Foto: Julianne Leikanger
Foto: Marius Bjellebø/Monster
Foto: Paradox Film

Om oss

Filmforbundet har sin bakgrunn i Norsk Filmteknikeres Forbund fra 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952. I dag er Norsk Filmforbund en kunstnerorganisasjon, rettighetsforvalter og fagforening med over 1.500 medlemmer fra TV- og filmbransjen.

Norsk filmforbund forvalter flere ordninger som du i TV- og filmbransjen kan få vederlag fra. Blant annet gjennom F©R, Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning, som alle våre medlemmer er omfattet av. Å være både rettighetsforvalter og fagforbund er en unik kombinasjon som styrker vår politiske påvirkningskraft og forhandlingsmakt. Dette gjør oss bedre rustet til å lande gode løsninger, blant annet med Netflix og HBO, og vi kan derfor fordele mange millioner kroner i opphavsrettsvederlag hvert år.

Vi har inngått flere tariffavtaler med Virke/Virke Produsentforening, som representerer de fleste uavhengige produksjonsselskapene i Norge. Tariffavtalene sikrer deg som TV- og filmarbeider bedre betingelser enn hva lovverket generelt tilbyr, blant annet når det kommer til minstelønn, tillegg, og reisetidskompensasjon. Vi tilbyr også medlemmer juridisk bistand om lønns- og arbeidsvilkår, og kvalitetssikrer medlemmers innsendte arbeidskontrakter før signering. I tillegg jobber vi i Filmforbundet politisk for å styrke norsk film og TV, og vi er en viktig samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og i utformingen av offentlige støtteordninger.

Filmforbundet er en demokratisk organisasjon som eies av medlemmene og hvor årsmøtet er det øverste organet. Årsmøtet velger bl.a. forbundsstyret og vedtar forbundets vedtekter, som alle medlemmer forplikter seg til å følge.

VEDTEKTER NORSK FILMFORBUND_ (sist revidert og vedtatt av NFFs årsmøte 03.06.2023).

Styret til Norsk filmforbund

Retningslinjene for styrearbeidet i Norsk filmforbund finner du her. 

Stillingsinstruks for styreleder kan du lese her. 

Jette F. Christensen
Styreleder

Eirik Munthe-Kaas
Nestleder

Benjamin Mosli
Styremedlem

Stine Stickler Gundersen
Styremedlem

Torgrim Forbergskog
Styremedlem

Ane Helga Lykka
Styremedlem

Erling Thorbjørnsen
Styremedlem

Tommy Næss
Styremedlem og distriktrepresentant

Igor Devold
Styremedlem & NFRs representant

Sunniva Bærug
Styremedlem & NFFs ansattrepresentant

 

Varamedlemmer: 

Leena Steenberg, varamedlem.
Thomas Joakim Alveberg, varamedlem.
Ivar Nesheim, varamedlem.
Fredrik Mortensen, varamedlem for distriktrepresentant.
Frøydis Fossli Moe, varamedlem for NFRs representant.

Årsmøtet velger to representanter til kontrollkomiteen for tilsyn av styrets, F©Rs og lokallags disposisjoner. Les instruks for kontrollkomiteen her. 

Representantene i kontrollkomiteen:

Paul René Roestad.
Merete Bostrøm.

Filmforbundet har tre lokallag: Vest, Sør-Vest og Nord-Norge. Lokallagene har egne ledere og styrer, og de får driftsmidler fra hovedkontoret til supplerende aktiviteter og tilbud for Filmforbundets medlemmer i sin region.

Lokallagene har ansvar for forbundets arbeid i sine lokalområder. De arrangerer treff og kurs, er til stede på festivaler, og fungerer som forbundets ambassadører innenfor sitt lokalområde. De kan også bistå i medlemssaker i samråd med forbundskontoret.

Lokallagenes styrer velges innenfor  sitt distrikt, og avgir rapport om arbeidet til årsmøtet.

Lokallag Nord-Norge

Fredrik Mortensen (leder)
(+47) 412 29 123
fredrik.mortensen@gmail.com

Kristoffer Jørgensen (styremedlem)
(+47) 900 83 134
arcticaction@gmail.com

Jenny Andersen (styremedlem)
(+47) 994 47 130
jenny92andersen@gmail.com

Tobias Bye (vara)
(+47) 402 14 827
tobiasbye@hotmail.com

NFF Nord-Norge driver Facebook-kontoen Filmarbeidere i Nord-Norge.

Lokallag Sør-Vest

Lina Helvik (leder)
(+47) 453 93 716
lina@helvikfilm.no

Bo B. Randulff (vara)
(+47) 928 53 005
randulff@hotmail.com

Carl Philip Bechmann (Sekretær)
(+47) 473 79 730
Facebook
Lokallag Vest

Tommy Næss (leder)
(+47) 934 40 231
tommy@tommynaess.no

Kathleen Johnsen (nestleder)
(+47) 962 37 021
kathleen.johnsen@hotmail.com

Nina Knag (sekretær)
(+47) 909 34 753
nina@ninaknag.com

Øyvind Rydland (vara)
(+47) 906 06 049
mr.rydland@me.com

Sven A. Nydal (vara)
(+47) 920 49 302
sven@nydalfilm.biz

Facebook

Norske Filmregissører (NFR) har som formål å styrke og synliggjøre regissørenes posisjon og kunstneriske, juridiske og økonomiske interesser. NFR ble stiftet i 1999 og representerer i dag over 400 regissører. Øverste organ er årsmøtet, som velger styret og forbundsleder.

Filmforbundet  har et samarbeid med Norske Filmregissører som betyr at man som medlem i Norske Filmregissører får tilgang til de samme juridiske tjenestene og øvrige medlemsfordelene som tilbys medlemmene hos oss. 

Som medlem i Norske Filmregissører er man derfor også medlem i Filmforbundet, og man vil motta medlemsfordeler og medlemsmailer fra begge forbund.   

Les mer og kontakt Norske Filmregissører her.

Norske Filmregissører

Kortfilmfestivalen i Grimstad er en viktig møteplass for unge så vel som for etablerte filmskapere og filmmiljø i Norge, og under festivalen deler vi ut Norsk filmforbunds fagpris og hederlig omtale. Fagprisen er på 10.000 kroner og går til en person som representerer ypperlig faglig innsats blant de norske filmene i konkurranse. Juryen er oppnevnt av Norsk filmforbund.

Fagpris

Filmforbundets årsmøte velger representanter til å sitte i Stipendkomiteen for filmkunst. De valgte filmkunstnerne har som oppgave å vurdere og innstille mottakere av arbeidsstipend, og diversestipend til filmkunstnere og nyetablerte filmkunstnere til Kulturrådet. 

Vervet i stipendkomiteen varer i tre år, og dette sikrer stabilitet og en viss rutine i arbeidet. De som sitter i stipendkomiteen er: 

 • Vibeke Heide, leder.
 • Monja Wiik, medlem.
 • Kjell Vassdal, medlem.
 • Karsten Meinich, medlem.
 • Olaug Spissøy Kyvik, vara.
 • Jeanette Sundby, vara.
 • Ola Palm Helland, sekretær.

Valgkomiteen i Filmforbundet består av fem medlemmer og har ansvar for å foreslå kandidater til alle verv til årsmøtene til Filmforbundet og generalforsamlingene til F©R. Valgkomiteen finner også kandidater til styreverv i andre organisasjoner hvor Filmforbundet er representert, samt jurymedlemmer til f.eks. Gullrutens fagpriser, Amandakomiteen og den norske Oscarkomiteen. 

Valgkomiteen forsøker hele tiden å jobbe bredt mot hele medlemsmassen, og å tilstrebe et mangfold i alle verv som skal fylles enten det gjelder geografisk tilhørighet, alder, bakgrunn eller fagfunksjonstilhørighet. 

Valgkomiteen består av:

 • Vera Garberg (klipper/etterarbeidsredaktør innen dokumentar og TV-underholdning ) 
 • Christine Bozenski (rekvisitør innen TV-drama)
 • Kai Arne Soot (klipper innen TV-underholdning)
 • Kaja Westerhagen Jacobsen
 • Fanny Wadman (lydsjef innen fiksjon og dokumentar)

Har du innspill eller forslag å komme med til valgkomiteen så ikke nøl med å ta kontakt:

valgkomiteen@filmforbundet.no

Vi samarbeider med Virke om å tilby og gjennomføre kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) tilpasset TV- og filmproduksjoner. Les våre nyhetsbrev, følg med på vår hjemmeside og på våre kanaler på sosiale medier for å få med deg neste kurs.

Norsk filminstitutt (NFI) har innført som vilkår for utbetaling av tilskudd at søker har en dokumentert HMS-plan med risikoanalyse, tiltaksplaner og systemer for rapportering og evaluering av avvik. Tilsvarende krav er også innført i spillefilmoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen. 

Arbeidsmiljøloven stiller videre krav til at ledere, mellomledere og verneombud som håndterer disse oppgavene har dokumentert kompetanse for lovområdet. 

For at HMS ikke skal bli en papirøvelse, er det avgjørende å utvikle HMS-rutiner som er tilpasset vår bransje. Vi samarbeider derfor med Virke Produsentforeningen om å tilpasse vårt fire dagers kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) TV- og filmbransjen, og våre forelesere er filmvitere, jurister, fagsjefer og spesialister som alle har lang fartstid fra bransjen. 

Som kursdeltaker utfordres du til å bli med på å utvikle løsninger som virker sammen med de arbeidsredskapene vi allerede har, som manus, prod.-plan, ukeplan og dagsplan. Vårt mål er å gi bedre standardiserte styringsredskaper og systematiske varslingsrutiner.

Et fullført fire-dagers kurs gir lovpålagt kompetansebevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring. Ved å fullføre et HMS-kurset viser du at du tilhører den seriøse delen av bransjen og ønsker det beste for produksjonen og dine medarbeidere.  

For spørsmål om kurs og kompetanse, kontakt prosjektleder Jostein Brå Oksavik på jostein@filmforbundet.no.

Filmforbundet har, gjennom sin nå 75 årige historie, balansert mellom kulturpolitisk engasjement og virksomheten som fagforening. Noen perioder har tariffer vært det sentrale, andre ganger vaktbikkje-virksomheten overfor Norsk Film AS, og atter andre ganger forholdet til sentrale myndigheter. Les mer om Filmforbundets historie, skrevet av Ivar Hartviksen, filmarbeider og filmhistoriker:

Filmforbundets-historie..pdf

Her finner du mål- og strategidokumentet som gjelder for årene 2022–2026 og som er vedtatt av
Norsk filmforbunds årsmøte i mai 2022: Filmforbundets-strategi.