Hvorfor bli medlem i Filmforbundet?

Et medlemskap i Norsk filmforbundet gir deg tilgang til et støtteapparat som kjenner TV- og filmbransjen. Vi gir deg juridisk bistand ved kontraktinngåelse, vi sikrer deg vederlag for bruk av dine åndsverk, og vi sørger for en ryddigere TV- og filmbransje ved å inngå kollektive avtaler som gir deg gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi kjemper for at våre medlemmer skal ivaretas, og for å beholde kompetansen og kontinuiteten til norske TV- og filmarbeidere. Jo mer du bruker medlemskapet, desto større verdi vil du oppleve.

Vi organiserer alle bak kamera. Regi, manus, foto, klipp, lyd, scenografi, produksjonsdesign, kostyme, maske, VFX, redaktør, VJ, letprodusent, letregi, lys, animatører, script, first assistant directors, rekvisitt, SFX, produksjonsledere, dubb/versjonering, casting, sminke, location, stunt, kontoransatte og mange, mange fler.

 

Ulike typer medlemskap:

Dersom du ønsker å bytte medlemskapstype, skriv til oss på medlem@filmforbundet.no.

Alle yrkesutøvere innenfor norsk audiovisuell produksjon (TV- og filmproduksjon-produksjon) og personer med avsluttet relevant fagutdannelse med varighet på minst 2 år eller tilsvarende, kan søke medlemskap i Filmforbundet. For ordinært medlemskap i Filmforbundet  gjelder følgende kontingentsats:

 • Innmeldingsavgift:  kr. 367,-.

 • Ordinær kontingent:  kr. 367,- pr. mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura. Kontingenten justeres årlig 1. januar iht. konsumprisindeks.

Bli medlem

Student

Studenter ved utdanningssted for audiovisuell produksjon, godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan søke studentmedlemskap. Følgende satser gjelder for studentkontingent:

 • Innmeldingsavgift: kr. 123,-

 • Studentkontingent: kr. 123,- per mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura. Vi tilbyr alle studenter studentkontingent to år etter avsluttet studium (vedtatt på årsmøtet 3. juni 2023). Kontingenten justeres årlig 1. januar iht. konsumprisindeks.

Bli medlem

Senior

Medlemmer går over til seniormedlemskap ved fylte 67 år, og betaler halv kontingent, altså:

 • Innmeldingsavgift: kr. 183,-
 • Seniorkontingent: kr. 183,- per mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura. Les mer om seniormedlemskap & kontingentfritak i våre vedtekter. Kontingenten justeres årlig 1. januar iht. konsumprisindeks.

Bli medlem

Støttemedlem

Støttemedlemskap kan søkes av personer som har tilknytning til TV- og filmbransjen, men som ikke oppfyller kriteriene i henhold til §§ 2-1 og 2-2 i vedtektene. Følgende satser gjelder for støttemedlemskap:

 • Innmeldingsavgift: kr. 183,-
 • Støttemedlemskap: kr. 183,- per mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro eller kan motta e-faktura. Støttemedlemmer har ikke rett til juridisk bistand. Les mer om begrensninger for denne typen medlemskap i våre vedtekter. Kontingenten justeres årlig 1. januar iht. konsumprisindeks.

Bli medlem

Velkommen som medlem i Filmforbundet! Som medlem tar du nå del i et fellesskap med over 1600 organiserte fagarbeidere innenfor TV- og filmproduksjon. 

Filmforbundet er en demokratisk organisasjon som eies av medlemmene og hvor årsmøtet er det øverste organet. Årsmøtet velger bl.a. forbundsstyret og vedtar forbundets vedtekter, som alle medlemmer forplikter seg til å følge. 

Alle medlemmer følger de til enhver tid gjeldende tariffavtaler/overenskomster og opphavsrettsavtaler fremforhandlet av Filmforbundet. Du signerer forvaltningskontrakt med F©R ved innmelding slik at vi kan hjelpe deg å sikre dine rettigheter og inntekter dersom du har opphavsrett. Dersom du er rettighetshaver, vil vi anbefale deg å lese mer her om hva som skal til for å få vederlag fra F©R. 

Ditt medlemsnummer og medlemskort vil du finne i appen “GNIST”, som du kan få tilgang til så snart første medlemskontingent er betalt. Trykk på denne lenken for å komme i gang: KOM I GANG. Ditt brukernavn i GNIST er din e-postadresse. 

Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette  avtalegiro med oss i sin nettbank, for automatisk og korrekt betaling av kontingent. Kontakt banken din dersom du trenger hjelp til dette. Du kan få oversikt over alle dine kontingentfakturaer under “din side” i appen Gnist. Dersom du trenger hjelp med Gnist kan du ta kontakt med Styreweb på KUNDESERVICE@STYREWEB.COM, eller på telefonnummer 72909001. Som medlem av Filmforbundet får du automatisk fradrag på skatten for betalt fagforeningskontingent.

Har du spørsmål om arbeidskontrakt, tariffavtaler, arbeidsforhold m.m. skriv til våre juridiske rådgivere på juridisk@filmforbundet.no. Andre medlemshenvendelser kan rettes til medlem@filmforbundet.no.

Du kan lese om alle medlemsfordeler her. 

Les våre medlemsmailer og følg oss på sosiale medier for å få innsikt i hva du har rett på av lønn og rettigheter, nyheter og medlemstilbud. Sentralbordets telefonnummer er 21 52 33 80.

Velkommen og takk for at du velger å stå sammen med dine kollegaer og styrke bransjen gjennom ditt medlemskap!

Nye medlemmer mottar første faktura for medlemskontingent på e-post eller i nettbanken din som en e-faktura. Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette avtale om avtalegiro i sin nettbank, for automatisk og korrekt betaling av kontingent. 

Når du mottar din første faktura på e-post eller i nettbanken din, kan du opprette AvtaleGiro. Alt det praktiske vedrørende AvtaleGiro avtales direkte med banken. 

Du kan få oversikt over alle dine fakturaer under “dine sider” i appen GNIST. Men for å laste ned kopier av fakturaene, må man logge inn via data. 

Trykk på denne lenken for å komme i gang: KOM I GANG. Ditt brukernavn i GNIST er din e-postadresse. Dersom du trenger hjelp med Gnist kan du ta kontakt med Styreweb på KUNDESERVICE@STYREWEB.COM, eller på telefonnummer 72909001.

Har du spørsmål om kontingentbetalinger, skriv til kontingent@filmforbundet.no.

Som medlem av Filmforbundet får du automatisk fradrag på skatten for betalt medlemskontingent. Tidligere har du måtte fylle inn dette i skattemeldingen selv, men fra 2023 får du forhåndsutfylt skattemelding med fradrag for innbetalt kontingent.

Dersom du ikke har får forhåndsutfylt skattemelding for betalt medlemskontingent, er det fordi du ikke har oppgitt ditt fødselsnummer til oss. Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal ordne dette før neste års skattemelding på medlem@filmforbundet.no.

Vi benytter appen GNIST som ditt elektroniske medlemskort. Som nytt medlem, får du tilgang til medlemskortet så snart første medlemskontigent er betalt.

Trykk på denne lenken for å komme i gang: KOM I GANG. Ditt brukernavn i GNIST er din e-postadresse. Dersom du trenger hjelp med Gnist kan du ta kontakt med Styreweb på KUNDESERVICE@STYREWEB.COM, eller på telefonnummer 72909001.

Alle fakturaene kan du også finne på “dine sider” i GNIST. Vi anbefaler medlemmer å opprette avtalegiro med oss for korrekt og automatisk betaling.

Dersom du ikke ønsker å opprette avtalegiro, kan du i stedet betale dine utestående fakturaer med VIPPS, i tillegg til vanlig bankbetaling.

Alle med medlemskap i Norsk filmforbund kan fryse/pause medlemskapet med opptil ett år av gangen. Dette gjelder både studenter og for de med ordinært medlemskap.

Pauseperioden kan minimum være seks måneder og maksimum 12 måneder av gangen, og maksimum 24 måneder totalt. Vi kan ikke sette medlemskapet på pause i en allerede betalt periode, f.eks. midt i en måned. Vi kan bare sette medlemskapet på pause fra den 1. i en måned som det enda ikke er betalt for. 

Du kan be om å få pauset medlemskapet ditt av følgende årsaker: 

 • Sykdom eller skade som er dokumentert med legeerklæring på arbeidsstopp i perioden det gjelder. 
 • Ved svangerskap som gjør at man ikke kan jobbe. 
 • Ved mamma/pappaperm. Kan søke om pause inntil et år etter termin.

Dersom du ønsker å pause medlemskapet lenger enn 12 måneder, må dokumentasjon foreligge, og samme vilkår som for ny pauseperiode gjelder. Ved henvendelse om forlengelse av pausen utover 24 måneder, vil forbundskontoret videresende henvendelsen til Arbeidsutvalget som tar stilling til om man kan få lov til å ytterligere pause medlemskapet. 

Ved ønske om å fryse eller pause av medlemskap, kan du søke ved å sende en e-post til medlem@filmforbundet.no. I e-posten må du oppgi:

 • fornavn & etternavn
 • telefonnummer
 • hvilken periode du ønsker å søke om frys for
 • legge ved dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller vilkårene for pause. 

OBS: Søknad om pause må sendes snarest, og senest 3 uker før pauseperiodens start. Frys eller pause gjøres ikke med tilbakevirkende kraft. Etter utløpt av pauseperioden tilsendes kontingentfaktura som normalt.

 

For å melde deg ut av Norsk filmforbund må du bruke dette utmeldingsskjemaet:

Utmeldingsskjemaet, trykk her.

VIKTIG INFORMASJON OM UTMELDING

I henhold til vedtektenes § 10-2 første ledd vil medlemskapet opphøre tre måneder etter at Filmforbundet har mottatt utmeldingsskjemaet. Plikten til å betale kontingent opphører følgelig tre måneder etter utmelding. Ved utmelding teller vi med den måneden du har meldt deg ut via utmeldingskjemaet. Det vil med andre ord si at hvis du melder deg ut f.eks. 15. mai, vil du bli satt som utmeldt 31. juli.

Bestemmelsene knyttet til utmeldinger må være der for at vi som organisasjon skal ha en forutsigbarhet hva gjelder økonomi, juridisk bistand og antall medlemmer vi representerer i forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår for bransjen.

Dersom Filmforbundet har utsendt plassoppsigelse i henhold til Lov om arbeidstvist eller om det er gjort vedtak om sympatistreik, kan ikke medlemmer innenfor det gjeldende tariffområdet melde seg ut så lenge tvisten pågår.

Du kan beholde din forvaltningskontrakt med F©R selv om du melder deg ut, men da vil ekstra 10 prosent av vederlaget gå til administrasjonen som jobber for å forhandle vilkår for din opphavsrett og for å fortsatt sikre kollektive inntekter til deg som rettighetshaver. Ønsker du også å si opp din forvaltningskontrakt, må dette gjøres særskilt med 6 måneders varsel, tidligst fra neste kalenderår. Du vil imidlertid fortsatt være omfattet av allerede inngåtte rettighetsavtaler på dine vegne, men ikke fremtidige. Ved ønske om oppsigelse av forvaltningskontrakt, skal du skrive til for@filmforbundet.no.

Takk for din tid som medlem, og velkommen tilbake hvis det skulle bli aktuelt senere.