. The special effect makeup-artist builds the distinctiveness of the characters by cutting, colouring, making,adapting and preparing hair and wigs, nose, ears, chin, facial masks for animals and humans and much more.
The special effect makeup-artist is an important part of the creative process in an audiovisual production (film, tv, other), and works closely together with the director, the production designer and the actors.

J) Visual effects (VFX)

Visual effects (VFX) is a term used to describe imagery created, manipulated, or enhanced for any film, or other moving media that doesn’t take place during live-action shooting. VFX often involves the integration between actual footage and this manipulated imagery to create realistic looking environments for the context. These environments created are either too dangerous to actually shoot, or worlds that just don’t exist. They use computer-generated imagery (CGI), and particular VFX software to make it happen. VFX producers communicate with directors and cinematographers to determine which scenes require them to shoot with green screens.
Visual effects are different from special effects because visual effects require a computer and are added in after shooting. Special effects, or SFX are realized on set — they are things like purposeful and controlled explosions, fake gunshot wounds, etc.
An example of VFX would be the dragons flying through the sky in Game of Thrones, or a spaceship flying through space in Star Wars.

For at rettighetsreguleinger i arbeidskontraktene dine skal bli korrekte, oppfordrer vi på det sterkeste at alle våre medlemmer sender inn sine kontrakter til juridisk@filmforbundet.no for gjennomlesing før signering.

Her finner du rettighetsreguleringene som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver, og som skal respekteres mellom produsent og kringkaster for at rettighetsreguleringen skal være gyldig i forhold til inngåtte, eksklusive forvaltningskontrakter mellom rettighetshaver og Norsk Filmforbund/F©R.

Det er utarbeidet ulike avtalesett og rettighetsreguleringer, avhengig av hva slags produksjon det gjelder. På denne siden finner du detaljert informasjon om de ulike produksjonskategoriene.

You will also find an English translation of excerpts of the information offered here.

1.Bestilte produksjoner (TV-drama inkludert strømmefilm, TV-underholdning, TV-dokumentar, animasjonsfilm for TV, kortfilm for TV, musikkvideo for TV m.m.)

1.1 Riktige rettighetsreguleringer for produsenter som er medlemmer av Virke/Virke Produsentforeningen
Rettighetsregulering som er avtalt mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen:

Norsk:
“For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016.”

Engelsk:
“For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 29.10.2016.”

1.2 Riktige rettighetsreguleringer for produsenter som ikke er medlemmer av Virke/Virke Produsentforeningen

For TV2, NENT eller Discovery:
Rettighetsregulering som er avtalt mellom NFF/F©R og de kommersielle kringkastere/mediehusene etter Mediehusavtalene:
“Utnyttelse av produksjonen skal reguleres i særskilt avtale mellom kringkaster/mediehus og F©R v/ Norsk Filmforbund.”

For NRK eller andre bestillere:
Her må rettigheter klareres i en egen avtale mellom NFF og produsenten. Da må våre medlemmer alltid sikre seg en litt annerledes formulering i sine kontrakter, for at de skal ha rettigheter i behold:

“For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres utnyttelsen av opphavsrettigheter i en særskilt avtale mellom Produsenten og NFF/ F©R.”

1.3 Riktige rettighetsreguleringer for Netflix og HBO uavhengig av produsentens medlemskap i Virke/Virke Produsentforeningen
Rettighetsregulering som er avtalt mellom NFF/F©R og strømmetjenestene Netflix og HBO:

Netflix (gjelder både tv-serier og strømmefilmer):

«For members of NFF with a management contract with NFF/F©R, the assignment and exploitation of copyright and related rights/Rights, and payment therefore related to the exploitation of the Production is regulated in a separate agreement between NFF and the (producer/company/employer/Netflix) (the “Frame Agreement”). Any claim for remuneration under this Agreement must be directed to the NFF only, and the [EMPLOYEE/INDEPENDENT CONTRACTOR] cannot set forward any claims against Netflix or any successor (i.e. assignee, subsidiary, parent, licensee, distributor or successor in interests or any other third parties) regarding this assignment and/or remuneration, subject to Netflix and/or successor adhering to the terms of the Frame Agreement. The Producer will submit the necessary information to the NFF, including such as the [EMPLOYEE/INDEPENDENT CONTRACTOR]’s full name, contact information, social security number (for tax report purposes), fee/salary, bank account number as well as warranty that the [EMPLOYEE/INDEPENDENT CONTRACTOR] is not entitled to any individual remuneration for the assignment and exploitation of the copyright and the related rights/Rights in the Production. For information regarding the NFFs processing of personal data or questions relating to the calculation and administration of the remuneration set out above, please contact the NFF.»

HBO:
«For members of NFF with management contract with NFF/F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate agreement between NFF, and the producer/company/employer/ HBO.»

2. Innkjøpte produksjoner (kun kinofilm, herunder spillefilm til kino, dokumentarfilm til kino osv)

2.1 Riktige rettighetsreguleringer for produsenter som er medlemmer av Virke/Virke Produsentforeningen
Rettighetsregulering som er avtalt mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen:

Norsk:
“For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017.”

Engelsk:
“For members of NFF with a management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a separate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 09.05.2017.”

3. Enighet mellom Norsk filmforbund og Virke om at spillefilmer som produseres direkte til strømming reguleres etter TV-dramaoverenskomstregelverket

Det er viktig å merke seg at spillefilmer som produseres direkte for Netflix og andre strømmetjenester (til forskjell fra tradisjonell kinofilm) etter enighet mellom Norsk filmforbund og Virke reguleres av TV-dramaoverenkomstregelverket.

4. Tilfeller hvor det ikke fra før foreligger kollektive avtaler – henvis produsent til digital lisensavtale på nett

Alle medlemmer/rettighetshavere har inngått eksklusiv forvaltningskontrakt med Norsk Filmforbund/F©R. Dette betyr at rettighetserverver (produsent, kringkaster, strømmetjeneste osv.) ikke kan erverve rettigheter direkte medlemmene/rettighetshaverne. Det må derfor inngås en særskilt rettighetsavtale mellom Norsk Filmforbund/F©R og rettighetserverver der det ikke fra før foreligger kollektive avtaler.

Hvor mye du får utbetalt i vederlag avhenger blant annet av hvilken fagfunksjon du har, hvor mange produksjoner du har jobbet med, hvilken type produksjonen er (TV-underholdning, TV-drama, spillefilm osv), hvor mye produksjonen har blitt vist eller strømmet, og ikke minst om du har rettighetene i behold i arbeidskontraktene dine.

Vi følger fordelingsplanen, altså regelverket om fordeling av vederlag, når vi fordeler vederlagene til rettighetshavere. F©Rs fordelingsutvalg kommer med fordelingsplanen til vedtak på generalforsamling, og foretar en kontroll av midlene som skal til fordeling. Alle rettighetshavere med forvaltningskontrakt har stemmerett ved generalforsamlingen om fordelingsplanen. 

Den gjeldende fordelingsplanen for F©R-vederlag finner du her (vedtatt på generalforsamlingen 2023)

Noe av det viktigste for å forstå hvordan vederlagene blir fordelt i tråd med fordelingsplanen, og hvorfor størrelsene på vederlagene kan variere fra år til år, er disse:

 • Privatkopieringmidler gis til alle, men utgjør bare en liten del av det totale vederlaget. Privatkopieringsmidler skal fordeles likt til både organiserte og uorganiserte rettighetshavere, og uavhengig av om du har rettigheter i behold.
 • Du må ha forvaltningskontrakt for å ha rett til vederlag for TV/strømming som utgjør den største delen av vederlag.
 • Du må dokumentere at du har rettigheter i behold i arbeidskontrakten for rett til vederlag for TV/strømming.
 • Du får vederlag for de produksjonene (TV/strømming/privatkopiering) som ligger på sendelisten for det relevante visningsåret.
 • Du får høyere vederlag for premierer enn for repriser.
 • Hvor mange episoder du har registrert deg på gir utslag.
 • Hvor mange som registrerer seg totalt i en årlig fordelingsrunde vil også kunne påvirke størrelsen på de individuelle vederlagene.
 • Gruppen rettighetshaver du tilhører og typen produksjon du har vært med på, avgjør hvor mange poeng og dermed hvor mye penger som genereres til deg i fordelingen.

Kalkuleringen av vederlag gjøres i en kalkulator som er programmert i henhold til den til enhver tids gjeldende fordelingsplan vedtatt av generalforsamlingen. Vi gjentar derfor igjen at du som rettighetshaver med forvaltningskontrakt har stemmerett ved generalforsamlingen om fordelingsplanen, og at du som medlem kan sende inn din arbeidskontrakt til oss på juridisk@filmforbundet.no før signering.

Under F©Rs årlige generalforsamling blir blant annet F©Rs fordelingsutvalg (FDU) valgt, og årsmelding (inkludert F©R-regnskapet og F©Rs økonomi) og årets fordelingsplan blir lagt frem og vedtatt.

Ved F©Rs generalforsamling har alle rettighetshavere med forvaltningskontrakt stemmerett.

F©Rs fordelingsutvalg, FDU, som ble valgt på F©Rs generalforsamling for perioden 2023-2024 er: Leder Yngve Slettholm. Medlemmer er Elsa Kvamme (NFR), Janic Heen (NFR), Martin By (NFF) og Sveinung Svendsen (NFF). Varamedlemmer: Jens Lien (NFR) og Sunniva Rostad (NFF).

Hovedoppgaven til FDU er å vurdere fordelingsplanen til vedtak på generalforsamlingen. En annen viktig oppgave for FDU er å foreta en kontroll av vederlagsmidlene som skal til fordeling.

Fordelingsplanen er regelverket om fordeling av vederlag, og definerer modellen for vederlagsberegning med blant annet verkstype og vernefaktor, og fordelingen mellom fagfunksjonsgrupper. Fordelingsplanen bygger i stor grad på Norwacos nordiske Ekspertgruppes utredning fra tidligere år. I fordelingsplanen er det også et definert krav til dokumentasjon av rettigheter i behold, primært gjennom signert arbeidskontrakt.

Administrasjonen følger lojalt den vedtatte fordelingsplanen i sitt fordelingsarbeid, og tilrettelegger for at FDU kan gjennomføre kontroll av vederlagsmidlene som skal til fordeling. Som regel blir kontrollen gjennomført i september-oktober måned.

Den gjeldende vedtatte fordelingsplanen finner du her.

Alle rettighetshavere som er bak kamera innenfor audiovisuell produksjon kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Medlemmer av Norsk filmforbund og Norske Filmregissører signerte forvaltningskontrakten ved innmelding.

Ved å signere forvaltningskontrakten gir du oss tillatelse til å hjelpe deg å forvalte dine opphavsrettigheter. Vi anbefaler at du signerer forvaltningskontrakten før du registrerer deg for F©R-vederlag, da det er en rekke avtaler med kommersielle aktører og strømmeaktører som krever at du har inngått en forvaltningskontrakt med oss for å få F©R-vederlag.

Når du har signert forvaltningskontrakten, har vi den i vårt register slik at det ikke er behov for å signere forvaltningskontrakten på nytt hver gang vi åpner opp for registrering av F©R-vederlag.

Det er gratis å underskrive forvaltningskontrakten.

Du kan signere forvaltningskontrakten uten å bli medlem av Filmforbundet. Hvis du velger dette, vil 10 prosent mer av det fordelte F©R-vederlaget gå til administrasjon. Dette anses som noenlunde likebehandling med medlemmer som betaler medlemskontingent og dermed bidrar til å finansiere F©R-arbeidet. Administrasjonen bruker mye tid på F©R, blant annet gjennom forhandling av vilkår for opphavsretten, innkreving av vederlag for bruk, samt fordeling, veiledning og utbetaling til rettighetshavere.

Det er imidlertid viktig at rettighetshaverne også er klar over at det er antall medlemmer i vår fagforening som gjør oss sterkest i forhandlinger om kollektive opphavsrettsavtaler.

Vi oppfordrer derfor deg som registrerer deg til F©R-vederlag, og har signert forvaltningskontrakt, om å også bli medlem i Filmforbundet slik at du gjennom ditt medlemskap bidrar til å sikre gode og nye opphavsrettsavtaler.

Medlemmer av Filmforbundet får automatisk fradrag på skatten for betalt medlemskontingent.

Søk om medlemskap her.

Du kan signere forvaltningskontrakten her.

1. Informasjon om inngåtte forvaltningskontrakter – forvaltningsprinsipper

F©R har inngått eksklusive forvaltningskontrakter med våre medlemmer for forvaltning av samtlige av deres opphavsrettigheter. Dette innebærer blant annet krav om presiseringer om opphavsrett som redegjøres for nedenfor. Forvaltningskontraktene gjelder fra det enkelte inngåelsestidspunkt, og skal være kjent for produsenter og andre rettighetserververe gjennom en rekke etablerte bransjeavtaler.

Merk at dette gjelder både lønnsmottakere med skattekort og selvstendige næringsdrivende som fakturerer arbeidet sitt. Vederlag for bruk av opphavsrettigheter er ikke kompensasjon for utført arbeid, men godtgjøring for utnyttelse av det ferdige åndsverket.

2. Rettighetsklausuler

Det har blitt utarbeidet standardklausuler som skal brukes i kontrakter mellom rettighetshaver og produsent eller annen rettighetserverver og mellom produsent og kringkaster. Disse standardformuleringene sikrer at rettighetsreguleringen er gyldig i forhold til inngåtte forvaltningskontrakter.

3. Kreditering.

Rettighetshaveren har krav på å bli kreditert etter god skikk i bransjen, jf. Åndsverklovens § 3, i alle sammenhenger hvor åndsverket blir presentert. Rettighetshaveren skal krediteres med fagfunksjon og fullt navn, med mindre rettighetshaveren har oppgitt alias eller har andre krediteringsønsker. Ved bruk av rulletekst på tv eller liknende mediakanaler, skal krediteringen være tydelig og fullt lesbar, og normalt forståelig for seeren.

4. Konsekvenser av manglende klarering med Norsk filmforbund

Dersom du som produsent eller annen rettighetserverver av opphavsrettigheter fra våre medlemmer med forvaltningskontrakt ikke har inntatt rettighetsklausulen angitt ovenfor i pkt.2 med henvisning til inngåtte kollektive avtaler m.m., kan dette medføre at din avtale med vårt medlem eller rettighetshaver blir helt eller delvis er ugyldig.

Dersom opphavsrettigheter overdras videre til annen rettighetserverver (f.eks kringkaster) uten godkjent rettighetsklausul, vil overdragelsen kunne medføre vanhjemmel og erstatningsansvar for produsenten eller annen rettighetserverver (f.eks kringkaster eller tv-distributør), ettersom også disse har mottatt særskilt og tydelig informasjon om forvaltningskontraktene som er inngått mellom medlemmene og Norsk filmforbund.

COPYRIGHTS AGREEMENT FOR PRODUCER OR OTHERS WHO NEEDS TO CLEAR COPRYIGHTS WITH NFF/F©R

Copyright licence price list

NFF/F©R has entered into exclusive copyright management agreements with all of its members, and under such agreements, a Company is prevented from acquiring buy-out rights from creative crew right holders and need to aquire them from NFF/F©R.
You can register a separate AV-production copyright licence with NFF/F©R by clicking this link: Copyrights Agreement .

1. Copyright basis prices for the first 10 year licence
B = The production budget

§ The licence fee is based on a % of the production budget range

§ For a minimum of 5 years licence, the price is reduced with 25%

§ For each additional 10 years licence after the first 10 years, the price is reduced with 50%

§ The basis prices are valid up to 500.000 national subscribers on both own and 3.party platforms

§ Additional payment upfront and/or when the numbers of national subscribers are reached

NATIONAL SUBSCRIBERS:

For every additional 500.000 subscribers on own and 3.party platforms: +10%+CPI for each category.

§ The basis prices are valid up to 1.500.000 Nordic subscribers on own platforms (if used, national subscribers are disregarded)

§ Additional payment upfront and/or when the numbers of Nordic subscribers are reached

NORDIC SUBSCRIBERS:

For every additional 500.000 subscribers on own platforms: +10%+CPI for each category. 

§ The basis prices are valid up to 20.000.000 ROE on own platforms (additional to Nordic subscribers)

§ Additional payment upfront and/or when the numbers of ROE subscribers are reached

ROE (EUROPEAN) SUBSCRIBERS:

For every additional 10.000.000 subscribers on own platforms: +10%+CPI for each category. 

§ The basis prices are valid up to 20.000.000 US subscribers on own platforms (additional to Nordic subscribers)

§ Additional payment upfront and/or when the numbers of USA subscribers are reached

USA (AMERCIAN) SUBSCRIBERS:

For every additional 10.000.000 subscribers on own platforms: +10%+CPI for each category.

The basis prices are valid up to 45.000.000 ROW (Rest Of the World) subscribers on own platforms (additional to Nordic subscribers)

§ Additional payment up front and/or when the numbers of ROW subscribers are reached

ROW (REST OF THE WORLD) SUBSCRIBERS:

For every additional 10.000.000 subscribers on own platforms: +5%+CPI for each category.

§ Own/third party platforms is related to the mediahouse or streaming service who is ordering the AV-production

§ Own platforms = concern owned and branded. 3.party platforms=not concern owned and branded.

§ Non limited use (linear, time-shift, non linear) use within the licence period, cf. license terms above

§ There will be an additional price for screenwriters

§ Rights/remuneration rights for private copying levy can not be licenced according to The Norwegian Copyright Act (“Åndsverkloven”)

§ Rights/remuneration rights can not be licenced where collective management systems are already in place:

TV2, Discovery, MTG:  Mediehusavtale.
Commercial TV-channels: K-avtalen
Public service TV-channels: Fellesavtalen

Price examples

*Note: additional price depending on the number of subscribers in each territory.

Price example 1
10 years on a 20 million budget production: (basic price)
Nordic countries: NOK 20.000.000 x 0,01= NOK 200.000
Europe: NOK 20.000.000 x 0,01= NOK 200.000
USA: NOK 20.000.000 x 0,01= NOK 200.000
ROW: NOK 20.000.000 x 0,01= NOK 200.000
= Total for 10 years buy-out worldwide rights bacis price*= NOK 800.000
Price example 2
5 years licence on a 20 million budget production: (-25% from basic price)
Nordic countries: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75= NOK150.000
Europe: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75= NOK 150.00
USA: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75 = NOK 150.000
ROW: NOK 20.000.000 x 0,01 x 0,75= NOK 150.000
= Total for 5 years buy-out worldwide rights basic price* = NOK 600.000
Price example 3
20 years licence on a 20 million budget production: (minus 50 % from basis price)
Nordic: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75 = NOK 300.000
Europe: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 2 x 0,75= NOK 300.000
USA: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75= NOK 300.000
ROW: NOK 20.000.000 x 0,01 x 2 x 0,75= NOK 300.000
= Total for 20 years buy out worldwide rights basis price*= NOK 1.200.000

I motsetning til de kommersielle aktørene, betaler NRK ingenting for bruk av åndsverk på strømmeplattformer. F©R har derfor ingen midler til fordeling for at NRK legger produksjoner tilgjengelig på nrk.no eller i NRK-appen.

Dette er ikke akseptabelt. Vi kommer på vegne av dere aldri til å gi oss før også Staten og NRK respekterer inngåtte eksklusive avtaler samt norsk lov og internasjonale direktiver.

Vi ønsker å støtte opp om NRKs produksjoner, men da må vi få til et rimelig samarbeid hvor de gir akseptable lønns- og arbeidsvilkår til eksterne TV- og filmarbeidere. NRK er dessverre bransjens versting, og de er fortsatt milevis unna de andre kommersielle kringkastere og mediehus som tilbyr langt mer rimelige vilkår. Vi håper vi kan komme til enighet med NRK, og vil vi jobbe videre for dette.

Vær derfor oppmerksom på dette når du jobber for NRK. Alle medlemmer som skal jobbe inne på NRK-huset, skal etter NFFs styrevedtak be NRK kontakte NFF ved juridisk@filmforbundet.no. Juridisk avdeling vil da å fremforhandle gyldige vilkår for opphavsrett med grunnlag i forvaltningskontraktene, slik at NRK ikke tvinger medlemmer og rettighetshavere til kontraktsbrudd med eget forbund.

Hverken åndsverkloven, forvaltningskontrakten eller de fleste kollektive rettighetsavtaler som Norsk filmforbund/F©R har inngått med avtaleparter (strømmetjenester, kringkastere, produsenter, tv-distributører via Norwaco  eller andre) unntar faste antatte fra mulighet for å kunne få vederlag fra F©R, så her gjelder det samme som for midlertidig ansatte og oppdragstakere:

 1. Kan du som fast ansatt dokumentere at du har rettigheter i behold i din arbeidskontrakt, har du krav på fullt vederlag for de aktuelle produksjoner.
 2. Hvis ikke, får du kun rett på privatkopieringsvederlag (som utgjør kun ca.15% av fullt vederlag).

For faste ansatte har vi inngått noen kollektive avtaler med produsenter om rettigheter i behold, men som oftest må du selv forhandle inn riktig rettighetsklausul i din faste ansettelseskontrakt, og i tillegg sende inn bekreftelse fra arbeidsgiver (produsent) om hvilken fagfunksjon du og hadde og hvilke produksjoner du har bidratt på.

Eksempel på rettighetsklausul i din faste ansettelseskontrakt som gir rettigheter i behold og rett til vederlag:

“For medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter tilsvarende som i Avtale om Rettigheter mellom Norsk filmforbund/F©R og Virke Produsentforeningen av 29.10.2016 og Avtale om Rettigheter mellom Norsk filmforbund/F©R og Virke Produsentforeningen for innkjøpte produksjoner av 09.05.2017.”

Dersom du signerer forvaltningskontakt hjelper våre jurister deg med riktig rettighetsregulering i arbeidskontrakten din. Dersom du blir medlem kan våre jurister hjelpe til med å se igjennom hele arbeidskontrakten.

F©R vederlagsfordeling 2022

F©R-vederlagsfordeling 2022

F©R, Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning, skal i 2022 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2020. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for 18 enkeltstående produksjoner. Fristen for registrering utløpte tirsdag 14. juni 2022 kl. 16.00.

For å motta vederlag må rettighetshavere registrere alle produksjoner de har jobbet på, enten det gjelder premierer eller repriser, og opplyse om sine fagfunksjoner på hver produksjon. I tillegg må man laste opp dokumentasjon på at man har rettigheter i behold.

Vi fordeler vederlagene i tråd med fordelingsplanen, vedtatt på generalforsamlingen den 21. mai 2022. Lurer du på om du har opphavsrettigheter som kan gi deg rett til vederlag? Dette er beskrevet på side 3 i fordelingsplan.

Slik søker du vederlag fra F©R i 2022 (registreringsfristen utløpte 14. juni kl. 16.00):

 1. Gå til denne nettsiden.
 2. Les informasjonen på siden nøye.
 3. Registrer de produksjonene du har jobbet på og hvilken fagfunksjon du hadde på disse i registreringsskjemaene.
 4. Last opp tilhørende arbeidskontrakt. Vi må ha din arbeidskontrakt som dokumenterer at du har rettigheter i behold på produksjonen. Vi trenger hele kontrakten, som må være datert og signert av begge parter. Du sparer tid på å ha arbeidskontraktene dine klare for opplasting før du starter med registreringsskjemaene.

 

Fristen for registrering utløpte tirsdag 14. juni 2022 kl. 16.00.

F©R vederlagsfordeling 2023

 

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og tilgjengeliggjort på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for 22 enkeltstående produksjonerPå denne siden får du informasjon om hvordan du skal gå frem for å registrere deg for F©R-vederlag. Registreringsfristen var midnatt onsdag 21.06.23.

Vederlagsmidlene utbetales til rettighetshavere på bakgrunn av direkteavtaler som NFF/F©R inngår med norske mediehus, strømmetjenester, produsenter, og via fullmakter og medlemskap i Norwaco. I tillegg til større kollektive avtaler inngått med TV2/TV2 Play, NENT/Viaplay (MTG), Discovery/Discovery+, Norwaco for lineær visning av NRK og andre kanaler, inngår NFF/F©R  unntaksvis også noen avtaler direkte med produksjonsselskap om vederlag for strømming av særskilte enkeltproduksjoner.

For produksjonene som omfattes av slike særavtaler, mottar vi vederlagsmidlene separat og på et tidligere tidspunkt, og vi kan derfor fordele vederlag for disse parallelt med hovedfordelingen i 2023.

Vi fordeler vederlagene i tråd med fordelingsplanen, vedtatt på F©Rs generalforsamling den 21. mai 2022. Her finner du fordelingsplanen. Lurer du på om du har opphavsrettigheter som kan gi deg rett til vederlag? Dette er beskrevet på side 3 i fordelingsplanen og det er følgende fagfunksjoner som gir rett til vederlag:

Fordeling mellom fagfunksjonsgruppene drama, spillefilm, dokumentar m.m.:

FagfunksjonPoeng
Regi (og animatør som har regi)35
Manus (original 35 poeng, adaptsjon 17,5 poeng)35
Foto (og animatør på animasjonsfilm som ikke har regi)12
Klipp7
Lyddesign/lydsjef5
Scenograf/produksjonsdesign3
Kostymedesign/Maskør/VFX3
Total 100

Fordeling mellom fagfunksjonsgruppene TV-underholdning fremgår i skjemaet under.

Redigerer og seniorklipper finnes i tariffavtalen på TV-underholdning med Virke, men har dessverre falt ut, og ble foreslått lagt til i fordelingsplanen på F©Rs generalforsamling den 03.06.23. Dette er kun en formalitet og det fordeles uansett til disse.

FagfunksjonPoeng
Redaktør/manus16,5
Etterarbeidsredaktør/etterarbeidsregi16,5
Regi/letregi/letprodusent/reporter/VJ16,5
Foto16,5
Klipp (sammensyer, hovedklipper, klipper, offline-klipper, grovklipper, delklipper, sekvensklipper)16,5
Lyd (A-lyd, lyd)8,5
Scenograf/produksjonsdesign4,5
Kostymedesign/maskør/VFX/fargekorrigerer4,5
Total100

Registreringsprosessen for F©R-vederlag  i 2023

For å motta vederlag må du registrere alle produksjoner du har jobbet på, enten det gjelder premierer eller repriser, og opplyse om din(e) fagfunksjon(er) på hver produksjon. I tillegg må du laste opp signert arbeidskontrakt som viser at du har rettigheter i behold for å motta vederlag for TV/strømming.

Du vil finne alle produksjonene det er mulig å registrere deg for F©R-vederlag i en rullegardinmeny i registreringskjemaet. Dersom du har bidratt i flere produksjoner, må du fylle ut et skjema per produksjon. Du må registrere deg på produksjonene som er med i årets fordeling, selv om du har registrert disse tidligere.

Forbedringer i årets registreringsprosess
Vi gjort noen forbedringer i registreringskjemaene, som vi tror vil gjøre registreringen enklere for deg:

 • Du kan registrere opptil fire fagfunksjoner i samme skjema
 • Det er ett skjema for alle verkstypene med produksjonene i rullegardinmeny
 • Dersom du sendte inn kontrakten din i fjor, for visningsåret 2020, må du ikke sende inn denne på nytt
 • Du får en PDF-fil med bekreftelse for hver produksjon du har registrert i år.

Angående NRK
Merk at F©R ikke mottar vederlagsmidler til fordeling fra NRKs strømmeplattform, med unntak for visse enkeltproduksjoner oppført i skjema for enkeltproduksjoner. I hovedskjemaet vil du derfor ikke finne produksjoner som kun  lå tilgjengelig på tv.nrk.no og/eller i NRK TV-appen i 2021.

Registrering av sesong og episoder
For produksjoner med flere sesonger, anser vi hver sesong som en unik produksjon. Sesongnummeret er angitt i parentes. Vær oppmerksom  på at du registrerer deg på riktig sesong. Du må oppgi antall episoder du har jobbet på i eget felt. Dersom du registrerer deg på en produksjon uten episoder legger du inn “1” i feltet for episoder. Dette er viktig for den videre prosessen med beregning av vederlag.

Dokumentasjonskrav
Husk at du må dokumentere rettigheter i behold ved å laste opp en komplett, signert og datert arbeidskontrakt for hver produksjon og hver fagfunksjon du søker vederlag for. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming, og ikke bare privatkopiering.

Vi gjør oppmerksom på at F©Rs generalforsamling har vedtatt å stramme inn dokumentasjonskravet blant annet på grunn av økt press på rettigheter. Fordelingsplanen vedtatt 21.05.22 stiller derfor følgende dokumentasjonskrav: “Rettighetshaveren skal laste opp signert arbeidskontrakt med rettigheter i behold (gjelder ikke privatkopiering). Eventuelle unntak må saklig begrunnes.”

Dersom du lastet opp kontrakten din i fjor (for visningsåret 2020), trenger du ikke laste den opp på nytt i år. Merk at dette kun gjelder fjoråret, kontrakter innsendt tidligere må lastes opp også i år. Hvis du er usikker på hva eller om du lastet opp i fjor, anbefaler vi at du laster den opp på nytt. Du kan også ta kontakt med oss på for@filmforbundet.no.

Privatkopiering
For å få privatkopiering-vederlag må du dokumentere at du har hatt en fagfunksjon som gir opphavsrett, men du trenger ikke å ha rettigheter i behold i arbeidskontrakten. Vi gjør deg oppmerksom på at privatkopiering utgjør omtrent kun 15% av det totale vederlaget vi fordeler.

Hadde du flere fagfunksjoner på samme produksjon?
Du kan i år legge inn opptil fire fagfunksjoner i ett og samme skjema. Dersom du hadde flere fagfunksjoner enn fire, ber vi deg sende inn et nytt skjema for dette.

Bekreftelse på registreringen
I år vil du motta en PDF-fil som bekreftelse på hva du har sendt inn for hver produksjon du har registrert. Her kan du også se hvilke vedlegg du har sendt inn med registreringen. Vi anbefaler at du tar vare på denne for framtiden, slik at du har oversikt over hva du tidligere har registrert, og med hvilke kontrakter.

 

Lenker til registreringskjemaer og sendelister

Dersom du ikke får åpnet skjemaet, kan du prøve å bytte e-postkonto eller etablere en gratis gmail-konto, yahoo-konto e.l. I sendelistene får du oversikt over alle produksjoner du kan registrere i år. Du finner også samme oversikt i registreringsskjemaene.

Registreringskjema: Registrering til F©Rs fordeling av vederlag i 2023 for visningsåret 2021. (Registreringsskjemaet er nå stengt)
Sendeliste.

Registreringskjema enkeltproduksjoner: Særskilte enkeltproduksjoner (norske TV-drama-, spillefilm-, dokumentar- og TV-underholdningsproduksjoner) tilbudt for strømming på Netflix, HBO Nordic, VGTV og NRK.no). (Registreringsskjemaet er nå stengt). 
Sendeliste. 

 

Er du usikker på antall episoder du faktisk har jobbet på?
Dersom det er usikkert hvor mange eller hvilke episoder du faktisk har jobbet på, bør du avtale med de andre som hadde samme fagfunksjon på produksjonen om hvordan rettighetene skal fordeles mellom dere. Denne avtalen kan dere sende inn separat til for@filmforbundet.no. Deretter kan du registrere deg på det antallet episoder som tilsvarer den fordelingen dere ble enige om. Husk at F©R fordeler vederlag på grunnlag av de registreringene vi mottar. På sendelistene står flere tusen produksjoner og vi har ikke crewlister for alle produksjonene.

Hvordan kan flere personer dele fagfunksjon?
Dersom flere personer har delt én fagfunksjon på produksjonen, blir vederlaget som den fagfunksjonen skal ha, fordelt mellom disse personene. Fire lydsjefer som har arbeidet på samme TV-serie på 8 episoder, kan for eksempel registrere seg slik:

 • Lydsjef 1: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
 • Lydsjef 2: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
 • Lydsjef 3: 25 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 2 episoder (av 8)
 • Lydsjef 4: 50 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 4 episoder (av 8)

Dersom unntaksvis alle rettighetshaverne i en gruppe seg imellom blir enige om en annen fordeling enn det som følger av de foreliggende arbeidskontraktene, kan dere sende inn en signert avtale til for@filmforbundet.no innen fristen. Avtalen må i så fall være signert av alle rettighetshaverne som har delt fagfunksjon på produksjonen.

Dersom du har spørsmål til registreringen, skriv til for@filmforbundet.no.

Fristen for å registrere produksjoner for F©R-vederlag i 2023 var ved midnatt onsdag 21.06.23.

 

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) forvalter rettigheter for og fordeler opphavsrettsvederlag til personer som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon. Dette arbeidet forutsetter at vi innhenter personopplysninger og andre individuelle opplysninger fra de som gjør krav på vederlag. På denne nettsiden finner du informasjon om denne delen av arbeidet vårt.

Informasjon du selv gir oss
Når du velger å registrere deg hos F©R, lagrer og behandler F©R v/Filmforbundet data om deg, normalt navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsnummer (eventuelt D-nummer om du ikke har norsk personnummer), betalingsinformasjon og eventuelt dine registrerte produksjoner med fagfunksjonerl. Alle som registrerer seg hos F©R for å gjøre krav på godtgjøring til opphaver til åndsverk, er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon til F©R. Alle som har registrert seg kan når som helst be om å bli slettet ved å sende en melding om dette.

Hva bruker vi informasjonen til
Opplysningene benyttes kun til det uttrykkelige formål som er saklig begrunnet av F©R. F©R har ikke rett til å utlevere eller gi innsyn i personopplysninger som adresse, bosted og personnummer m.m., med mindre det følger av lov, avtale, forskrift eller vedtak fattet av offentlig myndighet m.m. Informasjon som oppgis ved registrering vil således ikke være tilgjengelig eller bli videreformidlet til andre uten hjemmel. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt og alle våre medarbeidere har taushetsplikt. Vi legger vekt på at alle data som overføres til oss, skal behandles iht gjeldende regler for datasikkerhet. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen i henhold til de avtalemessige eller eventuelle lovpålagte forpliktelser vi har.

Sikkerhet
Vi følger enkelte grunnprinsipper ved vår behandling av personopplysninger:
Vi påser at personopplysninger innhentet i forbindelse med rettighetsforvaltning kun er tilgjengelig for personell som har saklig behov for disse opplysningene.

Vi tilstreber at våre data lagres så fragmentert som praktisk mulig. Ved eventuelle datatap skal fragmentert lagring være til hinder for at større datamengder kan mistes, kobles og/eller identifiseres.
Innsyn i og tilgang til lagrede opplysninger

Du har rett til å gjøre deg kjent med opplysninger som er lagret om deg. Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi besitter om deg, til å korrigere eventuelle feil i disse opplysningene, og til å be oss om å slette opplysningene vi behandler om deg.

Dersom du ber om innsyn i dine personopplysninger vil vi informere deg om:

 • Hvilke opplysninger som blir behandlet.
 • Kilden for innsamling av opplysningene.
 • Hvorfor behandlingen finner sted.
 • Til hvilke mottakere eller grupper av mottakere personopplysningene er overført.

Vi vil gi deg denne informasjonen kostnadsfritt innen en måned fra forespørsel, begrenset til én gang per kalenderår. Vennligst bruk kontaktopplysningene angitt nedenfor dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

Endringer
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved våre saksbehandlingsrutiner. Vi informerer om endringene i de tjenestene som berøres, og ber deg alltid om å godkjenne endringene før du fortsetter å bruke tjenestene.

Spørsmål?
Om du har spørsmål, opplever problemer eller feil i forbindelse med F©Rs registreringsrunde, ber vi om at du melder fra til for@filmforbundet.no.

Gjennom F©R fordeler vi både vederlag for privatkopiering og vederlag for TV/strømming av audiovisuelle produksjoner. Du kan imidlertid ikke få vederlag for den samme utnyttelsen fra to ulike forbund. Foreløpig er det privatkopieringsvederlag vi kontrollerer. Du må derfor krysse av i registreringsskjemaet under den årlige F©R-registreringsrunden dersom du har mottatt privatkopiering fra et annet forbund.

Du kan likevel ha rett til å få F©R-vederlag for TV/strømming. Men for å få vederlag for TV/strømming må du ha riktig rettighetsregulering i arbeidskontrakten din som dokumentasjon på at du har dine rettigheter i behold. Du må også ha en fagfunksjon i arbeidskontrakten som ifølge fordelingsplanen gir opphavsrett. Deretter må kontrakten være signert og datert.

I tillegg anbefaler vi deg å signere en forvaltningskontrakt med oss, da det er en rekke avtaler med kommersielle aktører og strømmeaktører som krever at du har inngått en forvaltningskontrakt for å få F©R-vederlag. Les mer om hva som skal til for å få F©R-vederlag her.

Uten medlemskap i Filmforbundet, kan våre juridiske rådgivere på juridisk@filmforbundet.no hjelpe til å sjekke om du har riktig rettighetsregulering i arbeidskontrakten din, men kun dette. Medlemmer får full gratis gjennomgang av arbeidskontrakten.

Privatkopiering kommer i dag fra Staten, og krever ikke rettigheter i behold. Vi gjør imidlertid
oppmerksom på at privatkopiering for tiden kun utgjør kun 15% av det totale vederlaget vi fordeler. Størstedelen av F©R-potten vi fremforhandler og fordeler kommer fra kommersielle aktører for TV/strømming.

Kan jeg signere forvaltningskontrakten uten å bli medlem av Filmforbundet? Les mer om dette her.

Som privatperson kan du kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale som f.eks. TV- og filmproduksjoner, lydbøker, tekst og visuelle verk gratis og dele med nære venner og familie. Denne retten er fastsatt i åndsverkloven for å sikre allmennhetens tilgang til kultur. 

Rettighetshaverne får økonomisk kompensasjon for dette gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet. 

I Norge er det Norwaco som forvalter og fordeler disse midlene før det utbetales til medlemsorganisasjoner som representerer rettighetshavere. F©R/NFF mottar og viderefordeler kompensasjon fra Norwaco for TV- og filmarbeidere som har bidratt i audiovisuelle produksjoner som sannsynligvis har blitt privatkopiert. 

TV- og filmarbeidere kan registrere seg for kompensasjon for privatkopiering under den årlige F©R-registreringen, som åpner som regel i juni måned hvert år. 

For å få privatkopiering-vederlag må du dokumentere at du har hatt en fagfunksjon som gir opphavsrett i tråd med fordelingsplanen, men du trenger ikke å ha rettigheter i behold i arbeidskontrakten. Vi gjør deg oppmerksom på at privatkopiering utgjør omtrent kun 15% av det totale vederlaget vi fordeler. 

For å få F©R-vederlag for TV/strømming er det større dokumentasjonskrav, les mer om det her.

Hvem betaler for F©R-vederlagene?

Vederlagene som F©R fordeler kommer hovedsakelig fra kollektive avtaler som Norsk filmforbund har inngått med kommersielle aktører og strømmetjenester, men også gjennom rettighetsforvaltningsorganisasjonen Norwaco. Finn alle våre gjeldende avtaler her:

Det ble inngått separate opphavsrettsavtaler mellom mediehusene TV2, Discovery og MTG (Modern Times Group) og F©R den 18. april 2016.

Avtalene sikrer rimelige opphavsrettsvederlag til rettighetshavere som har inngått forvaltningskontrakt med F©R og andre som bidrar på audiovisuelle produksjoner som bestilles av mediehusene via eksterne produksjonsselskaper.

Prisoppjusterte vederlag som fordeles til rettighetshaverne for det enkelte visningsår vil bli offentliggjort via F©R regnskaper og på F©Rs generalforsamling.

Les mediehusavtale her. 

Norsk filmforbund og Netflix er blitt enige om å sikre regissører, fotografer, klippere og andre kreative TV- og filmarbeidere rimelig opphavsrettsbetaling for bestilte TV-dramaserier og filmer produsert i Norge for Netflix.

Vi har landet fire avtaler med Netflix:

 • Rettighetsavtale for TV-drama 
 • Rettighetsavtale for spillefilm
 • Rettighetsavtale for licenced originals
 • Rettighetsavtale for dokumentarserier og dokumentarfilmer

I tillegg til betalinger for tilgjengeliggjøring for hver produksjon (gjelder ikke licenced originals), vil det bli ytterligere suksessbasert betaling når et visst nivå for antall fullførte strømminger av en produksjon er nådd. Ordningen sikrer finansiell stabilitet for norske kreative TV- og filmarbeidere nå som stadig flere filmer og serier strømmes.

 

HBO

Norsk filmforbund og HBO er blitt enige om å sikre regissører, fotografer, klippere og andre kreative TV- og filmarbeidere rimelig opphavsrettsbetaling for bestilte TV-dramaserier og filmer produsert i Norge for HBO.

HBO betaler årlige vederlag for tilgjengeliggjøring av produksjoner på deres plattform.

Norwaco er en rettighetsforvaltningsorganisasjon og eies av sine 35 medlemsorganisasjoner, blant andre Filmforbundet og Norske filmregissører. Norwacos avtaleparter er blant annet tv-distributører som Telenor og Telia, som blant annet betaler for distribusjon av NRK-kanalene, men også for kommersielle kanaler.

Norwaco innkrever også vederlag for rettigheter til videresending og tredjepartsdistribusjon når norske programmer sendes i utlandet, både for NRK, TV2, Discovery, NENT og andre kanaler.

Privatkopieringsvederlagene kommer fra Norwaco via staten iht. ufravikelig regler i åndsverkloven. Vi har et godt samarbeid med Norwaco på alle disse områder.

Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

 

Filmforbundet står for forvaltningen av vederlag til rettighetshavere for filmer som kjøpes inn av Innkjøpsordningen for kortfilm og dokumentarfilm til strømmetjenesten Filmbib.no. Innkjøpsordningen gjelder kun innkjøpet av filmer til Filmbib, og er en engangsutbetaling.

Dersom du er filmarbeider som har rett på vederlag på bakgrunn av innkjøp til filmbib.no, skal produsent oppgi ditt navn og kontaktinformasjon i et skjema fra Norsk filminstitutt (NFI). Denne informasjonen blir videreformidlet til oss i Filmforbundet. Er du produsent og ønsker å søke om innkjøp, kan du finner ut mer og komme til søknadsportal via denne nettsiden.

Når avtale om innkjøp er på plass, er det Filmforbundet som sørger for fordeling av vederlag til filmens regissør, manusforfatter og øvrige filmarbeidere med opphavsrett. Med “øvrige filmarbeidere med opphavsrett” menes her animatør, fotograf, klipper, lydsjef, lyddesigner, produksjonsdesigner, maskør og kostymedesigner. Filmforbundet tar selv kontakt med de det gjelder dersom det mangler utbetalingsopplysninger (bankkontonummer og fødselsnummer).

Dersom vi har alt vi trenger av opplysninger, vil du ikke høre fra oss før vederlaget er utbetalt. Når vederlaget er utbetalt vil du motta du en e-post om hvilket beløp du mottok og for hvilken produksjon. Filmforbundet fordeler vederlag fra Innkjøpsordningen om lag to ganger i året.

Det regnes også ut hvor stor andel av det totale vederlaget for hvert verk som skal tilfalle fagfunksjonen skuespiller og fagfunksjonen (utøvende) musiker. Disse andelene blir, der det er aktuelt, overført fra Filmforbundet til Norsk skuespillerforbund og Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon).

Det kjøpes inn om lag 100 kort- og dokumentarfilmer via Innkjøpsordningen hvert år. Vederlag til filmens rettighetshavere følger faste fordelingsnøkler etter avtale mellom Filminstituttet og bransjeorganisasjonene. Vederlaget er en engangssum som dekker en fem års distribusjonsavtale på Filmbib.

Det er viktig å merke seg at Filmforbundet fordeler vederlagene først når avtaleinngåelse mellom Norsk filminstitutt og søker er signert, og det økonomiske mellom Norsk Filminstitutt og søker er gjort opp.

(Gjelder for filmer kjøpt inn i ordningen etter 30. april. 2021)
Med virkning fra 30. april 2021 er satsene hevet:

For kortfilm og korte dokumentarer skal:

 • kr. 18.000,- tilfalle søker/produsent, og
 • kr. 10.000,- fordeles mellom øvrige rettighetshavere

For dokumentarfilm (på 25 minutter og lenger) skal

 • kr. 28.000,- tilfalle søker/produsent, og
 • kr. 20.000,- skal fordeles mellom øvrige rettighetshavere

Dette gir denne fordelingen:

Kortfilm og kort dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 10 000,-
FaggruppeFordelingsnøkkelBeløp
Regissør27,8%2780
Manusforfatter27,8%2780
Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for fordeling)*24,4%2440
Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling)8,9 %890
Øvrige filmarbeidere11,1 %1110

*for kortdokumentarer blir skuespillerpotten på 2440 kr og fordelt likt på alle “øvrige rettighetshavere” som er registrert på produksjonen.

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 20 000,-
FaggruppeFordelingsnøkkelBeløp
Regissør36,8 %7360
Manusforfatter36,8%7360
Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling)11,7 %2340
Øvrige filmarbeidere14,7 %2940

Bibliotekvederlag

Er du opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for publikum i de norske bibliotekene, fysisk eller digitalt? Da kan du søke om bibliotekvederlag.

Søknadsportalen åpner i slutten av hvert år, og man kan da søke for verker som har vært tilgjengelig det aktuelle året. På vegne av Norsk filmvederlagsfond administrerer vi i Filmforbundet denne vederlagsordningen.