Foto: Julianne Leikanger
Foto: Marius Bjellebø/Monster
Foto: Paradox Film

Om oss

Filmforbundet har sin bakgrunn i Norsk Filmteknikeres Forbund fra 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952. I dag er Norsk Filmforbund en kunstnerorganisasjon, rettighetsforvalter og fagforening med over 1.600 medlemmer fra TV- og filmbransjen.

Norsk filmforbund forvalter flere ordninger som du i TV- og filmbransjen kan få vederlag fra. Blant annet gjennom F©R, Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning, som alle våre medlemmer er omfattet av. Å være både rettighetsforvalter og fagforbund er en unik kombinasjon som styrker vår politiske påvirkningskraft og forhandlingsmakt. Dette gjør oss bedre rustet til å lande gode løsninger, blant annet med Netflix og HBO, og vi kan derfor fordele mange millioner kroner i opphavsrettsvederlag hvert år.

Vi har inngått flere tariffavtaler med Virke/Virke Produsentforening, som representerer de fleste uavhengige produksjonsselskapene i Norge. Tariffavtalene sikrer deg som TV- og filmarbeider bedre betingelser enn hva lovverket generelt tilbyr, blant annet når det kommer til minstelønn, tillegg, og reisetidskompensasjon. Vi tilbyr også medlemmer juridisk bistand om lønns- og arbeidsvilkår, og kvalitetssikrer medlemmers innsendte arbeidskontrakter før signering. I tillegg jobber vi i Filmforbundet politisk for å styrke norsk film og TV, og vi er en viktig samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og i utformingen av offentlige støtteordninger.

Filmforbundet er en demokratisk organisasjon som eies av medlemmene og hvor årsmøtet er det øverste organet. Årsmøtet velger bl.a. forbundsstyret og vedtar forbundets vedtekter, som alle medlemmer forplikter seg til å følge.

Les Norsk filmforbunds vedtekter her_(sist revidert og vedtatt av Filmforbundets landsmøte 27.04.2024).

under oppdatering

Styret til Norsk filmforbund

Retningslinjene for styrearbeidet i Norsk filmforbund finner du her. 

Stillingsinstruks for styreleder kan du lese her. 

 

Personer i styret: 

Jette F. Christensen
Styreleder

Eirik Munthe-Kaas
Nestleder

Benjamin Mosli
Styremedlem

Stine Stickler Gundersen
Styremedlem

Ad Stoop
Styremedlem

Ane Helga Lykka
Styremedlem

Erling Thorbjørnsen
Styremedlem

Tommy Næss
Styremedlem og distriktrepresentant

Leiv Igor Devold
Styremedlem & NFRs representant

Sunniva Bærug
Styremedlem & NFFs representant

 

Varamedlemmer: 

Aud Haugen Fougner, varamedlem.
Suzanne Svae-Johansen, varamedlem.
Ivar Nesheim, varamedlem.
Fredrik Mortensen, varamedlem for distriktrepresentant.
Ingrid Liavaag, varamedlem for NFRs representant.

Årsmøtet velger to representanter til kontrollkomiteen for tilsyn av styrets, F©Rs og lokallags disposisjoner. Les instruks for kontrollkomiteen her. 

Representantene i kontrollkomiteen:

Merete Bostrøm.
Thor Lønning Aarrestad.
Paul René Roestad.

Fra 1. januar 2024 ble Filmforbundets lokallag erstattet av fem regionslag. Regionslagene er ikke juridiske enheter, men anses som regionale grupperinger som finansieres og fasiliteres av Filmforbundet sentralt.

De fem regionslagene har et geografisk nedslagsfelt som dekker hele Norge, og er fastsatt av Filmforbundets styre i samråd med tidligere lokallag: 

 • Regionslag Nord (Nordland, Troms, Finnmark)
 • Regionslag Sør (Agder, Telemark, Vestfold og Rogaland)
 • Regionslag Vest (Vestland, Møre og Romsdal)
 • Regionslag Midt-I (Innlandet og Trøndelag)
 • Regionslag Øst (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud)

I tillegg til at regionslagene skal ivareta interessene til film- og TV-arbeidere i sine geografiske nedslagsfelt, skal regionslagene også representere medlemmers interesser i regionale filmsentre og filmfond.

 • Regionslag Nord (Nordnorsk filmsenter og Filmfond Nord)
 • Regionslag Sør (Sørnorsk filmsenter, Filmkraft Rogaland og Mediefondet Zefyr)
 • Regionslag Vest (Vestnorsk filmsenter og Mediefondet Zefyr)
 • Regionslag Midt-I (Midtnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter og Filminvest)
 • Regionslag Øst (Viken filmsenter og Oslo filmfond)

Oppgaver og ansvaret til regionslagene 

 • Regionslagene skal arrangere lokale bransjetreff, evt  kurs/seminar, og delta på festivaler for å skape sosialt og faglig samhold.
 • Representerer og informerer om sin region  på landsmøtet til Filmforbundet (to delegater per regionslag) og til Filmforbundet sentralt
 • Representere Filmforbundet i regionale filmsentre og filmfond.
 • Være kontaktpunkt for lokale medlemmer i samråd med Filmforbundet sentralt. 
 • Regionslagene skal påvirke lokal filmpolitikk, delta i Filmforbundets politikkutvikling i samråd med Filmforbundet sentralt. 
Regionslag Nord

 

Regionslag Nord dekker Finnmark, Troms og Nordland.

Fredrik Mortensen (leder)
(+47) 412 29 123
fredrik.mortensen@gmail.com

Toni Nordli (medlem i styringsgruppen)

Hanne Suni (medlem i styringsgruppen)

Regionslag Sør

 

Regionslag Sør dekker Agder, Telemark, Vestfold og Rogaland. 

Styringsgruppen til Regionslag Sør: 

Lina Helvik (leder)
(+47) 453 93 716
lina@helvikfilm.no

Bo B. Randulf (medlem i styringsgruppen)
(+47) 928 53 005
randulff@hotmail.com

 

 

Regionslag Vest

 

Regionslag Vest dekker Vestland, Møre og Romsdal.

Tommy Næss (leder)
(+47) 934 40 231
tommy@tommynaess.no

Mathilde Mekari Ypsøy (medlem i styringsgruppen)
(+47) 950 58 928
mathilde@ypsoy.com

Birk Øren (medlem i styringsgruppen)
(+47) 928 17 589
birkoren@icloud.com

 

Facebook
Regionslag Midt-I

 

Regionslag Midt-I dekker områdene Innlandet og Trøndelag.

Augustus Moltubakk (leder)
(+47) 406 17 189
augustus@molutbakk.no

Regionslag Øst

 

Regionslag Øst dekker Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Terje Linchausen Christiansen (leder)
terjel.christiansen@gmail.com

Johanna Carin Nyström (medlem i styringsgruppen)

Mari Lie Mikkelsen (medlem i styringsgruppen)

 

 

Norske Filmregissører (NFR) har som formål å styrke og synliggjøre regissørenes posisjon og kunstneriske, juridiske og økonomiske interesser. NFR ble stiftet i 1999 og representerer i dag over 400 regissører. Øverste organ er årsmøtet, som velger styret og forbundsleder.

Filmforbundet  har et samarbeid med Norske Filmregissører som betyr at man som medlem i Norske Filmregissører får tilgang til de samme juridiske tjenestene og øvrige medlemsfordelene som tilbys medlemmene hos oss. 

Som medlem i Norske Filmregissører er man derfor også medlem i Filmforbundet, og man vil motta medlemsfordeler og medlemsmailer fra begge forbund.   

Les mer og kontakt Norske Filmregissører her.

Norske Filmregissører

Kortfilmfestivalen i Grimstad er en viktig møteplass for unge så vel som for etablerte filmskapere og filmmiljø i Norge, og under festivalen deler vi ut Norsk filmforbunds fagpris og hederlig omtale. Fagprisen er på 10.000 kroner og går til en person som representerer ypperlig faglig innsats blant de norske filmene i konkurranse. Juryen er oppnevnt av Norsk filmforbund.

Fagpris

Filmforbundets årsmøte velger representanter til å sitte i Stipendkomiteen for filmkunst. De valgte filmkunstnerne har som oppgave å vurdere og innstille mottakere av arbeidsstipend, og diversestipend til filmkunstnere og nyetablerte filmkunstnere til Kulturrådet. 

Vervet i stipendkomiteen varer i tre år, og dette sikrer stabilitet og en viss rutine i arbeidet. De som sitter i stipendkomiteen er: 

 • Vibeke Heide, leder.
 • Monja Wiik, medlem.
 • Kjell Vassdal, medlem.
 • Karsten Meinich, medlem.
 • Olaug Spissøy Kyvik, vara.
 • Jeanette Sundby, vara.
 • Ola Palm Helland, sekretær.

Valgkomiteen i Filmforbundet består av fem medlemmer og har ansvar for å foreslå kandidater til alle verv til årsmøtene til Filmforbundet og generalforsamlingene til F©R. Valgkomiteen finner også kandidater til styreverv i andre organisasjoner hvor Filmforbundet er representert, samt jurymedlemmer til f.eks. Gullrutens fagpriser, Kortfilmfestivalen, Amandakomiteen og den norske Oscarkomiteen. 

Valgkomiteen forsøker hele tiden å jobbe bredt mot hele medlemsmassen, og å tilstrebe et mangfold i alle verv som skal fylles enten det gjelder geografisk tilhørighet, alder, bakgrunn eller fagfunksjonstilhørighet. 

Valgkomiteen består av:

 • Vera Garberg 
 • Christine Bozenski 
 • Espen Olaisen
 • Kaja Westerhagen Jacobsen
 • Fanny Wadman 

 

valgkomiteen@filmforbundet.no

Vi samarbeider med Virke om å tilby og gjennomføre kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) tilpasset TV- og filmproduksjoner. Les våre nyhetsbrev, følg med på vår hjemmeside og på våre kanaler på sosiale medier for å få med deg neste kurs.

Norsk filminstitutt (NFI) har innført som vilkår for utbetaling av tilskudd at søker har en dokumentert HMS-plan med risikoanalyse, tiltaksplaner og systemer for rapportering og evaluering av avvik. Tilsvarende krav er også innført i spillefilmoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen. 

Arbeidsmiljøloven stiller videre krav til at ledere, mellomledere og verneombud som håndterer disse oppgavene har dokumentert kompetanse for lovområdet. 

For at HMS ikke skal bli en papirøvelse, er det avgjørende å utvikle HMS-rutiner som er tilpasset vår bransje. Vi samarbeider derfor med Virke Produsentforeningen om å tilpasse vårt fire dagers kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) TV- og filmbransjen, og våre forelesere er filmvitere, jurister, fagsjefer og spesialister som alle har lang fartstid fra bransjen. 

Som kursdeltaker utfordres du til å bli med på å utvikle løsninger som virker sammen med de arbeidsredskapene vi allerede har, som manus, prod.-plan, ukeplan og dagsplan. Vårt mål er å gi bedre standardiserte styringsredskaper og systematiske varslingsrutiner.

Et fullført fire-dagers kurs gir lovpålagt kompetansebevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring. Ved å fullføre et HMS-kurset viser du at du tilhører den seriøse delen av bransjen og ønsker det beste for produksjonen og dine medarbeidere.  

For spørsmål om kurs og kompetanse, kontakt prosjektleder Jostein Brå Oksavik på jostein@filmforbundet.no.

Filmforbundet har, gjennom sin nå 75 årige historie, balansert mellom kulturpolitisk engasjement og virksomheten som fagforening. Noen perioder har tariffer vært det sentrale, andre ganger vaktbikkje-virksomheten overfor Norsk Film AS, og atter andre ganger forholdet til sentrale myndigheter. Les mer om Filmforbundets historie, skrevet av Ivar Hartviksen, filmarbeider og filmhistoriker:

Filmforbundets-historie..pdf

Her finner du mål- og strategidokumentet som gjelder for årene 2022–2026 og som er vedtatt av
Norsk filmforbunds årsmøte i mai 2022: Filmforbundets-strategi.